Strona główna Meritum


Aktualny numer
Przegląd numerów Meritum
Przegląd tematyczny
Prawo (uchwały, apele)
Praca dla lekarzy
Komunikaty KPOIL
Z żałobnej karty
Szukaj w Meritum
Redakcja Magazynu Meritum


   

Strona istnieje od 1 stycznia 2002r.
Odwiedzana licznik razy.


    *** GRUDZIĄDZ   ***   TORUŃ   *** WŁOCŁAWEK  ***
Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne
Towarzystwa Naukowe

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne (Polish Society for Ultrasound in Medicine) powstało w 1990 roku z przekształcenia Sekcji Ultradźwiękowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Według stanu na dzień 1 grudnia 2007 roku Towarzystwo liczyło 1400 członków - lekarzy różnych specjalności, którzy w swojej pracy posługują się aparatem ultrasonograficznym.

    Podstawowe zawarte w statucie cele Towarzystwa to: rozwijanie i propagowanie polskiej ultrasonografii, inspirowanie członków do twórczej pracy naukowej oraz stałego podnoszenia ich wiedzy i kwalifikacji z zakresu ultrasonografii, a także czuwanie nad prawidłowością stosowania metod ultrasonograficznych w diagnostyce i terapii.
    Cele te są realizowane głównie poprzez: organizowanie zjazdów naukowych, sympozjów, wykładów, zebrań i odczytów naukowych, a także kursów dokształcających dla członków Towarzystwa, współudział w organizowaniu wystaw aparatury i innych produktów stosowanych w ultrasonografii oraz prowadzenie działalności wydawniczej z zakresu ultrasonografii, współpracę naukową z krajowymi towarzystwami naukowymi oraz z zagranicznymi towarzystwami o podobnym profilu działania, a także inspirowanie pracy naukowo-badawczej w różnych dziedzinach ultrasonografii. Towarzystwo podejmuje się także reprezentowania swoich członków w spornych sprawach z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi organami administracji państwowej.
    Członkiem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego może zostać każdy obywatel polski pracujący w dziedzinie ultrasonografii - najczęściej są to lekarze, elektronicy, magistrowie i inżynierowie specjalności technicznych, biologicznych, chemicznych oraz technicy w/w dyscyplin.
    Podstawowym warunkiem bycia pełnoprawnym członkiem Towarzystwa jest opłacanie składki członkowskiej z tytułu przynależności do PTU. Ze składek finansowana jest bieżąca działalność Towarzystwa, prenumerata kwartalnika "Ultrasonografia" oraz kursy i sympozja organizowane przez PTU.
    Działalnością Towarzystwa kieruje Zarząd Główny PTU, którego członkowie wybierani są na czteroletnią kadencję przez Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Na czele Zarządu Głównego Towarzystwa stoi Przewodniczący Towarzystwa, wybrany przez członków Zarządu Głównego ze swojego grona. Przewodniczący Towarzystwa, dwaj Wiceprzewodniczący, Sekretarz i Skarbnik stanowią Prezydium Zarządu Głównego. W latach 2004 - - 2008 w skład Prezydium wchodzili: prof. Andrzej Nowicki (Przewodniczący), prof. Wiesław Jakubowski, prof. Andrzej Wieczorek (Wiceprzewodniczący), dr n. med. Maria Krystyna Walas (Sekretarz) oraz prof. Jacek Suzin (Skarbnik). W czerwcu 2008 roku - podczas obrad IX Naukowego Zjazdu PTU - odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, które wybrało nowe władze PTU na lata 2008 - - 2012. Obecnie w skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego wchodzą: prof. Maria Respondek - Liberska, dr med. Maria Krystyna Walas, prof. Andrzej Nowicki, prof. Paweł Wieczorek, prof. Jacek Suzin, prof. Wiesław Jakubowski, dr hab. med. Andrzej Smereczyński, dr hab. med. Jan Baron, dr med. Ireneusz Gierbliński oraz dr med. Michał Elwertowski.
    Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne może powoływać w swoich ramach sekcje tematyczne, skupiające osoby zainteresowane realizowaną przez nie tematyką naukową. Obecnie w ramach PTU funkcjonuje siedem sekcji tematycznych: Diagnostyki Obrazowej, Echokardiografii, Fizyki i Aparatury Ultrasonograficznej, Ultrasonografii Pediatrycznej, Zastosowań USG w Badaniach Twarzoczaszki, Ultrasonografii Okulistycznej oraz Zastosowań Ultrasonografii w Gastroenterologii.
    Towarzystwo może także tworzyć oddziały w miejscowościach, na terenie których pracuje lub zamieszkuje co najmniej 15 członków PTU. Obecnie istnieje 13 takich oddziałów terenowych, w: Gdańsku, Jeleniej Górze, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Tarnowie, Warszawie i we Wrocławiu. Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne jako pierwsze medyczne towarzystwo wprowadziło certyfikat, będący dokumentem potwierdzającym posiadanie odpowiednich umiejętności w zakresie badań ultrasonograficznych. Posiadanie certyfikatu nie jest obligatoryjne, jest on jednak dokumentem nie tylko prestiżowym, ale także pozytywnie wyróżniającym danego lekarza czy też placówkę na regionalnym rynku usług medycznych i podnoszącym ich konkurencyjność. Certyfikat jest odnawialny co pięć lat, co motywuje jego posiadaczy do ustawicznego kształcenia, ciągłego weryfikowania i pogłębiania swojej wiedzy. Zdobywa się go według określonych zasad, głównie poprzez uczestnictwo w sympozjach i szkoleniach. Wartym odnotowania osiągnięciem Towarzystwa jest także "wystandaryzowanie" diagnostyki ultrasonograficznej.
    W październiku 1998 roku podczas V Zjazdu PTU ogłoszono standardy kilkudziesięciu badań ultrasonograficznych, określając jaką aparaturą i w jaki sposób powinno być przeprowadzone badanie oraz jaki powinien być jego opis i dokumentacja medyczna. Standardy te - aktualizowane w miarę rozwoju ultrasonografii - określają wymagalny i minimalny poziom, na jakim powinno być wykonywane badanie.
Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne jest członkiem Europejskiej Federacji Towarzystw Ultradźwiękowych w Medycynie i Biologii (European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology).

* * *

    Profesor Andrzej Nowicki, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, jest laureatem tzw. Polskiego Nobla 2007, czyli prestiżowej nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wyróżniono w ten sposób osiągnięcia profesora Nowickiego w dziedzinie ultrasonografii - zwłaszcza zaś jego badania nad ultrasonografią dopplerowską (umożliwiającą diagnostykę układu krwionośnego i ocenę prędkości przepływu krwi w tętnicach, żyłach i sercu). Badania te znajdują bezpośrednie zastosowanie w diagnostyce klinicznej i są wdrażane do produkcji w polskich przedsiębiorstwach.
    Aktualnie produkowane są m.in. przepływomierze do naczyń krwionośnych obwodowych i wewnątrzczaszkowych oraz ultrasonografy różnego typu współautorstwa profesora Nowickiego.
    Profesor Andrzej Nowicki jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Obecnie pracuje w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, gdzie kieruje Zakładem Ultradźwięków i pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych. Wykłada też na Uniwersytecie Drexel w Filadelfii, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w Centrum Kształcenia Podyplomowego Lekarzy oraz w Polskim Towarzystwie Ultrasonograficznym.
    Jest członkiem licznych specjalistycznych towarzystw, m.in. członkiem założycielem i członkiem zarządu International Cardiac Doppler Society w USA, honorowym członkiem i przewodniczącym zarządu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, honorowym członkiem Amerykańskiego Instytutu Ultradźwięków w Medycynie, a także jednym z trzech współzałożycieli Polsko-Amerykańskiej Szkoły Ultrasonografii. Profesor Nowicki jest autorem ponad 120 publikacji oraz autorem lub współautorem trzynastu patentów. Za swoje wybitne osiągnięcia został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w 1990 roku oraz Krzyżem Kawalerskim w 2001 roku.

* * *

    Fundacja na rzecz Nauki Polskiej od 1992 roku corocznie przyznaje indywidualne nagrody w jednym z czterech obszarów wiedzy: nauk humanistycznych i społecznych, nauk przyrodniczych i medycznych, nauk ścisłych oraz nauk technicznych. Nagrody przyznawane są uczonym "za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które stanowią istotny wkład w życie duchowe i postęp cywilizacyjny naszego kraju oraz zapewniają Polsce miejsce w nauce światowej". Do nagrody mogą być zgłoszeni uczeni polscy, obcokrajowcy mieszkający i pracujący w Polsce od co najmniej czterech lat lub obcokrajowcy zajmujący się tematyką polską.

Informacje na temat historii i działalności Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz treść Statutu PTU pochodzą z oficjalnej strony internetowej PTU: http://www.usgptu.waw.pl Informacje na temat zasad przyznawania nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz sylwetkę prof. Andrzeja Nowickiego zaczerpnięto z oficjalnej strony internetowej Fundacji: http://www.fnp.org.pl

Dominika Kisielewska

Meritum 2008 nr 4 - pismo Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: meritum@kpoil.torun.pl  
Data utworzenia: 2008-10-13