Strona główna OIL

   


 
Posiedzenie Prezydium RL WIL z 2 czerwca 2006 r.

2 czerwca 2006 r. odbyło się posiedzenie Prezydium RL WIL. Oprócz członków Prezydium uczestniczyli w nim: dyrektor Biura WIL dr. Kazimierz Cieślik, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WIL prof. dr. hab. med. Krzysztof Chomiczewski, mec. Andrzej Niewiadomski i redaktor naczelny biuletynu "Skalpel" Zbigniew Ułanowski. Przewodniczył posiedzeniu prof. Marian Brocki - Przewodniczący WIL.
Uczestniczący w posiedzeniu wysłuchali sprawozdań wiceprzewodniczących WIL o przebiegu lekarskich protestów w ich rejonach działania, a wiceprzewodniczący Bogdan Barut złożył ponadto relację z wizyty w siedzibie WIL gościa z Niemiec - płk dr. med. dent. Gerda Schindlera. Siłą napędową protestów pracowników ochrony zdrowia są samorządy ale akcje strajkowe organizowane są przez związki zawodowe, które mogą wchodzić w spory zbiorowe z pracodawcami - wyjaśniał Przewodniczący WIL.
Skarbnik WIL kol. Jerzy Staszczyk, który uczestniczył w posiedzeniu komisji finansowo-budżetowej Naczelnej Izby Lekarskiej poinformował zebranych, że komisja ta jednogłośnie zaakceptowała propozycję zmiany wysokości składki od emerytów i rencistów pracujących, zawartą w uchwale nr 3/06/V XXII Zjazdu lekarzy WIL. Stanowisko komisji finansowo-budżetowej NIL w sprawie składek przedstawione będzie na posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej, która zdecyduje czy taka zmiana w ogóle nastąpi.
W dalszej części posiedzenia rozpatrywano wnioski dotyczące kandydatów przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska kierownicze w wojskowej służbie zdrowia. Po zapoznaniu się ze stosownymi opiniami Prezydium udzieliło jednomyślnie poparcia kandydatom na stanowiska Przewodniczących Terenowych Wojskowych Komisji Lekarskich: w Poznaniu - kol. kpt. lek. Arturowi Szabelskiemu i w Gdańsku - kol. kpt. lek. Piotrowi Adamowi Wrześniewskiemu. Na stanowisko Przewodniczącego TWKL w Legionowie Prezydium udzieliło poparcia kol. kpt. lek. Michałowi Barszczewskiemu (przy 1 głosie wstrzymującym się).
Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. rejestru lekarzy, wydawania prawa wykonywania zawodu i praktyk prywatnych kol. Zbigniewa Zaręby Prezydium podjęło następujące uchwały:

 • nr 181/06/V w sprawie skreślenia z powodu śmierci lekarza/lekarza dentysty z listy członków Wojskowej Izby Lekarskiej:
  1. lek. Kamma Hubert nr p.w.z. 1314608
  2. lek. Uszko Dariusz nr p.w.z. 3194694
  3. lek. Peryga Jan nr p.w.z. 928928
  4. lek. Rasmus Adam nr p.w.z. 1183575
  5. lek. Michajlik Aleksander nr p.w.z. 1314814
  6. lek. Pieckowski Stanisław nr p.w.z. 1313338
  7. lek. Pietraś Marian nr p.w.z. 1312241;
 • nr 182/06/V w sprawie skreślenia z powodu przeniesienia do innych Okręgowych Izb Lekarskich:
  1. lek. Gosecki Zbigniew nr p.w.z. 6365739 ubył do OIL w Szczecinie
  2. lek. Laba Agnieszka nr p.w.z. 2951688 ubyła do Wielkopolskiej IL
  3. lek. Kowalczyk Józef nr pw.z. 7711733 ubył do Bydgoskiej IL
  4. lek. Olszewski Jacek nr p.w.z. 8563751 ubył do Kujawsko-Pomorskiej OIL w Toruniu
  5. lek. Studniarek Paweł nr p.w.z. 2891928 ubył do Dolnośląskiej IL we Wrocławiu;
 • nr 183/06/V w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków Wojskowej Izby Lekarskiej oraz wpisu do rejestru WIL po odbyciu stażu podyplomowego:
  1. Banasiak Maciej nr pwz 1315988.
Prezydium podjęło też ogółem 29 uchwał w sprawie wydania zezwolenia oraz dokonania wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i praktyk w miejscu wezwania, zmiany danych wpisanych do rejestru praktyk oraz w sprawie cofnięcia zezwolenia i skreślenia z rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich.
Prezydium RL WIL postanowiło poprzeć wniosek zawarty w uchwale nr 63 z dnia 13. 04. 2006 r. Dolnośląskiej Izby Lekarskiej do NRL w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Komisji Kształcenia Medycznego NRL, tak aby w jej skład wchodzili przewodniczący Komisji Kształcenia OIL.
Rozpatrywane były też wnioski organizatorów szkoleń dla lekarzy: dyrektora 114 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Przemyślu, ordynatora Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy (Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Psychiatrów i Psychologów WP), i III Wojskowego Sympozjum Stomatologicznego w Sobieszewie. Podjęto decyzje o przyznaniu punktów edukacyjnych uczestnikom tych szkoleń.
Prezydium RL WIL podjęło ponadto dwie uchwały dotyczące spraw wydawniczych:
 • Uchwałę nr 186/06/V w sprawie powołania redaktora naczelnego biuletynu Wojskowej Izby Lekarskiej "Skalpel";
 • Uchwałę nr 187/06/V w sprawie zasad i trybu wydawania biuletynu Wojskowej Izby Lekarskiej (wraz ze Statutem, stanowiącym załącznik do Uchwały).
Na wniosek przewodniczącego WIL prof. Mariana Brockiego płk. lek. Jerzemu Chmielewskiemu powierzono jednogłośnie funkcję Przewodniczącego Komisji ds. współpracy z organami służbowymi.
Prezydium rozpatrzyło też prośby lekarzy dotyczące zwolnienia z opłacania składek członkowskich oraz o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestnictwa w zawodach sportowych lekarzy w kraju i zagranicą.
Nie została podjęto ostatecznej decyzji w kwestii finansowania zakupu przez WIL pisma "Lekarz Wojskowy" dla jednostek wojskowych i lekarzy delegatów WIL. Sprawą tą zajmie się Rada Lekarska WIL po uzyskaniu od redaktora naczelnego tego pisma dodatkowych informacji o kosztach ponoszonych przez wydawcę.

Z. U.

"Skalpel" 2006/04 (lipiec-sierpień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020