Kontakt

Okręgowy
Zjazd Lekarzy


Okręgowa
Rada Lekarska


Prezydium ORL

Okręgowa Komisja Wyborcza

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Okręgowy Sąd Lekarski

OROZ

Mediator

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

Delegatura Radomska

Komisje

Rejestracji i PWZ

Praktyk lekarskich

Stażu podyplomowego

Bioetyczna

Legislacyjna

Lekarzy dentystów

Kultury, Sportu i Turystyki

Rada Funduszu Samopomocy

Ustawicznego doskonalenia lekarzy

Warunków zatrudniania lekarzy

Inne komisje i zespoły

Rzecznik Praw Lekarza

Rzecznik Prasowy

Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy

Zespół Radców Prawnych

RedakcjaOkręgowa Izba Lekarska w Warszawie
im. prof. Jana Nielubowicza
02-512 Warszawa, ul. Puławska 18, e-mail: biuro@oilwaw.org.pl
NIP:522-00-02-357, tel.: (22) 54-28-340, (22) 54-28-342, fax. (22) 54-28-341
nr konta: Bank Śląski w Katowicach Oddział Warszawa nr 22 1050 1041 1000 0005 0130 9736

Na skróty: Korespondencja    Składki    Wyjazd do UE   
Rejestracja w OIL    Staż podyplomowy   
                                                                                
Szukaj:


    
Informujemy, że na stronie Ministerstwa Zdrowia znajduje się aktualne
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2014 r.

    Od 1 maja br. lekarze i lekarze dentyści - członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie zyskali szybką i nieodpłatną pomoc prawną - tego dnia zaczęła obowiązywać umowa między Izbą a kancelarią Dittmajer i Wspólnicy s.k. na porady i pomoc prawną. Umowa została zawarta na 12 miesięcy.
Więcej...


Informacje na temat postępowania w związku z zagrożeniem epidemią gorączki Ebola

W związku z zagrożeniem epidemią gorączki krwotocznej Ebola w całej Polsce zostały wyznaczone ośrodki, które mają za zadanie pełnienie całodobowego nieprzerwanego wsparcia informacyjno-poradniczego dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia.
Więcej...


Od 3 listopada br. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego OIL w Warszawie mieścił się będzie w siedzibie Izby przy ul. Puławskiej 18


Koleżanko! Kolego! Można złożyć wniosek o odznaczenia izbowe!
Więcej...
    
Numery kont bankowych OIL w Warszawie
22 1050 1041 1000 0005 0130 9736 - opłata za rejestrację praktyk lekarskich; opłata za zaświadczenie UE;

39 1240 6247 1111 0000 4979 2205 - spłata pożyczek z Funduszu Samopomocy Lekarskiej


    


    


Adresy do kolportażu
Redakcja miesięcznika "Puls" bardzo prosi wszystkich lekarzy o weryfikowanie adresów do kolportażu "Pulsu" i "Gazety Lekarskiej" (zmiany adresu, rodziny lekarskie, które nie chcą otrzymywać kilku egzemplarzy pism i tym podobne). Prosimy o kontakt - e-mail: rejestracja@oilwaw.org.pl lub tel. 54-28-314.


Nowe przepisy prawne


Terminy posiedzeń ORL w Warszawie w 2014 r.
piątki: 24 stycznia, 28 lutego, 28 marca, 25 kwietnia, 30 maja, 26 czerwca (czwartek), 26 września, 24 października, 21 listopada, 18 grudnia

Terminy posiedzeń ORL w Warszawie w 2015 r.
piątki: 16 stycznia, 27 lutego, 20 marca, 24 kwietnia, 15 maja, 19 czerwca, 11 września, 9 października, 27 listopada, 18 grudnia
    
Terminy posiedzeń Prezydium ORL w Warszawie w 2014 r.
(środy - godz. 13.00): 12 lutego, 28 lutego, 12 marca, 26 marca, 9 kwietnia, 23 kwietnia, 14 maja, 28 maja, 11 czerwca, 25 czerwca, 9 lipca, 23 lipca, 13 sierpnia, 27 sierpnia, 10 września, 24 września, 8 października, 29 października, 5 listopada, 19 listopada, 3 grudnia, 17 grudnia

Terminy posiedzeń Prezydium ORL w Warszawie w 2015 r.
(środy): 7 stycznia, 21 stycznia, 4 lutego, 25 lutego, 11 marca, 25 marca, 8 kwietnia, 22 kwietnia, 6 maja, 20 maja, 3 czerwca, 17 czerwca, 1 lipca, 15 lipca, 29 lipca, 12 sierpnia, 26 sierpnia, 9 września, 30 września, 14 października, 28 października, 4 listopada, 18 listopada, 2 grudnia, 16 grudnia, 30 grudnia


Praktyki lekarskie
Dokumenty niezbędne do rejestracji praktyki lekarskiej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego:
  • prawo wykonywania zawodu (oryginał);
  • numer wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
  • kopia polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC;
  • dowód wpłaty:
    • 77 zł (wpis praktyki do rejestru);
    • 39 zł (każda zmiana).
    Rachunek bankowy do opłat rejestracji praktyk: 22 1050 1041 1000 0005 0130 9736
W razie rejestracji praktyki wykonywanej w gabinecie, konieczne jest przedstawienie, oprócz wyżej wymienionych dokumentów, opinii organu sanitarnego (SANEPID-u).Uwaga!
Po 1 stycznia 2012 roku lekarzy rejestrujących praktyki obowiązuje wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na NOWYCH warunkach Więcej...

Opłaty za rejestrację praktyki i zmianę w rejestrze będą ulegać zmianie zgodnie ze wskaźnikami ekonomicznymi. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej opłata za wpis do rejestru wynosi "2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej »Monitor Polski«, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego", a opłata za zmianę - połowę tej kwoty.

Wzory wniosków
Izba lekarska jako samorząd zawodu zaufania publicznego
Ważne miejsce w systemie władzy publicznej realizującej zadania związane z ochroną zdrowia zajmują samorządy zawodowe. Podstawę ustrojową ich działania stanowi art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który ustala, że w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawód zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem takich zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Tym samym - cytując za p. prof. Michałem Kuleszą - "ustawa zasadnicza, przekazując część zadań publicznych rządowi i jego administracji, umożliwia przekazanie pozostałej części innym, ustawowo wskazanym, zdecentralizowanym podmiotom i organom administracji publicznej, m.in. korporacjom zawodowym. Więcej...

***
Fundacja Lekarska Pro SenioreWstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@warszawa.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2014-11-24