Strona główna OIL

   


 
XVII Okręgowy Zjazd Lekarzy

Protokół
Komisji Wniosków i Uchwał
XVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Toruniu z dnia 06 kwietnia 2002 r.

 

Komisja Wniosków i Uchwał XVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w składzie:
dr Jerzy Grela - Przewodniczący
oraz członkowie:
dr Stanisław Giernatowski
dr Artur Jaworski
dr Gabriel Bielawski
dr Sławomir Józefowicz

Przedstawiła XVII Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy następujące projekty uchwał, apeli, rezolucji i stanowisk;

Uchwały

1W sprawie porządku obrad Zjazdu
kliknij aby obejrzeć treść
numer 1/XVII/2002 z dnia 2002-04-06
Osoba wprowadzająca: ihenke
2W sprawie regulaminu obrad Zjazdu z poprawką o terminie powiadomienia o obradach Zjazdu
numer 2/XVII/2002 z dnia 2002-04-06
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl17u002.doc 2002.12.04    (34 KB)  
3W sprawie wykonania budżetu za rok 2001 i udzielenia absolutorium dla Okręgowej Rady Lekarskiej
numer 3/XVII/2002 z dnia 2002-04-06
Osoba wprowadzająca: ihenke
4W sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2002
numer 4/XVII/2002 z dnia 2002-04-06
Osoba wprowadzająca: ihenke
5W sprawie przyjęcia okresowych sprawozdań z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Lekarskiego
numer 5/XVII/2002 z dnia 2002-04-06
Osoba wprowadzająca: ihenke
6W sprawie wyboru członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej
numer 6/XVII/2002 z dnia 2002-04-06
Osoba wprowadzająca: ihenke
7W sprawie wyboru Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
numer 7/XVII/2002 z dnia 2002-04-06
Osoba wprowadzająca: ihenke
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Inne przyjęte przez XVII Okręgowy Zjazd Lekarzy;

Inne dokumenty

1Stanowisko XVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w sprawie oceny działalności Ministra Zdrowia
numer 00001 z dnia 2002-04-06
Osoba wprowadzająca: ihenke
2Rezolucja Okręgowego Zjazdu Lekarzy w sprawie oceny ofert firm ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy
numer 00002 z dnia 2002-04-06
Osoba wprowadzająca: ihenke
3Apel Okręgowego Zjazdu Lekarzy do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany programów specjalizacyjnych
numer 00003 z dnia 2002-04-06
Osoba wprowadzająca: ihenke
4Stanowisko Okręgowego Zjazdu Lekarzy w sprawie projektu Ministra Zdrowia dotyczącego przejęcia specjalizacji lekarzy przez uczelnie medyczne
numer 00004 z dnia 2002-04-06
Osoba wprowadzająca: ihenke


 
 
 
 
SPRAWOZDANIE  PREZESA
KUJAWSKO-POMORSKIEJ
OKRĘGOWEJ  IZBY  LEKARSKIEJ
W  TORUNIU

Pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej nowej kadencji  w dniu 16 paĄdziernika 2001 r. dokonało wyboru Prezydium ORL. W skład Prezydium ORL wchodzą:
Przewodniczący - Maciej Z. Czerwiński
Wiceprzewodniczący - Kazimierz Bryndal, Piotr Hubert, Andrzej Kunkel, Piotr Kowalski
Skarbnik - Łukasz Wojnowski
Sekretarz - Bożena Werner
Członkowie - Wiesław Umiński, Ignacy Lubiński, Stanisław Hapyn, Bogdan Wojtecki
Do lutego 2002 r. podjęto 80 uchwał dotyczących funkcjonowania samorządu zawodowego lekarzy oraz 74 uchwały w sprawach rejestracji lekarzy i 73 uchwały dotyczące rejestracji praktyk prywatnych.
W omawianym okresie odbywały się liczne spotkania dotyczące istotnych dla samorządu spraw. Odbyto 4 spotkania z Zarządem i Radą Kasy Chorych na których omawiano kontraktowanie świadczeń, omawiano też sprawy recept, ich nowego numerowania i kodowania. Wyrażono głęboką dezaprobatę dla tego pomysłu.
Podjęto wspólne prace nad wartościowaniem pracy lekarza w stosunku do całości świadczenia opłacanego przez Kasy Chorych.
W grudniu 2001 r. odbył się VI Krajowy Zjazd Lekarzy, który dokonał wyboru nowych władz Naczelnej Izby lekarskiej. W składzie Naczelnej Rady Lekarskiej jest dr Kazimierz Bryndal i Maciej Z. Czerwiński, który został wybrany do Prezydium NRL. Do Naczelnego Sądu Lekarskiej wybrano dr Wiesława Umińskiego, dr Alicję Chmielewską i dr Mariana Janowskiego. Do Naczelnej Komisji Rewizyjnej wybrana została dr Anita Pacholec.
W przeddzień Krajowego Zjazdu Prezydent RP odznaczył dr Mariana Janowskiego Złotym Krzyżem Zasługi a Naczelna Rada Lekarska w uznaniu pracy w samorządzie przyznała złoty stetoskop dr Wiesławowi Umińskiemu i mojej osobie.
Realizując uchwałę Krajowego Zjazdu podjęto na terenie naszej izby studyjne prace nad powołaniem instytucji finansowej o nazwie Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa (SKOK) izby lekarskich, a w styczniu 2002 r. zorganizowano grupę założycieli, która opracowała Statut SKOK, powołała statutowe władze, Zarząd, Radę Nadzorczą, Komisję Kredytową i poleciła Zarządowi złożyć stosowne dokumenty w sądzie celem rejestracji. Była to realizacja uchwał I Zjazdu Założycielskiego Izb Lekarskich by powołać Bank Lekarzy.
W styczniu i lutym 2002 r. podjęto prace nad projektem nowelizacji ustawy o izbach lekarskich. Projekt został przedstawiony i przesłany do wszystkich izb lekarskich w celu wniesienia ewentualnych zmian czy propozycji.
Przedstawiciele Okręgowej Rady Lekarskiej uczestniczą w postępowaniach konkursowych, w postępowaniach kwalifikacyjnych do specjalizacji lekarskich a także w międzynarodowych gremiach stanowiących o akcesie zawodu lekarza i zawodu lekarza stomatologa-dalej dentysty w Unii Europejskiej.
Uczestniczono w spotkaniach Konwentu Przewodniczących Izb Lekarskich z prof. Andrzejem Zollem i jego urzędem w Naczelnej Izbie Lekarskiej, gdzie omawiano aktualne zdarzenia w Łodzi.
Przyjęto propozycję Rzecznika Praw Obywatelskich by podjąć pilne prace nowelizujące dział odpowiedzialności zawodowej w ustawie o izbach lekarskich. Praca ta została już wykonana i pełen tekst został przekazany przez naszą izbę prof. Andrzejowi Zollowi.
Okręgowa Rada Lekarska powołała komisje problemowe w tym Komisję Senioratu i Samopomocy. Uznaliśmy, że komisja ta powinna posiadać własny budżet i prowadzić wspólną z nami choć samodzielną działalność.
Odbyto wiele spotkań z firmami ubezpieczeniowymi lekarzy na terenie naszej izby, przedstawiając im propozycję Stowarzyszenia Samorządu z firmą ubezpieczeniową w celu zbudowania programu ochrony dóbr osobistych lekarza.
Zgodnie z wolą kolegów uruchomiono w naszej izbie biuro porad prawnych zatrudniając mec. Ewę Strzelczyk, która od 1 kwietnia br. w każdy piątek będzie do dyspozycji kolegów mających problemy prawne w związku z wykonywaniem zawodu lekarza.

Maciej Z. Czerwiński
 
 

S P R A W O Z D A N I E
OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Okręgowa Komisja Rewizyjna dokonała analizy wykonania budżetu za rok 2001. W wyniku kontroli stwierdzono co następuje:
˙ przychody ze składek członkowskich były większe niż zakładano,
˙ znaczny był deficyt środków finansowych otrzymywanych jako refundacja wydatków za zadania przejęte od administracji państwowej,
˙ zakładane dochody z rejestracji gabinetów lekarskich były kilkakrotnie przeszacowane,
˙ udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe ze sprzedaży akcji,
˙ większe niż zakładano były wpływy z komisji bioetycznej.
Wśród wydatków zmniejszyły się wydatki w pozycji kosztów rodzajowych.
Łącznie rok 2001 przyniósł deficyt w wysokości prawie 36 tys. zł. Deficyt ten zostaje pokryty ze środków zgromadzonych dotychczas. Zły bilans finansowy roku ubiegłego jest wynikiem niewywiązania się skarbu państwa z wydatków na zadania przejęte od administracji państwowej - i nie wynika on ze złego prowadzenia gospodarki finansowej Izby.
W związku z tym Okręgowa Komisja Rewizyjna proponuje udzielenie absolutorium za okres między zjazdami Okręgowej Radzie Lekarskiej.
Okręgowa Komisja Rewizyjna podjęła również próbę oceny nowoprzygotowywanego projektu budżetu na rok 2002. OKR wniosła propozycje pewnych zmian w poszczególnych rubrykach budżetu, które zostały przyjęte.
Okręgowa Komisja Rewizyjna pragnie jednocześnie przedstawić Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy pod rozwagę uchwały Okręgowej Rady oraz Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej dotyczące wypłacania diet za udział w posiedzeniach organów Izby oraz diet za udział w pracach na rzecz Izby podczas delegacji służbowych. Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej nie wznoszą zastrzeżeń prawnych do tych uchwał, natomiast mają wątpliwości natury etycznej, czy jest wskazane zwiększanie wydatków z budżetu Izby.
Komisja Rewizyjna widzi jednocześnie zagrożenia w realizacji zaplanowanych dochodów - obawy te koncentrują się na tym, czy w roku 2002 uda się utrzymać tak wysoką ściągalność składek oraz czy wobec negatywnego nastawienia Ministerstwa Zdrowia wobec Izb Lekarskich nie będzie dalszego obniżenia refundacji wydatków za zadania przejęte od administracji państwowej.
Jednocześnie Komisja Rewizyjna postuluje do skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej, żeby spróbować ograniczyć wydatki na materiały biurowe, środki czystości oraz środki spożywcze poprzez (o ile to jest możliwe) zakupy hurtowe - dzięki czemu można by uzyskać mniejsze ceny. Wskazane jest również rozważenie poszukiwania tańszego oferenta usług pocztowo-telefonicznych.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Paweł Wudarski
 

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI
OKRĘGOWEGO RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
ZA OKRES II PÓŁROCZA 2001 ROKU.

W drugiej połowie 2001 roku zaobserwowano dalszy wzrost liczby  spraw napływających do Biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej KPOIL w Toruniu.
Spowodowane jest to nie tylko wzrostem liczby pacjentów świadomych przysługujących im praw ale przede wszystkim pogarszającą się sytuacją w Służbie Zdrowia.
Chorzy i ich rodziny skarżą się na złe warunki leczenia w szpitalach i przychodniach, zarzucając często niewłaściwy przebieg procesu leczenia, brak opieki medycznej, ignorancję lub nawet zaniedbanie, czy zaniechanie leczenia. Pacjenci narzekają na brak dostatecznej informacji o skutkach leczenia i ewentualnym ryzyku, co uniemożliwia chorym podjęcie decyzji i świadome  wyrażenie zgody na proponowany sposób leczenia.
W kwestiach dotyczących praktyki prywatnej coraz częściej przesyłane są do rzecznika roszczenia finansowe, motywowane tym, że chory ponosi koszty, a efekty leczenia nie przynoszą ich oczekiwań.
W przypadkach, które zakończyły się śmiercią chorego najczęściej stawiano zarzut niedbalstwa, lekceważącego stosunku do chorego, jak również poważnych braków w zakresie wiedzy zawodowej. Dotyczy to głównie spraw internistycznych, chirurgicznych i położniczych.
Skargi wskazują często na nieprawidłowe działanie Pogotowia Ratunkowego, zwłaszcza brak pomocy, lub opieszałość mimo wyraĄnych wskazań w sprawach nagłych (głównie zawały serca).
Napływa coraz więcej spraw stomatologicznych. Zarzuty dotyczą najczęściej wadliwie wykonanych usług z zakresu protetyki lub utraty uzębienia wskutek niewłaściwego, w przekonaniu skarżących leczenia.
Coraz częściej zdarzają się konflikty między lekarzami podczas których dochodzi do zniesławienia, nieuzasadnionej, publicznej krytyki, a nawet drukowanie wzajemnych oskarżeń w prasie. Są to sprawy szczególnie przykre, wywołujące w danym środowisku napięcie, burzące życzliwe, koleżeńskie kontakty i dające zły przykład młodym lekarzom.
Do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wpływają również skargi, dotyczące osiągania korzyści materialnej, sprawy dotyczące poświadczenia nieprawdy oraz sygnały dotyczące wypisywania nadmiernej ilości recept bezpłatnych, bez prawnego uzasadnienia.
W omawianym okresie wpłynęło 20 skarg a z poprzedniego okresu pozostało 22.
Ogółem zakończono 26 spraw , w tym:
1. Odmowa wszczęcia postępowania - 5
2. Umorzenie postępowania - 11
3. Wniosek o ukaranie - 3
4. Załatwiono w inny sposób - 7

Ad. 1/
W pięciu sprawach  odmówiono wszczęcia postępowania wyjaśniającego, ponieważ brak było wiarygodnej informacji o popełnieniu przewinienia z zakresu lekarskiej odpowiedzialności zawodowej.

Ad. 2/
Umorzono 11 skarg, w tym dwie dotyczące śmierci.
Rodzina zarzuciła lekarzowi, że podczas badania gastrofiberoskopowego uszkodził pacjentce  przełyk, opłucną i płuco w wyniku czego nastąpił zgon. Sprawa była dwukrotnie prolongowana, przesłuchano wielu świadków, a powołany w tej sprawie biegły nie doszukał się błędu sztuki lekarskiej w sensie obciążenia lekarza wykonującego badanie gastrofiberoskopowe odpowiedzialnością cywilną, czy też zawodową. Biegły stwierdził, że uszkodzenie przełyku było zdarzeniem losowym. Rodzina nie złożyła odwołania od decyzji OROZ.
Druga sprawa dotyczy obumarcia płodu w przebiegu błyskawicznie postępującego, wewnątrzmacicznego zakażenia jaja płodowego. Powołany w tej sprawie biegły nie dopatrzył się w postępowaniu ginekologów - położników niedociągnięć, które miałyby charakter błędu lekarskiego. Z opinią tą nie zgodziła się skarżąca i wniosła zażalenie do NROZ .

Ad. 3/
Do Okręgowego Sądu Lekarskiego skierowano trzy wnioski o ukaranie.
Dwa z nich dotyczą lekarzy Pogotowia Ratunkowego, a jeden lekarza pierwszego kontaktu, którzy wezwani do chorego nie rozpoznali stanu zagrożenia życia i zdrowia i nie skierowali chorych do szpitala.
Pierwsza z tych spraw została nagłośniona przez media. Lekarz pomimo występujących u pacjenta objawów, wskazujących na zawał mięśnia sercowego, błędnie ocenił jego stan zdrowia i nie podjął decyzji o przetransportowaniu chorego do szpitala. Chory zmarł po kilkunastu minutach  w domu. Żona zmarłego zgłosiła sprawę do Prokuratury. Powołani w tej sprawie biegli, nie uznali lekarza winnym i z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przestępstwa z art. 155 KK postępowanie umorzono. Równolegle z postępowaniem karnym OROZ w Toruniu wszczął postępowanie wyjaśniające z urzędu. Posiłkując się opinią wydaną przez biegłych sądowych, OROZ umorzył sprawę. Od tej decyzji odwołała się pokrzywdzona. NROZ uchylił naszą decyzję, uzasadniając to tym, że fakt umorzenia postępowania karnego z uwagi na brak w jego postępowaniu cech przestępstwa, nie zwalnia lekarza od odpowiedzialności za przewinienia zawodowe. W ej sytuacji wznowiono postępowanie wyjaśniające. Powołany przez OROZ w tej sprawie biegły nie miał wątpliwości co do winy lekarza.
Drugi lekarz Pogotowia Rat. wezwany do pacjentki, również nie rozpoznał stanu zagrożenia życia i nie skierował jej do szpitala. Podawane przez chorą dolegliwości wskazywały na możliwość zaostrzenia choroby wieńcowej. Weryfikacja tego rozpoznania była możliwa jedynie w szpitalu. Przedstawienie lekarzowi zarzutu poprzedziło uzyskanie opinii biegłego, który w pełni potwierdził nieprawidłowość postępowania lekarza. Na wniosek lekarza została sporządzona druga prywatna opinia, która w sposób zasadniczy różniła się od pierwszej. W tej sytuacji powołano trzeciego biegłego, który ocenił postępowanie lekarza jako błędne i wskazał, że pozostawienie pacjentki w sposób istotny wpłynęło na rokowanie co do życia pacjentki.
Ostatni wniosek dotyczy lekarza pierwszego kontaktu, który wezwany do ciężko chorej pacjentki zaniechał rzetelnego badania, narażając ją na utratę zdrowia i życia. Ponadto sfałszował dokumentację lekarską wpisując elementy badania przedmiotowego. Wpisu tego dokonał już po złożeniu skargi przez rodzinę chorej.

Ad. 4/
Przekazano do NROZ 6 spraw w tym:
- 2 dotyczyły członków  OSL
- 2 dotyczyły zastępców OROZ
- 1 dotyczyła Przewodniczącego Delegatury KPOIL.
Z uwagi na dobro sprawy i zachowanie obiektywizmu przekazano NROZ skargę na lekarza ortopedę, którego przełożonym jest były OROZ poprzedniej kadencji.
7-ma skarga została przekazana zgodnie z właściwością do Wojskowej Izby Lekarskiej.

W miesiącu listopadzie odbyło się zebranie zastępców OROZ IV kadencji, na której zostały omówione sprawy organizacyjne. Dokonano wyboru I i II Zastępcy oraz przeprowadzono pierwsze szkolenie, dotyczące procedury i regulaminu czynności Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

W marcu br. w Słoku k/Bełchatowa odbyła się konferencja szkoleniowa Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej. Obrady pod przewodnictwem Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej prof. dr hab. Z. Czernickiego z udziałem wybitnych prawników poświęcono problemom wynikającym z wątpliwości, z jakimi rzecznicy spotykają się w codziennej pracy.
Wiele kontrowersji wzbudziła nowelizacja ustawy o Izbach Lekarskich, poszerzenie katalogu kar przewidzianych przez Sądy Lekarskie - a mianowicie kara pieniężna. W ustawowym wykazie brakuje kary pośredniej między naganą, a pozbawieniem prawa wykonywania zawodu. Proponowano zakaz wykonywania na pewien czas funkcji kierowniczych, jak też orzeczenie sądu o opublikowaniu sprawy i wyroku w czasopismach medycznych.

Popełniamy błędy medyczne! - decyzyjne, wykonawcze, organizacyjne, opiniodawcze.
Co za tym się kryje?
 Korporacja zawodowa, która tak ciężko pracuje w trudnych warunkach za marne wynagrodzenie, podnosząc ciągle swoje kwalifikacje, poddana presji społeczeństwa i nagonce prasowej.
Ucieka z nas etos zawodu i radość leczenia.
 Lekarz podporządkowany interesom "menedżera służby zdrowia" wykonuje procedury medyczne, odsunięty od decydowania o kształcie opieki zdrowotnej - staje się pracownikiem najemnym, który wypracowuje limity i wypełnia bzdurne kwestionariusze.
 Brakuje nam czasu na rozmowy z pacjentem, na bezinteresowną pracę w Samorządzie Lekarskim, a przecież właśnie tutaj przypominamy sobie po wielokroć przysięgę Hipokratesa, która jest inwokacją polskiego Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności  Zawodowej
Krystyna Małecka
 
 

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI
OKRĘGOWEGO  SĄDU  LEKARSKIEGO
ZA 2001 ROK.

W okresie sprawozdawczym do Sądu wpłynęło ogółem 11 spraw dotyczących wniosków o ukaranie 12 lekarzy. Z tego 4 sprawy rozpatrzono na posiedzeniach niejawnych, pozostałych 7 spraw na rozprawach głównych. Sąd wydał 7 orzeczeń kończących postępowanie w I instancji. 3 sprawy zakończyły się uniewinnieniem, 4 sprawy ukaraniem karą upomnienia.
W 3 sprawach zostały złożone odwołania do Naczelnego Sądu Lekarskiego.
|redni czas rozpatrywania wniosku o ukaranie wynosi 3 miesiące, średni czas do wydania orzeczenia kończącego postępowanie wynosi 4 miesiące.
Liczba lekarzy w poszczególnych specjalnościach objętych wnioskami o ukaranie:
- chirurgia ogólna - 3
- neurologia - 1
- otolaryngologia - 1
- pediatria - 2
- położnictwo i ginekologia - 2
- psychiatria - 1
- reumatologia - 1
- stomatolog bez specjalizacji - 1.

Przewodnicząca
Okręgowego Sądu lekarskiego
Małgorzata Szufarska
 
 
 

S P O N S O R Z Y
XVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

 

1. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
2. WARTA Oddział w Toruniu
3. INTER - POLSKA Oddział w Toruniu
4. MED  &  LIFE  Komorów
5. Bank Zachodni WBK Oddział w Toruniu
6. Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Toruniu
7. PKO Bank Polski Oddział w Toruniu
8. Auto Złomańczuk Toruń
 
 

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020