Strona główna OIL

   


 
Relacja ze spotkania dziennikarzy prasy medycznej

      7 września 2007 roku w Łodzi w ramach obrad Konwentu Przewodniczących Izb Lekarskich odbyło się spotkanie redaktorów pism lekarskich. Przybyłych prezesów izb i redaktorów pism lekarskich (w kraju jest ich 23), powitał prezes UL, kol. Grzegorz Krzyżanowski, oddając przewodnictwo obrad szefowi Konwentu Przewodniczących Izb kol. Jerzemu Friedigerowi. z Krakowa. Następnie głos zabrał mec. Marek Markiewicz, który w barwny i przekonywujący sposób, z właściwą sobie swadą przedstawił problem wolności słowa i jej granice. Postawił m.in. retoryczne pytanie: w jakim stopniu państwo stać na prywatne media. Zwrócił uwagę na fakt, iż obowiązujące obecnie prawo prasowe zostało uchwalone w roku 1984! Wyjaśniał mechanizm korumpowania dziennikarzy oraz zaprezentował zadania przed nimi stojące: pomoc w kształtowaniu opinii publicznej, w realizowaniu praw obywatelskich, w kształtowaniu świadomości kulturalnej, społecznej, publicznej etc. Uzasadniał, iż media komercyjne to rodzaj przedsiębiorstw żyjących z reklam. Widz pełni rolę punktu statystycznego, który ma przynosić największy dochód, stąd puszczanie reklam w czasie największej oglądalności. Na koniec postawił pytanie o granice rzetelności dziennikarskiej.
      Z kolei Maciej Ilowiecki, znany publicysta pełniący funkcję z-cy prezesa Rady Etyki Mediów omówił etyczną stronę wolności słowa, zwracając uwagę na częste nadużywanie wolności słowa dla celów propagandowych, dla szerzenia poglądów i idei nierzadko wbrew nie tylko wszelkim zasadom moralnym ale i zdrowemu rozsądkowi. Stwierdził, iż wolność jednostki jest kategorią polityczną a odowiedzialność kategorią moralną. To moralność. zakłada istnienie pewnych norm, granic. Mówca starał się odpowiedzieć na pytanie, jakie są granice godności i czy można ograniczać prawo do informacji. Wyraził opinię, że polskie społeczeństwo jest dotknięte analfabetyzmem i że media są uzależnione od różnych form interesu. Taka sytuacja doprowadza do tego, iż przez media nie wiemy co jest ważne, nie potrafimy odróżnić prawdy od potocznej opinii. Taka sytuacja prowadzi do uzależnienia społecznego, co koreluje z zaburzeniami osobowości. Unikanie odpowiedzialności za cokolwiek, to choroba duszy. Coraz więcej ludzi jest uzależnionych od środków masowego przekazu (inaczej masowego zniewolenia). Odpowiedzialnośćza wspólnotę jest rzadkością.
      Powstają problemy z tożsamością, która jest ustalana przez wzorce medialne. Dochodzi przy tym do destrukcji hierarchii, do zaniku wszelkich autorytetów rzeczywistych, które są zastępowane atrapami medialnymi, tworzonym na zapotrzebowanie rządzących. Przykładem jest tu system promowania gwiazd. Zdaniem Ilowieckiego każdego i wszystko można wypromować. Istnieje wyraźna tendencja nadawania działaniom pozorowanym cech wiarygodności. Panuje opinia, że "istnieć oznacza być spostrzeżonym przez media". Już dawno dziennikarstwo przestało być zawodem zaufania społecznego. Dlatego niemożliwe jest zorganizowanie wspólnego samorządu. Następnie rolę rzeczników prasowych izb lekarskich przedstawiła red. Ewa Gwiazdowicz z OIL w Warszawie. Omówiła funkcje środków masowego przekazu, w tym informacyjną, korelacyjną, polegającą m.in. na wyjaśnianiu, interpretowaniu oraz komentowaniu znaczenia i sensu wydarzeń i informacji), mobilizacyjną (organizowanie kampanii publicznych w sferze medycyny i polityki zdrowotnej) oraz rozrywkową. Do podstawowych cech prasy zaliczyła m.in.: periodyczność, otwartość formy, możliwość dostosowania się do oczekiwań potencjalnego odbiorcy, uniwersalność, dostępność i bardzo problematyczną (w świetle wywodów Ilowieckiego) niezależność. Kolejny mówca, red. Andrzej Piechocki z Poznania omówił wydawnictwa okręgowych izb lekarskich, poddając je ocenie. Niestety otrzymał 20 (spośród 23) wydawnictw. Zabrakło m. in. naszego "Eskulapa". Dlaczego nie wysłano do naszej Izby pisma w tej sprawie, pozostanie niewyjaśnioną tajemnicą.
      Na koniec kol. Marek Stankiewicz z "Gazety Lekarskiej" przedstawił rolę biuletynów informacyjnych izb lekarskich w integrowaniu środowiska lekarskiego, powtarzając wielokrotnie wyrażaną opinię, iż "po wypowiedzi zwłaszcza telefonicznej należy żądać autoryzacji, że nie należy się obawiać korzystania z drogi prawnej po szczególnie drażliwych wypowiedziach prasowych oraz że nigdy nie należy mediom odmawiać informacji".
      W wielowątkowej dyskusji świadczącej o aktualności poruszanych zagadnień głos zabrało wielu kolegów, w tym: kol. kol. Ewa Buks, Jadwiga Kamińska, Agnieszka Katrynicz, Jan Korkosz, Krzysztof Hajdo, Andrzej Woj nar, Maciej Hamankiewicz, Stanisław Ciechowicz, Mieczysław Orzechowski, Stefan Sobczyński, Ryszard Golański. Dyskusję podsumował kol. Jerzy Friediger, który stwierdził, iż obrona przed atakami medialnymi, przedstawianie swoich racji, prostowania fałszywych bądź tendencyjnych informacji staje się jednym z ważniejszych zadań samorządu lekarskiego. Nie należy unikać informacji o działaniach rzecznika i sądu, nie odnosząc się do konkretnych spraw toczących się u rzecznika i w sądzie. Warto organizować okresowe spotkania z dziennikarzami, celem przekazania informacji i poglądów środowiska. Pamiętać należy i o tym, iż prócz drogi sądowej możliwości walki z nierzetelnymi informacjami medialnymi praktycznie nie istnieją, a także o tym, iż kursy i szkolenia komercyjne powinny ogłaszać się w formie ogłoszeń płatnych z zachowaniem proporcji pomiędzy tekstem a reklamami oraz że w prasie lekarskiej nie może znaleźć się reklama niezgodna z zasadami etyki lekarskiej. Na koniec kol. Friediger stwierdził, iż obecnie jak najszybciej powinna nastąpić profesjonalizacja prasy lekarskiej.

Maciej A. Zarębski

Eskulap Świętokrzyski 2007 nr 10 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020