Strona główna Meritum


Aktualny numer
Przegląd numerów Meritum
Przegląd tematyczny
Prawo (uchwały, apele)
Praca dla lekarzy
Komunikaty KPOIL
Z żałobnej karty
Szukaj w Meritum
Redakcja Magazynu Meritum


   

Strona istnieje od 1 stycznia 2002r.
Odwiedzana licznik razy.


    *** GRUDZIĄDZ   ***   TORUŃ   *** WŁOCŁAWEK  ***
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu - laureat konkursu 'PERŁY MEDYCYNY 2007'
Placówki medyczne

      Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu jest kompleksową placówką, oferującą profesjonalną pomoc terapeutyczną osobom uzależnionym i ich bliskim z całego kraju. Zaledwie kilka lat od dnia utworzenia - dzięki sprawnemu, zgodnemu z normami jakości ISO, zarządzaniu oraz pracy i zaangażowaniu całego personelu - Ośrodek stał się wiodącą tego typu placówką w Polsce. Potwierdzeniem tego faktu jest zdobycie trzeciego miejsca w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie Medycznym "PERŁY MEDYCYNY 2007". Od początku jego funkcjonowania Ośrodkiem kieruje dr n. med. Lech Grodzki.
      Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu (WOTUiW) powstał 1 czerwca 2001 roku w wyniku połączenia trzech jednostek organizacyjnych wydzielonych na mocy ustawy ze struktury Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu: Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień, mieszczącej się przy Szosie Bydgoskiej, Oddziału Odwykowego Całodobowego, umiejscowionego przy ulicy Włocławskiej oraz Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień z Pododdziałem Młodzieżowym przy ulicy Tramwajowej 2/4. Takie usytuowanie poszczególnych części Ośrodka w trzech różnych, bardzo atrakcyjnych punktach Torunia postrzegane było jako ogromna zaleta tworzącej się instytucji, w przeciwieństwie do głównej wady, jakim był bezwzględnie wymagający szybkiego remontu i modernizacji zły stan techniczny większości budynków.
      Niemal od samego początku rozpoczęły się prace w kierunku rozwoju placówki, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Rozszerzono zarówno bazę lokalową, jak i ofertę terapeutyczną. W październiku 2001 roku Oddział Odwykowy Całodobowy powiększył się do 43 łóżek. W styczniu 2002 roku powstał Oddział Dzienny Odwykowy, oferujący 20 nowych miejsc w systemie dziennym. We wrześniu 2002 roku powstał pierwszy w województwie Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień przeznaczony dla dzieci i młodzieży (32 łóżka), a w styczniu 2004 roku otwarto Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień (18 łóżek). W międzyczasie w 2003 roku - dzięki dotacji celowej uzyskanej ze środków Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - zapoczątkowano serię remontów i modernizacji budynków, która doprowadziła do unowocześnienia wyglądu i funkcjonalności poszczególnych jednostek.
      W 2004 roku w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia rozpoczęto wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000, uwieńczone otrzymaniem certyfikatu w grudniu tego samego roku. WOTUiW był wówczas pierwszą placówką terapii uzależnień w Polsce, która uzyskała taki certyfikat.

      Struktura organizacyjna
      Struktura organizacyjna WOTUiW przedstawia się następująco:
      - przy Szosie Bydgoskiej 1 mieści się Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, w skład której wchodzą Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, Poradnia Terapii Odwykowej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz Oddział Dzienny Odwykowy. W tej lokalizacji mieści się także Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień.
      - przy ulicy Włocławskiej 233 (Czerniewice) mieści się Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień z filią Poradni Terapii Odwykowej dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddział Odwykowy Całodobowy z Oddziałem Detoksykacji.
      - przy ulicy Tramwajowej 2/4 mieści się Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień.

      Funkcjonowanie WOTUiW
      Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia jest placówką kompleksową w takim sensie, iż swoją ofertą usług zdrowotnych obejmuje wszystkie rodzaje uzależnień chemicznych i wszystkie grupy wiekowe potencjalnych pacjentów.
      Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przyjmuje głównie pacjentów nadużywających i uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, ale oferuje pomoc także osobom uzależnionym od hazardu, seksu, komputera lub z zaburzeniami w jedzeniu. Udzielane są konsultacje indywidualne świadczone przez lekarza, psychologa, pedagoga i instruktorów terapii uzależnień oraz prowadzone są zajęcia terapii grupowej i edukacja dla członków rodzin osób uzależnionych. Oddział Dzienny Odwykowy oferuje osobom uzależnionym od alkoholu usługi diagnostyczno-terapeutyczne w systemie ambulatoryjnym.
      Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień powstał w 2004 roku, ma 18 miejsc przeznaczonych dla kobiet i mężczyzn powyżej 20 roku życia, z problemem uzależnienia od narkotyków, leków i alkoholu. Zastosowanie nowatorskiej terapii uzależnienia opartej na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach pozwala skrócić czas leczenia do 8 tygodni i pozwala na uniknięcie długotrwałej izolacji czy przerywania pracy lub nauki. Stosowane są różne formy terapii takie jak: terapia indywidualna, grupowa (psychoedukacja, treningi umiejętności), sesje rodzinne czy zaangażowanie ważnych dla pacjenta instytucji. Dla zainteresowanych absolwentów organizuje się spotkania grupowe i sesje weekendowe.
      Oddział Odwykowy Całodobowy w toruńskich Czerniewicach funkcjonuje od 1990 roku i mieści się w dwóch budynkach na terenie starego parku zdrojowego, który udało się odtworzyć w 2006 roku dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
      Alicja Butkiewicz, Specjalista ds. Programów Merytorycznych WOTUiW - Umiejscowienie Oddziału Odwykowego Całodobowego w przepięknym parku, daleko od miasta, jest luksusową sytuacją dla naszych pacjentów, którzy po zajęciach terapeutycznych mają miejsce, w którym mogą odpocząć i zrelaksować się.
      Oddział przyjmuje zarówno kobiety, jak i mężczyzn i dysponuje 43 miejscami, w pokojach 2- i 3-osobowych. Intensywna terapia trwa tu sześć tygodni, a czas oczekiwania na przyjęcie pacjenta do Oddziału wynosi sześć do ośmiu tygodni - zapewne byłby krótszy, gdyby kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmował pełnię możliwości Oddziału.
      Alicja Butkiewicz - Terapia w Oddziale Odwykowym Całodobowym trwa obecnie sześć tygodni. Czas terapii jest ciągle skracany - jeszcze 10 lat temu trwała ona osiem tygodni. Dzięki temu umożliwiamy większej ilości pacjentów przyjęcie na Oddział i skracamy kolejki oczekujących.
      Do podstawowych zadań Oddziału należy prowadzenie diagnostyki i psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu, ale leczone są także uzależnienia mieszane, czyli od alkoholu i leków lub od alkoholu i narkotyków. W ramach profilaktyki prowadzony jest także program rehabilitacyjny, zakładający dalszą terapię w ramach weekendowych zjazdów dla absolwentów oddziału. Pracownicy oddziału tradycyjnie organizują co roku Czerniewicki Dzień Dziecka - imprezę dla absolwentów oddziału i ich dzieci, promującą trzeźwy, bezalkoholowy styl życia.
      Oddział przygotowany jest do uruchomienia Oddziału Detoksykacji.
      Dr n. med. Lech Grodzki, Dyrektor WOTUiW - Jesteśmy przygotowani do otwarcia Oddziału Detoksykacji. Od stycznia 2005 roku posiadamy wyremontowane i wyposażone, dzięki środkom uzyskanym od samorządu województwa, pomieszczenia na 14-sto łóżkowy oddział. Natomiast usługa taka nie została dotychczas zakupiona przez Narodowy Fundusz Zdrowia i cały czas czekamy na realną propozycję finansową, która umożliwiłaby nam rozpoczęcie działalności.
      W regionie toruńskim brakuje oddziałów detoksykacyjnych, w których mogliby się leczyć pacjenci z alkoholowym zespołem abstynencyjnym. Jednocześnie usytuowanie takiego oddziału przy Oddziale Odwykowym Całodobowym WOTUiW w Toruniu daje możliwość kontynuacji leczenia odwykowego, a poprzez to większej skuteczności leczenia odwykowego oraz oszczędności finansowych.
      W przypadku braku ciągłości terapii, po leczeniu detoksykacyjnym w innej jednostce służby zdrowia, pacjenci najczęściej powracają do picia alkoholu, a detoksykacja staje się jedynie procedurą umożliwiającą dalsze picie. To właśnie dlatego usługa ta powinna być zakupiona w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.
      Obecnie w pomieszczeniach przeznaczonych na Oddział Detoksykacji przebywają kobiety. Z tego punktu widzenia jest to dla nas sytuacja komfortowa, bo kobiety mają swoje odrębne pomieszczenia. Natomiast z punktu widzenia ogromnego zapotrzebowania na detoksykację w regionie, brak tego typu oddziału jest sytuacją niekomfortową, nielogiczną i sprzeczną z interesem zdrowia publicznego.

      Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień powstał we wrześniu 2002 roku jako pierwsza tego typu placówka w województwie kujawsko-pomorskim. Oddział dysponuje 32 miejscami i ma charakter koedukacyjnego ośrodka terapeutyczno-wychowawczego dla osób nadużywających bądź uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych (alkohol, marihuana, amfetamina, substancje wziewne, itp.), w wieku od 14 do 20 roku życia. Terapia trwa sześć miesięcy, a jej założenia funkcjonalne w głównej mierze opracowano w oparciu o model Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ponadto niektóre rozwiązania programowe zaczerpnięto z modelu psychoedukacyjnego (podejście poznawczo-behawioralne) i idei społeczności terapeutycznej. Obowiązkowy w terapii jest udział rodziców lub prawnych opiekunów pacjentów.
      Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień od 1988 roku prowadzi program terapeutyczny dla osób w wieku od 19 roku życia, uzależnionych od narkotyków i krzyżowo uzależnionych od narkotyków, alkoholu i leków. Mieści się w toruńskiej dzielnicy Wrzosy, w kameralnym domu otoczonym ogrodem z 32 miejscami. Terapia trwa około 8 - 10 miesięcy i opiera się na założeniach idei społeczności terapeutycznej, intensywnego programu terapii uzależnień oraz programu 12 Kroków Anonimowych Narkomanów.
      Artur Lewiński, Kierownik Oddziału Krótkoterminowej Terapii Uzależnień WOTUiW - Podobnie jak w przypadku terapii dla osób uzależnionych od alkoholu udało nam się skrócić czas trwania terapii do kilku miesięcy. Jeszcze parę lat temu, gdy takie terapie organizowało głównie Stowarzyszenie MONAR, standardowo trwały one około dwóch lat. Skracając czas trwania terapii wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i pacjentów, i Narodowego Funduszu Zdrowia, i podatników.

      Metody terapeutyczne
      Pacjenci WOTUiW są leczeni w oparciu o nowoczesne metody terapeutyczne, bazujące na dwóch głównych modelach: Terapii Strukturalno-Strategicznej (model behawioralno- poznawczy) i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Wykorzystywane są także elementy modelu Społeczności Terapeutycznej - głównie w odniesieniu do leczenia uzależnień od narkotyków.
      Alicja Butkiewicz - Generalnie rzecz ujmując, opieramy się głównie na psychoterapii, a farmakoterapię stosujemy tylko jako element wspierający przy leczeniu różnego rodzaju powikłań.
      Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (ang. Solution-Focused Approach) jest podejściem nowatorskim w skali kraju - WOTUiW jest pierwszym ośrodkiem w Polsce, który wdrożył ten model psychoterapii do leczenia uzależnień - i jest bardzo wielu chętnych pacjentów do skorzystania z tej metody leczenia. Ten model terapii został zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych w latach 70. Jego specyfiką jest to, że koncentruje się na poszukiwaniu najlepszych dla klienta rozwiązań, na wykorzystywaniu tego, co już jest "zdrowe", a niekoniecznie na drążeniu problemów. Unika się wobec tego skupienia na problemach, diagnozowania zaburzeń, poruszania się w świecie psychopatologii.
      Artur Lewiński - Metoda ta zakłada pracę zespołową z pacjentem. Nasz ośrodek jest wyposażony w wysokiej klasy urządzenia monitorujące. Z jednej strony służy to bezpieczeństwu pacjentów, z drugiej strony wykorzystujemy to do terapii grupowej - terapeuta pracuje z pacjentem w pomieszczeniu, w którym jest kamera i mikrofon, a w pomieszczeniu obok jest zespół, który monitoruje tę terapię.
      Dzięki temu terapeuta może się skonsultować z tym zespołem i na tej zasadzie dla pacjenta pracuje cały zespół, a nie tylko jedna osoba.


      Działalność naukowa
      Od 2005 roku Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia organizuje ogólnopolskie konferencje naukowe, których celem jest upowszechnianie wiedzy i wymiana doświadczeń na temat Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Konferencje mają charakter wykładowo-warsztatowy, trwają zwykle trzy dni. Jesienią tego roku odbędzie się już czwarta edycja tych spotkań naukowych. Konferencje cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób, które są zafascynowane tą metodą terapii - przyjeżdża zwykle ok. 200 osób z całej Polski. Uczestnikami konferencji są osoby o różnym wykształceniu i z różnych grup zawodowych: terapeuci uzależnień, psychologowie, pedagodzy, socjolodzy, pracownicy socjalni, pracownicy komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorzy zawodowi i społeczni, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi z różnych uniwersytetów, nauczyciele oraz studenci.
      W 2006 roku WOTUiW przystąpił do Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego "Telemedycyna w regionie kujawsko-pomorskim". Dzięki otrzymanym środkom zakupiono wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt, pozwalający na interaktywne telekonferencje pomiędzy oddziałami i jednostkami, edukację studentów, którzy w związku z kierunkiem studiów powinni posiadać wysokiej jakości wiedzę na temat leczenia uzależnień, a także umożliwia udzielanie i korzystanie ze specjalistycznych konsultacji.

      Współpraca z jednostkami zewnętrznymi
      Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia są członkami Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej (European Brief Therapy Association) i uczestniczą w corocznych konferencjach naukowych, dzieląc się swoimi dokonaniami i osiągnięciami oraz czerpiąc wiedzę z doświadczeń innych.
      W Polsce w zakresie Terapii Krótkoterminowej WOTUiW współpracuje głównie z Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz z Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Instytucje te wspólnie z Ośrodkiem organizują coroczne konferencje naukowe i szkolenia w zakresie tej metody dla różnych grup zawodowych, a także wymieniają się doświadczeniami.
      Prowadzona jest ścisła współpraca z Instytutem Pedagogiki oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz przyjmowania studentów UMK na praktyki - zarówno asystenckie, jak i wolontariackie.
      Wszystkie Oddziały WOTUiW realizują także dodatkowe zadania w ramach programów współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urzędem Miasta Torunia.
      Stale rozwijana jest współpraca z różnymi stowarzyszeniami z regionu, głównie z trzema: ze Stowarzyszeniem Wolontariuszy Wobec HIV/AIDS "Razem", Stowarzyszeniem "Jestem" pomocy dzieciom niepełnosprawnych i osobom potrzebującym wsparcia oraz Fundacją "Druga Szansa".
      Pracownicy WOTUiW aktywnie wspomagają lokalne szkoły, organizując wykłady i warsztaty w celu przekazywania pracownikom i młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień. Przeprowadzane są również szkolenia z zakresu wiedzy o terapii i uzależnieniach dla różnych grup zawodowych, między innymi dla pracowników socjalnych, kuratorów czy pedagogów.

      PERŁY MEDYCYNY 2007
      Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zajął III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym PERŁY MEDYCYNY 2007. Ośrodek nagrodzono w kategorii: zakłady lecznicze, rehabilitacja i opieka długoterminowa.
      Organizatorami I edycji Konkursu byli: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się podczas Wielkiej Gali Medycyny i Mazowieckiej Przedsiębiorczości.
      Celem konkursu była promocja oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku i renomy tych placówek medycznych i firm działających na rynku medycznym, które zakresem swojej działalności oraz przy udziale kompetentnego personelu wpływają na wysoki poziom oferowanych produktów i usług, które poprzez optymalizację kosztów, właściwe i efektywne metody zarządzania, dobrą organizację pracy oraz inwestycje w zasoby i podnoszenie kwalifikacji zespołu zapewniają sprawność funkcjonowania placówki pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym przy respektowaniu praw i obowiązków pacjenta i klienta.
      Ocenie Kapituły Konkursowej podlegały działania zakładu lub firmy w realiach rynku medycznego, dotychczasowe osiągnięcia zakładu opieki zdrowotnej oraz informacje znajdujące się w Ankiecie Konkursowej i załącznikach.
      Dr n. med. Lech Grodzki - Postanowiliśmy wystartować w tym konkursie przede wszystkim dlatego, że jego celem była promocja tych placówek medycznych, działających na rynku medycznym, które mogły się pochwalić sprawnym zarządzaniem i dobrą organizacją pracy, brakiem zadłużenia i szerokim zakresem oferowanych usług medycznych.
      Konkurs mógł pomóc w budowaniu pozytywnego wizerunku na rynku usług medycznych, zarówno naszemu ośrodkowi, jak i całemu sektorowi leczenia uzależnień. Prezentując nasz ośrodek chcieliśmy pokazać, że uzależnienia można leczyć w sposób nowoczesny, w godnych warunkach, z jednoczesnym zapewnieniem wysokiej jakości i standardów.

      Anna Piotrowska, Asystentka Dyrektora WOTUiW - Byliśmy praktycznie jedynym ośrodkiem, który startował w tej dziedzinie i muszę przyznać, że zachwyciliśmy wszystkich swoją wielkością i rozmachem działalności. Będziemy prawdopodobnie startować w drugiej edycji konkursu, przy czym tym razem będzie już być może wydzielona dodatkowa kategoria dla ośrodków takich jak nasz - tym razem startowaliśmy bowiem w szerokiej kategorii: zakłady lecznicze, rehabilitacja i opieka długoterminowa. Także w kolejnej edycji będziemy już mieli trochę więcej konkurencji, ale my się konkurencji nie boimy.
      Dr n. med. Lech Grodzki - To wyróżnienie przyniosło nam wiele korzyści, między innymi pomogło nam w budowaniu pozytywnego wizerunku, opinii i renomy Ośrodka. Potwierdziło profesjonalizm i naszą pozycję na rynku, podniosło prestiż i zaufanie w oczach pacjentów, podkreśliło kierunek strategii projakościowej i potwierdziło dobrą organizację pracy, świadczyło o naszej innowacyjności, chęci podnoszenia jakości produktów i usług. A przede wszystkim wciąż pomaga nam - mam nadzieję - w pozyskiwaniu nowych pacjentów i kontrahentów, chociaż generalnie nie mamy problemów z pozyskiwaniem nowych pacjentów.
      I jeszcze raz chciałbym podkreślić, że wyróżnienie pokazało całemu społeczeństwu, pracownikom służby zdrowia, władzom samorządowym wszystkich szczebli oraz samym pracownikom lecznictwa odwykowego, że jednostki tego typu nie muszą wcale stać na uboczu i w cieniu innych placówek służby zdrowia.

      Alicja Butkiewicz - Dla mnie to wyróżnienie nie było jakimś wielkim zaskoczeniem, bo właściwie zawsze - jeżdżąc do innych ośrodków - myślałam o naszej placówce jako o dobrym ośrodku, może niekoniecznie najlepszym w Polsce, ale na pewno znajdującym się w ścisłej krajowej czołówce podobnych placówek. Pracując tu od początku, często doświadczałam uczucia zachwytu, wracając do siebie po wizycie w innych, gorzej wyposażonych ośrodkach.
      Bo rzeczywiście od jakości opieki terapeutycznej i wysokich kwalifikacji personelu zaczynając, a na bazie lokalowej kończąc, naprawdę jesteśmy jednym z najlepszych ośrodków terapii uzależnień w Polsce. Także dla mnie osobiście to wyróżnienie nie było wielkim zaskoczeniem - raczej satysfakcją z faktu, że zostaliśmy docenieni przez innych.

Tekst: Dominika Kisielewska
Zdjęcia udostępnione przez WOTUiW w Toruniu

      Dziękuję Panu dr. n. med. Lechowi Grodzkiemu, Dyrektorowi WOTUiW w Toruniu, Pani Alicji Butkiewicz, Specjaliście ds. Programów Merytorycznych WOTUiW, Pani Annie Piotrowskiej, Asystentce Dyrektora WOTUiW oraz Panu Arturowi Lewińskiemu, Kierownikowi Oddziału Krótkoterminowej Terapii Uzależnień WOTUiW za pomoc w zebraniu materiałów do artykułu.
      Informacje na temat Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego "PERŁY MEDYCYNY 2007" opracowane na podstawie danych z oficjalnej strony internetowej Konkursu: http://www.perlymedycyny.pl

Meritum 2008 nr 2 - pismo Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: meritum@kpoil.torun.pl  
Data utworzenia: 2008-05-13