Strona główna OIL

   


 
List do Prezesa ŚIL od dyr. NFZ

      Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż otrzymuje z aptek informacje o wystawianiu przez lekarzy recept zawierających uchybienia formalne w zakresie danych zawartych na pieczęciach świadczeniodawcy. Sposób oraz tryb wystawiania przez lekarzy, lekarzy-dentystów i felczerów recept uprawniających do nabycia leku lub wyrobu medycznego bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 roku w sprawie recept lekarskich (Dz. U nr 213, poz. 2164). W § 4 powyższego rozporządzenia określony został zakres danych dotyczących świadczeniodawcy, jakie ma on obowiązek umieścić na recepcie.
      I tak, jeżeli receptę wystawia lekarz zatrudniony w zakładzie opieki zdrowotnej, lekarz wykonujący zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej dane obejmują:

  • nazwę zakładu opieki lekarskiej lub praktyki lekarskiej; - adres i numer telefonu upoważnionego podmiotu;
  • identyfikator podmiotu, jeżeli jest wyodrębniony w jego strukturze lub numer REGON.
      Jeżeli recepta jest wypisywana przez lekarza dla siebie lub dla rodziny (pro auctore, pro familiae) dane obejmują:
  • imię i nazwisko osoby, która zawarła z Funduszem umowę upoważniającą do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne;
  • dziewięciocyfrowy numer określony w w/w umowie rozpoczynający się od cyfr 98;
  • adres i numer telefonu tej osoby.
      Wszystkie dane, o których mowa powyżej, nanoszone są za pomocą nadruku lub pieczątki.
      Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z brzmieniem § 4 ust. l umowy o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne podlegające refundacji, lekarz zobowiązany jest wystawiać recepty zgodnie z zasadami określonymi w w/w rozporządzeniu, a w przypadku wystawiania recept niezgodnie z tymi przepisami lekarz zobowiązany jest do zwrotu Oddziałowi Funduszu kosztów refundacji leków (§ 5 pkt 1. niniejszej umowy).

Kielce, dnia 29.03.2007 r. Dyr. Zofia Wilczyńska

Eskulap Świętokrzyski 2007 nr 5 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020