Strona główna OIL

   


 
Rejestr Lekarzy

Znajdujecie się Państwo na starej stronie OIL. Zapraszamy na nową stronę Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z serwisem informacyjnym "Monitor Lekarski".

Adres: http://www.oilwaw.org.pl

Na starej stronie znajdziecie Państwo archiwalne informacje, w tym uchwały i stanowiska poprzednich kadencji.

Okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów jest prowadzony przez OIL w Warszawie.

Biuro
Warszawa, ul.Puławska 18 (wejście od ul. Rejtana), pok. 109
tel. (22) 54-28-314, tel/fax. (22) 54-28-315
email: rejestracja@oilwaw.org.pl
pracownicy biura: Sylwia Jaworska, Dominika Siporska, Ewa Skoneczna, Artur Obzejta (zastępstwo).

Godziny pracy
wtorek-piątek: 8.00-16.00
poniedziałek - nieczynne

W myśl art. 49 ustawy o izbach lekarskich, okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów to zbiór dokumentów i danych lekarzy, będących członkami oil. Rejestr zawiera także dokumenty i dane lekarzy skreślonych z listy członków z powodu śmierci lub utraty prawa wykonywania zawodu oraz tych, którzy nie stali się członkami izby z mocy ustawy i których dokumenty przekazane zostały okręgowym izbom lekarskim przez administrację szczebla wojewódzkiego.
W rejestrze umieszcza się szereg danych, które są wymienione w art. 49, ust. 5. Lista danych liczy 45 punktów.
Lekarz ma obowiązek przedstawić izbie wymagane ustawą informacje i dokumenty.
Jest też zobowiązany do zawiadomienia okręgowej rady lekarskiej izby, której jest członkiem, w terminie 30 dni, o zmianach dotyczących następujących danych:
 1. imienia i nazwiska;
 2. obywatelstwa;
 3. posiadania prawa wykonywania zawodu w innym państwie;
 4. rodzaju i stopniu posiadanej specjalizacji, tytule specjalisty (wraz z datą ich uzyskania oraz nazwą jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację);
 5. rodzaju umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych (wraz z datą uzyskania świadectwa potwierdzającego tę umiejętność);
 6. rodzaju uzyskania stopnia naukowego (wraz z datą uzyskania stopnia i nazwą jednostki nadającej stopień);
 7. rodzaju uzyskania tytułu naukowego (wraz z datą uzyskania tytułu i nazwą organu nadającego tytuł);
 8. potwierdzenia dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego oraz liczby uzyskanych punktów edukacyjnych;
 9. nazwy, adresu miejsca pracy, numeru telefonu i faksu, adresu poczty elektronicznej, numeru statystyczny REGON oraz daty zatrudnienia, stanowiska (u każdego kolejnego pracodawcy, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu lekarza);
 10. informacji o prowadzeniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej i numer wpisu do właściwego rejestru praktyk lekarskich;
 11. informacji o wykonywaniu zawodu lekarza w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 12. daty rozpoczęcia ostatniej przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 13. informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza na czas nieokreślony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 14. informacji o podjęciu wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 15. informacji o emeryturze lub rencie (wraz z datą przyznania i nazwą organu wydającego decyzję);
 16. adresu miejsca zamieszkania, numeru telefonu oraz numeru faksu i adresu poczty elektronicznej, o ile je posiada;
 17. adresu do korespondencji.
Lekarz jest ponadto zobowiązany do zawiadomienia OIL w terminie do 30 dni o utracie dokumentu "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Prawo wykonywania zawodu lekarza".
Na wniosek lekarza do jego akt osobowych można dołączyć i przechowywać inne dokumenty uznane przez niego za istotne.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@warszawa.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2015-03-26