Strona główna OIL

   


 
Z życia Izby

Obrady Okręgowej Rady Lekarskiej 3 marca 2005 r.


Przewodniczył dr Marek Jodłowski
 • omawiano sprawy organizacji wyborów delegatów na Zjazd Okręgowy w rejonach
 • Okręgowa Komisja Wyborcza ustali harmonogram zebrań.
 • Omawiano sytuacj ę finansową szpitali w Starachowicach i w Skarżysku-Kamiennej w związku z niedawno zakończoną akcją protestacyjną.
 • Wiceprzewodnicząca ORL dr E. Chmielowiec złożyła sprawozdanie z przebiegu posiedzenia Komisji Stomatologicznej NRL.
 • Dr J. Gracyalny złożył informację z posiedzenia Zespołu Emerytów i Rencistów.
 • ORL jednogłośnie przegłosowała projekt budżetu ŚIL na 2005 r. w celu przedstawienia tego projektu Delegatom na Okręgowy Zjazd Lekarzy.
 • Podjęła uchwałę o skierowaniu na staż podyplomowy lekarzy.
 • Podjęto uchwałę o skierowaniu na przeszkolenie lekarza w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu.
  Obrady Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w marcu 2005 r.

  Odbywały się w dniach 3 (po ORL), 10, 17 przewodniczył dr Marek Jodłowski
  • 10 - omówiono pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia skierowane do świadczeniodawców zmieniające zasady rozliczenia miesięcznych nadlimitów za wykonane świadczenia,
  • wytypowano przedstawicieli ŚIL do komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala w Czerwonej Górze oraz na stanowisko Ordynatora Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala Rejonowego w Busku-Zdroju, przyznano zapomogi losowe,
  • 17 - omawiano sprawy organizacyjne XX Okręgowego Zjazdu Lekarzy /propozycje składu Prezydium Zjazdu, Komisji Zjazdowych/, projekty uchwał, stanowisk i apeli,
  • wytypowano przedstawicieli ŚIL do komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Rehabilitacji II Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
  • przyznano zapomogi losowe.


  Informacja o pracy Izby w okresie od 1 marca 2005 - do 15 kwietnia 2005


   1 marca - posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczył dr Adam Fijałkowski.
   2 marca - posiedzenie Zespołu Emerytów i Rencistów. Przewodniczył dr Jerzy Gracyalny.
   3 marca - posiedzenie Komisji Praktyki Prywatnej. Przewodniczył dr Stanisław Grelewski.
   7 marca - konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
   7-15 marca -szkolenie lekarzy stażystów z prawa medycznego mgr Marta Woźnicka.
   8 marca - posiedzenie Komisji Stomatologicznej ŚIL - przewodniczyła dr Marianna Kawa-Kiesner.
   11 marca - konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.
   11 marca - rozprawa Sądu Lekarskiego
   19 marca - obrady XX Okręgowego Zjazdu Lekarzy ŚIL. 23 marca - posiedzenie Komisji Socjalnej ŚIL -przewodniczył dr Stanisław Baka.
   29 marca - posiedzenie Komisji Stomatologicznej ŚIL -Przewodniczyła dr Marianna Kawa-Kiesner.
   29 marca - posiedzenie Komisji Bioetycznej - Przewodniczył dr Krzysztof Bartosz.
   6 kwietnia - posiedzenie Zespołu Emerytów i Rencistów. Przewodniczył dr Jerzy Gracyalny.


  Konkursy na stanowiska ordynatorów

  7 kwietnia 2005 - konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Nefrologii, wytypowano dr n.med. Krzysztofa Bidasa.

  Eskulap Świętokrzyski 2005 nr 6 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
  Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach.
  Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004