Strona główna Meritum


Aktualny numer
Przegląd numerów Meritum
Przegląd tematyczny
Prawo (uchwały, apele)
Praca dla lekarzy
Komunikaty KPOIL
Z żałobnej karty
Szukaj w Meritum
Redakcja Magazynu Meritum


   

Strona istnieje od 1 stycznia 2002r.
Odwiedzana licznik razy.


    *** GRUDZIĄDZ   ***   TORUŃ   *** WŁOCŁAWEK  ***
Zasady informowania pracodawców o chorobach zakaźnych
Epidemiologia

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu przypomina o przestrzeganiu treści art. 7 ust. 1 Ustawy z 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.), zgodnie z którym "orzeczenie lekarskie o (...) czasowym lub trwałym przeciwwskazaniu do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lekarz przekazuje osobie badanej i przedsiębiorcy oraz wpisuje do karty badań do celów sanitarno-epidemiologicznych".
      W związku z powyższym, każdy lekarz który potwierdzi zachorowanie lub zakażenie wywołane prątkami gruźlicy, pałeczkami duru brzusznego, ciurów rzekomych A, B i C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella lub innymi czynnikami chorobotwórczymi ujętymi w wykazie tych czynników, u osoby wykonującej pracę ujętą w wykazie prac, przy wykonywaniu których możliwe jest przeniesienie zakażenia na inne osoby, powinien poinformować o tym pracodawcę badanej osoby.
      Pracodawca zgodnie z art. 7 ust. 2 w/w ustawy jest zobowiązany, z zachowaniem poufności, niezwłocznie odsunąć pracownika od takich prac" a przed ponownym rozpoczęciem pracy lub nauki po przebytym zakażeniu w/w czynnikami chorobotwórczymi, obowiązkiem przedsiębiorcy jest skierowanie tych osób na badania sanitarno- epidemiologiczne. Termin badania powinien wyznaczyć lekarz, który przeprowadzał badanie.
      Wykaz prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby został opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 133 z 2006r., poz.939).
      Wykaz czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby został umieszczony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 132 z 2006 r. poz. 928).
      Lekarz, który podejrzewa lub rozpoznaje chorobę zakaźną lub zakażenie, jest zobowiązany pouczyć pacjenta o środkach ostrożności zapobiegających przeniesieniu zakażenia na inne osoby oraz o obowiązku zaprzestania wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Zgodnie z art. 20 ust. 3 i ust. 6 ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach z dnia 6 września 2001 r. w przypadku podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną ujętą w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do w/w ustawy, lekarz ma obowiązek zgłoszenia tego faktu, w ciągu 24 godzin właściwemu ze względu na miejsce zachorowania powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.
      W formularzu zgłoszenia podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, należy oprócz danych osobowych podać w pkt III inne informacje niezbędne do podejmowania działań przeciwepidemicznych oraz rozpoznania i oceny sytuacji epidemiologicznej m.in. datę zachorowania, zakład pracy, zakład wychowania lub nauczania, zakład stałego pobytu, co bardzo często jest pomijane przy wypełnianiu zgłoszeń (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.04.2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania (Dz.U. Nr 90, poz. 853)
      Ponadto informuję, że sprawę badań sanitarno-epidemiologicznych od 2006 r. reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno- epidemiologicznych (Dz. U. nr 25, późn. 191).
      Badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych przeprowadza się przed:

  • podjęciem pracy,
  • rozpoczęciem nauki,
  • ponownym rozpoczęciem pracy lub nauki po przebytym zakażeniu czynnikami chorobotwórczymi, które wywołują stany chorobowe wykluczające wykonywanie prac, przy wykonywaniu których możliwe jest przeniesienie zakażenia na inne osoby.

      W porównaniu z poprzednio obowiązującym rozporządzeniem, z obecnie obowiązującego rozporządzenia usunięto obowiązek przeprowadzania okresowych badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych. W związku z tym można przyjąć, że tylko w przypadkach stwierdzenia przeciwwskazań do pracy lekarz wyznacza datę następnego badania.
      Obecnie, co potwierdzono w trakcie dochodzenia w ognisku zachorowań na chorobę zakaźną w jednym z zakładów pracy, problemem jest brak świadomości pracodawcy o zachorowaniu pracownika np. na ospę wietrzną, świerzb czy świnkę (ujęte w w/w wykazie czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych), który zatrudniony jest na stanowisku z wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Oczywiście przyczyną takiej sytuacji jest brak informacji od lekarza, który rozpoznał zachorowanie. W związku z powyższym pracodawca nie może odsunąć pracownika od wykonywanej pracy i nie kieruje go na badania po przebytym zakażeniu, co może być przyczyna kolejnych zachorowań.
      Należy zaznaczyć, że PPIS w Toruniu na podstawie art. 25 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach może nakazać osobie chorej lub zakażonej wstrzymanie się od wykonywania pracy, lecz zgodnie z art. 7 ust. 1 w/ w ustawy nie może powiadomić o powyższym zakładu pracy, do tego upoważniony jest tylko lekarz. Równocześnie jeżeli na zgłoszeniach chorób zakaźnych nie ma podanej informacji o zakładach pracy, nie jest możliwa analiza sytuacji epidemiologicznej w danym zakładzie pracy - czy zachorowała tylko jedna osoba czy więcej.

Wojciech Dejewski
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Toruniu

Meritum 3/2007 - pismo Pomorsko-Kujawskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: meritum@kpoil.torun.pl  
Data utworzenia: 2007-07-17