Strona główna Meritum


Aktualny numer
Przegląd numerów Meritum
Przegląd tematyczny
Prawo (uchwały, apele)
Praca dla lekarzy
Komunikaty KPOIL
Z żałobnej karty
Szukaj w Meritum
Redakcja Magazynu Meritum


   

Strona istnieje od 1 stycznia 2002r.
Odwiedzana licznik razy.


    *** GRUDZIĄDZ   ***   TORUŃ   *** WŁOCŁAWEK  ***
Wczoraj, dzisiaj i jutro Przychodni Specjalistycznej 'OLK-MED' w Toruniu
Z placówek medycznych

    Przychodnia Specjalistyczna "OLK-MED" w Toruniu z siedzibą przy Placu 18 Stycznia 4 jest spadkobiorczynią tradycji branżowego lecznictwa kolejowego w Toruniu i okolicach. Powstała 01 maja 1952 roku na mocy decyzji Dyrekcji Gdańskiej Polskich Kolei Państwowych jako Centralna Przychodnia Lekarska PKP w Toruniu, aby po krótkim czasie przekształcić się w Obwodową Przychodnię Lekarską w Toruniu, której pierwszym kierownikiem został dr Mieczysław Mielżyński.
    Warto wspomnieć, że historia Kolejowej Służby Zdrowia na terenie Torunia jest znacznie dłuższa i sięga okresu dwudziestolecia międzywojennego. Z danych zebranych w Roczniku Kolejowym 1931-32 wynika, że w Toruniu pracowało 10 lekarzy kontraktowych, którzy w ramach osobnych umów przyjmowali pracowników PKP i ich rodziny w swoich gabinetach prywatnych. W tym okresie funkcjonowała również "apteka kolejowa", która mieściła się w budynku DOKP w Toruniu przy Placu Teatralnym. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku pozostali w Toruniu "lekarze kolejowi" podjęli pracę, kładąc podwaliny dla utworzonego w kwietniu 1945 roku Obwodu Lecznictwa Kolejowego. Początkowo w jego skład wchodziły dwie Rejonowe Przychodnie Lekarskie: RPL Toruń Główny i RPL Toruń Miasto. Lata następne to systematyczny rozwój Kolejowej Służby Zdrowia na terenie obwodu toruńskiego PKP.
    W momencie powstania Obwodowej Przychodni Lekarskiej w Toruniu w 1952 roku w jej strukturze organizacyjnej, jako jednostki nadrzędnej, mieściło się trzynaście Rejonowych Przychodni Lekarskich: Toruń-Główny, Toruń-Kluczyki, Jabłonowo Pomorskie, Iława, Działdowo, Brodnica, Nowe Miasto Lubawskie, Lidzbark, Unisław, Łasin, Grudziądz, Chełmno, Chełmża.
    Na przełomie lat 1952/53 z inicjatywy dr Mielżyńskiego podjęto starania nad reaktywacją apteki, które zostały zwieńczone sukcesem. 1 listopada 1953 roku otwarto Aptekę PKP, jej kierownikiem został mgr Kazimierz Buttler. Kolejne lata to dynamiczny rozwój placówki. Powstają nowe poradnie specjalistyczne: ortopedyczna, urologiczna, reumatologiczna, cytologiczna, ginekologiczna, przeciwgruźlicza, onkologiczna, kardiologiczna, laboratorium i protezownia. Tworzone są nowe Rejonowe Przychodnie Lekarskie PKP: Solec Kujawski, Lubawa, Gniewkowo, Włocławek, Aleksandrów Kujawski, Lipno, Kowalewo Pomorskie, Wąbrzeźno. W lutym 1955 roku powstaje Kolejowe Pogotowie Ratunkowe. Powstanie nowych poradni, a także stała dbałość o poprawę warunków pracy i przyjmowania pacjentów przyczyniły się do realizacji inwestycji remontowo-budowlanych prowadzonych w budynku przy Placu 18 Stycznia. Warto nadmienić, że jest to obiekt oddany do użytku w roku 1905 i został zaprojektowany dla potrzeb administracji. Jednakże do chwili obecnej nie udało się uzyskać środków finansowych na gruntowną przebudowę i rozbudowę obiektu.
    Według danych statystycznych toruński obwód lecznictwa kolejowego w roku 1969 miał pod swoją opieką 56000 pacjentów, w tym 11300 pracowników PKP, 34000 członków ich rodzin i 10700 emerytów i rencistów, zaś sama tylko Obwodowa Przychodnia Lekarska w Toruniu zatrudniała 227 pracowników.
    1 stycznia 1976 roku w związku z wprowadzeniem nowego podziału administracyjnego Polski, następują również zmiany w strukturze organizacyjnej branżowego lecznictwa kolejowego. Powstaje Obwód Lecznictwa Kolejowego (OLK) z siedzibą w Toruniu obejmując swoim zasięgiem Rejonowe Przychodnie Lekarskie PKP terenu województwa toruńskiego i włocławskiego. Pierwszym Dyrektorem Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu został dr Stanisław Szymczyk.
    Reorganizacja Polskich Kolei Państwowych po 1989 roku spowodowała gruntowne zmiany w funkcjonowaniu i strukturze branżowej służby zdrowia. W ramach wyprzedaży majątku trwałego PKP sprzedano, najczęściej organom samorządu państwowego lub terytorialnego, liczne placówki będące dotychczas w strukturach kolejnictwa. Dalsze redukcje posiadanego stanu majątkowego i osobowego spowodowały zmiany finansowania zakładów opieki zdrowotnej, niedoszacowanie kontraktów zawartych z Branżową, a następnie Regionalną Kasą Chorych. Przemiany te nie ominęły również Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu.
    Przychodnia Specjalistyczna "OLK-MED" w Toruniu jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, powstała w 1999 roku. Podstawą do jej utworzenia było zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 listopada 1998 roku, które umożliwiło utworzenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na bazie wydzielonego majątku trwałego z Przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe.
    Obecnie w skład Przychodni Specjalistycznej "OLK-MED" w Toruniu wchodzą następujące poradnie: podstawowa opieka zdrowotna, kardiologiczna, neurologiczna, neurologiczna dla dzieci, endokrynologiczna, endokrynologiczna dla dzieci, diabetologiczna, chirurgiczna, ortopedyczna, onkologiczna, urologiczna, okulistyczna, otolaryngologiczna, dermatologiczna, medycyny pracy, pulmonologiczna, reumatologiczna, stomatologiczna, ortodontyczna, protetyczna, psychiatryczna, alergologiczna, pracownia rtg, pracownia usg, gabinet promocji zdrowia. Przychodnia realizuje miesięcznie około 9 tysięcy porad specjalistycznych i około 3,5 tysiąca porad z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Torunia i okolic. Wielu spośród pacjentów to obecni i byli pracownicy kolei wraz z rodzinami, którzy wpisują się w podstawy tradycji placówki.
    Tradycja i teraźniejszość to nie tylko zapisy historii, daty, budynki i ich wyposażenie, to przede wszystkim ludzie, pracownicy, którzy stworzyli i nadal tworzą wizerunek Przychodni. To dzięki ich zasobom kapitału intelektualnego możliwe jest prawidłowe funkcjonowanie zakładu i tworzenie wizerunku przyszłości. Dzięki uzyskanym w bieżącym roku od organu założycielskiego środkom finansowym zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną oraz rozpoczęto remont i przebudowę budynku głównego. Zakupiono między innymi wysokiej klasy ultrasonograf, kolposkop, detektor tętna płody, kardiotokograf, tympanometr, rektoskop, aparat Holtera RR i EKG, perymetr statyczny i kinetyczny, defibrylator, aparaturę pomiarową do monitorowania jakości w pracowni radiologii, a także centrale telefoniczną.
    Obecnie Przychodnia Specjalistyczna "OLK-MED" jest na etapie wdrażania systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000, który usystematyzuje i usprawni wewnętrzne procedury dla poprawy efektywności działania. Jednym z głównych założeń strategicznych jest zmiana formy organizacyjno-prawnej i przekształcenie placówki w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim będzie spółka kapitałowa prawa handlowego. Przedstawiony Departamentowi Polityki Zdrowotnej projekt przekształcenia zakłada proces prywatyzacji bezpośredniej z udziałem inwestora strategicznego, pracowników i dotychczasowego organu założycielskiego (Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Wśród założeń strategicznych znajduje się także wprowadzenie nowoczesnego, informatycznego systemu zarządzania zakładem, który będzie kompatybilny z systemem przekazywania danych i informacji do Narodowego Funduszu Zdrowia i założeniami "Strategii wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunkami rozwoju systemu informatycznego na lata 2007-2010" dotyczącymi w szczególności zapowiedzi wprowadzenia rejestru usług medycznych II generacji i "recepty elektronicznej". System ten usprawni zarządzanie placówką, dostosuje obieg informacji do wymogów prawa, pozwoli na przechowywanie danych i informacji medycznych w formie elektronicznej. Planowany jest zakup nowego, analogowego aparatu rentgenowskiego do zdjęć ogólnodiagnostycznych z możliwością ucyfrowienia w dalszym etapie (realizacja w oparciu o fundusze Unii Europejskiej na lata 2007-2013). Jedną z najważniejszych inwestycji rzeczowych do realizacji w najbliższych latach jest gruntowna przebudowa dawnego budynku administracji dla potrzeb podstawowej opieki zdrowotnej.
    Zmiany dotyczą także procesów zachodzących wewnątrz Przychodni. Dotyczą w szczególności restrukturyzacji stanowisk pracy, rotacji strategiczna personelu medycznego, outsourcingu usług pomocniczych, wprowadzenia motywacyjnego systemu płac i proaktywnej polityki szkoleń, które stanowić będą podwaliny pod system zarządzania wiedzą.

Sławomir Syrkiewicz

Meritum 6/2007 - pismo Pomorsko-Kujawskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: meritum@kpoil.torun.pl  
Data utworzenia: 2008-01-15