Strona główna OIL

   


 
Praca lekarza dentysty
choroby zawodowe i parazawodowe wypadki oraz renty, odszkodowania ulgi podatkowe

      Konferencja naukowo - szkoleniowa omawiająca te tematy zorganizowana przez Instytut Ochrony Zdrowia przy współpracy z Komisją Stomatologiczną NRL odbyła się 22 listopada 2007 w Warszawie. Dokumentację znajdziecie w materiałach Komisji Stomatologicznej, a wszelkie podstawy prawne i procedury uzyskiwania rent, odszkodowań, i orzekania chorób zawodowych oraz niepełnosprawności także w biurze prawników. Choroba zawodowa to schorzenie wywołane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, wystepujących w środowisku pracy lub spowodowane sposobem wykonywania pracy, określone w wykazie chorób zawodowych. Do chorób zawodowych upośledzajacych wykonywanie pracy zawodowej lekarzy dentystów zaliczamy: schorzenia układu ruchu, które stanowią 50% orzeczonych chorób zawodowych w ostatnich latach. Najbardziej narażona część ciała to kręgosłup. Przeprowadzone badania radiologiczne (rtg, NMR), wykazały zdecydowanie wieksze zmiany patologiczne u lekarzy dentystów w porównaniu z rówiesnikami, wykonujacymi inne zawody.
      Głównie miejsce wsród schorzen w populacji lekarzy dentystów zajmuja: zapalenia nadkłykcia kości ramiennej, zapalenie barku, kanału łokciowego, zespół cieśni nadgarstka, zespół ucisku nerwu bocznego skórnego uda. Dużą rolę w pracy lekarza dentysty odgrywają choroby zakaźne i pasożytnicze. Ryzyko zakażenia krwiopochodnego zależy od drogi zakażenia oraz stanu wirusologicznego człowieka. Najczęstsza przyczyna to zakłucie igłą zawierajacą zakażoną krew. Na uwagę zasługują również choroby układu oddechowego (astma zawodowa i inne schorzenia wywoływane przez bakterie, wirusy i grzyby bytujące w środowisku pracy). Duży odsetek stanowia choroby skóry pochodzenia zawodowego (alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia, fotodermatozy, przebarwienia skóry, pokrzywka kontaktowa i grzybica skóry), natomiast niski odsetek stwierdza się wsród chorób spowodowanych promieniowaniem jonizujacym, chorób narzadu wzroku i słuchu.
      Choroby nieumieszczone w wykazie chorób zawodowych, które również upośledzaja pracę zawodową stomatologów to kręgopochodny ból głowy, spowodowany zużywaniem głównie wyrostków kolczystych w odcinku szyjnym kregosłupa. Poprzez długotrwałe narażenie na sytuacje stresowe (opanowywanie nowych zadań, nowoczesna organizacja pracy, presja czasu), stwierdza się u pracowników zespół wypalenia zawodowego, który może doprowadzić nawet do zgonu z przepracowania, ale mamy nadzieję, że u nas nigdy do tego nie dojdzie.
      Wykładowcy przypomnieli o obowiązku odprowadzania składek

 • na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w równych częściach (po 50%) finansują ubezpieczeni i pracodawcy,
 • na ubezp. chorobowe - składki finansuja w całości ubezpieczeni,
 • na ubezp. wypadkowe - składki finansuja w całości pracodawcy z własnych środków.

      Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych /Dz. U. Ne 199 poz., 1673/, gdy choroba została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia wystepujacych w środowisku pracy, pracownik ma prawo ubiegać się o świadczenia przysługujące z tytułu choroby zawodowej.
      Świadczenia te obejmują:

 • zasiłek chorobowy dla ubezpieczonego, którego czasowa niezdolność do pracy została spowodowana chorobą zawodową, nie dłużej niż 182 dni.
 • świadczenie rehabilitacyjne, jeżeli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego /182 dni/ nadal jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesiecy. Obydwa te świadczenia przysługują w wysokosci 100% podstawy wymiaru.

      A ponadto:

 • jednorazowe odszkodowanie tytułu stałego lub długotrwałego (powyżej 6 miesiecy) uszczerbku na zdrowiu,
 • rentę z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy w zwiazku z wypadkiem w pracy lub chorobą zawodową,
 • jednorazowe odszkodowanie dla członków rodzin w przypadku zgonu pracownika,
 • rentę rodzinną dla członków rodziny pracownika zmarłego wskutek choroby zawodowej,
 • świadczenia wyrównawcze dla pracowników, u których doznany uszczerbek spowodował obniżenie zarobków. Jest to zasiłek wyrównawczy, do którego prawo wygasa po 24 miesiacach.
 • rentę szkoleniową dla pracownika w stosunku, do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną chorobą zawodową.

      Ostateczna decyzje stwierdzająca istnienie choroby zawodowej, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, głównie orzeczenia lekarskiego oraz oceny narażenia zawodowego uwzględniającego zaistnienie czynników chemicznych, fizycznychbiologicznych i czynników o działaniu uczulającym, przy uwzglednieniu sposobu wykonywania pracy i chronometrażu czynności, podejmuje inspektor sanitarny właściwej stacji sanitarnoepidemiologicznej. Wykładowcy - lekarze orzecznicy ZUS-u przedstawili podstawy prawne i procedury uzyskiwania rent i odszkodowań z powodu schorzeń lub wypadków przy pracy, a także schematy postępowania i procedury związane ze zgłaszaniem, rozpatrywaniem i orzekaniem chorób zawodowych u lekarzy dentystów.
      W Polsce tryb postępowania dotyczący chorób zawodowych określają następujące przepisy wydane na podstawie art.237 Kodeksu Pracy:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U.nr.132 poz. 1115).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1. sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

      Trzeba podkreślić wartość dowodową szczegółowej dokumentacji medycznej w ustalaniu orzeczeń w chorobach również zawodowych oraz wypadkach przy staraniach o renty lub odszkodowania.
      UWAGA ZMIANA! Wypadki w drodze do pracy bądź w drodze do pracy

 • Do 30.10.2002r - korzystały z praw analogicznych - jak wypadki przy pracy.
 • Od 01.01.2003r skutki wyżej wymienionych wypadków mogą prowadzić do wypłaty renty, ale bez odszkodowania.

      Kończąc chciałabym przypomnieć o szczegółowej "rejestracji" wszystkich zakłuć, zranień i dokładnym wywiadzie z pacjentem na temat przebytych i aktualnych chorób.

Mirosława Zubrzycka-Cygańska

Eskulap Świętokrzyski 2008 nr 2 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@kielce.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2008-03-06