Strona główna OIL

   


 
List Otwarty

PT Dyrektorzy SPZOZ-ów

Organizacje terenowe Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy działające na terenie Państwa placówek wystąpią w najbliższym czasie (lub już wystąpiły) z żądaniem istotnego wzrostu płac dla lekarzy ( 2 x średnia krajowa dla lekarza bez specjalizacji i 3 x średnia krajowa dla specjalisty) oraz wprowadzenia płatnego, czternastodniowego urlopu szkoleniowego. Postulaty te stanowią podstawę planowanych sporów zbiorowych. Chcemy Państwa poinformować, że nie jest to izolowana akcja lekarzy z tego, czy innego szpitala. Nie jest to również przejaw nierealistycznej postawy roszczeniowej. Wręcz przeciwnie, stanowi element przemyślanej i uwzględniającej istniejące ograniczenia ogólnopolskiej akcji OZZL. Głównym jej celem jest doprowadzenie do zasadniczych zmian, obejmujących cały system opieki zdrowotnej w Polsce. Zmiany te są potrzebne, aby zaspokoić usprawiedliwione oczekiwania lekarzy (i innego personelu medycznego) co do poziomu ich wynagrodzeń oraz oczekiwania pacjentów dotyczące dostępności i jakości świadczeń medycznych. Doświadczenia 15 lat działalności OZZL (a jak sądzimy nie są to tylko nasze doświadczenia) wskazują, że do takich zasadniczych zmian nie dojdzie bez silnego nacisku na władze RP. W związku z powyższym, OZZL podjął działania mające na celu wywarcie takiego nacisku. Zasadniczym elementem tych działań ma być osiągnięcie gotowości strajkowej (i ewentualne przeprowadzenie strajku) - jednocześnie -w możliwie największej liczbie placówek medycznych w całym kraju. Osiągnięcie gotowości strajkowej jest możliwe po przeprowadzeniu określonych prawem procedur, składających się na tzw. spór zbiorowy. Spór zbiorowy jest prowadzony z pracodawcą, a jego podstawą mogą być tylko żądania dotyczące warunków pracy i wynagradzania. (Nie można prowadzić sporu zbiorowego np. o reformę służby zdrowia). Taki też charakter mają żądania składane przez organizację terenową OZZL w każdym z Państwa zakładów. Podobne żądania składają lub złożą w najbliższym czasie organizacje terenowe naszego związku w całym kraju. Zapewniamy Państwa, że naszą intencją nie jest doprowadzenie do ruiny finansowej tej, czy innej placówki. Nie jesteśmy również wrogami tego czy innego dyrektora. Nikomu nie chcemy zaszkodzić. Nie będzie zatem izolowanych strajków w tym, czy innym szpitalu. Będzie albo jeden ogólnopolski strajk w 400-500 szpitalach w kraju, który doprowadzi do przełomu w reformowaniu służby zdrowia, albo nie będzie żadnego. Prosimy o przyjęcie powyższych wyjaśnień. Zdajemy sobie sprawę, że nasze postulaty mogą przekraczać możliwości realizacji przez dyrekcje wielu zakładów opieki zdrowotnej i rokowania oraz mediacje będą musiały zakończyć się podpisaniem protokołu rozbieżności. Dobrze by było, aby procedury te przeprowadzić sprawnie i szybko, bo w naszym wspólnym interesie - lekarzy, zarządzających szpitalami i pacjentów jest to, aby do zasadniczych zmian w ochronie zdrowia doszło jak najprędzej. Z wyrazami szacunku
Zarząd Ogólnopolskiego ZZL

Eskulap Świętokrzyski 2007 nr 3 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020