Strona główna OIL

   


 
Co nowego 'w prawie piszczy'...

 1. Dziennik Ustaw z 05.01.2007 r. Nr 1 poz. 9 . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania,
 2. Dziennik Ustaw z 05.01.2007 r. Nr 1 poz. 10 . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,
 3. Dziennik Ustaw z 05.01.2007 r. Nr 1 poz. 11 . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.12.2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych,
 4. Dziennik Ustaw z 11.01.2007 r. Nr 4 poz. 33 . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.12.2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego,
 5. Dziennik Ustaw z 16.01.2007 r. Nr 6 poz. 46 . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2007 r. w sprawie wzoru wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego oraz o wydanie przez komisję bioetyczną opinii o badaniu klinicznym produktu leczniczego,
 6. Dziennik Ustaw z 18.01.2007 r. Nr 8 poz. 62 . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu,
 7. Dziennik Ustaw z 29.01.2007 r. Nr 13 poz. 85 . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.01.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów,
 8. Dziennik Ustaw z 31.01.2007 r. Nr 14 poz. 89 . Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.01.2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
 9. Dziennik Ustaw z 07.02.2007 r. Nr 18 poz. 112 . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.01.2007 r. w sprawie wykazu chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego,
 10. Dziennik Ustaw z 07.02.2007 r. Nr 18 poz. 113 . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.01.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających,
 11. Dziennik Ustaw z 08.02.2007 r. Nr 20 poz. 122 . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.01.2007 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej,
 12. Dziennik Ustaw z 12.02.2007 r. Nr 23 poz. 143 . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25.01.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich,
 13. Dziennik Ustaw z 14.02.2007 r. Nr 24 poz. 161 . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących formy i treści wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych.

Eskulap Świętokrzyski 2007 nr 3 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020