Strona główna OIL

   


 
Składki członkowskie

Uwaga! Wzrasta składka członkowska!

Uchwałą Nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2008 r. (Gazeta Lekarska Nr 5/2008 r. str. 43) została zmieniona wysokość składki członkowskiej, która od 1 października 2008 r. będzie wynosić 40 zł. dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów.

Członka okręgowej izby lekarskiej mającego ograniczone prawo wykonywania zawodu (stażystę) obowiązuje składka członkowska w kwocie 10 zł.

Na podstawie uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej, członek Izby może mieć ustaloną miesięczną wysokość składki członkowskiej w kwocie 10 zł, jeżeli:
  • jest rencistą lub emerytem i ukończył 60 lat - w przypadku kobiety lub 65 lat - w przypadku mężczyzny, oraz poza świadczeniem emerytalnym nie osiąga rocznego przychodu przekraczającego wysokość rocznego przychodu osiąganego przez lekarza stażystę, ustalonego zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (w 2007 roku jest to kwota 16.836,00 zł.).
Okręgowa Rada Lekarska podejmuje w tej sprawie uchwałę, jeżeli lekarz złoży odpowiedni pisemny wniosek oraz przedstawi decyzję ZUS o przyznaniu emerytury lub renty i kserokopię zeznania (roczny PIT) o wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Lekarz lub lekarz stażysta, który nie osiąga przychodu może, na podstawie uchwały okręgowej rady lekarskiej, zostać zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej na okres, w którym nie osiąga przychodu.
Okręgowa rada lekarska podejmuje w tej sprawie uchwałę, jeżeli lekarz lub lekarz stażysta złoży odpowiedni pisemny wniosek oraz przedstawi:
  • zaświadczenie o okresie zarejestrowania w rejestrze bezrobotnych powiatowego urzędu pracy lub kserokopię zeznania o wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz oświadczenie o przewidywanym braku przychodu w okresie zwolnienia z opłacania składki członkowskiej.

Obowiązek opłacania składki członkowskiej przez lekarza i lekarza stażystę powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz lub lekarz stażysta:
  1. został wpisany na listę członków okręgowej izby lekarskiej,
  2. był zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej,
  3. złożył oświadczenie okręgowej radzie lekarskiej o podjęciu wykonywania zawodu.

Należne składki należy wpłacać:
  • na konto Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Chopina 20, Bank PeKaO S.A. O/Toruń, 63124040091111000044843364,
  • osobiście w kasie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Chopina 20.
Informacji na temat składek udziela Dział Księgowości Izby Lekarskiej tel. 0-56 655 41 62.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020