Strona główna OIL

   


 
Doktorat

       Dnia 23 marca 2005 roku, przed Radą Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się, z pozytywnym skutkiem, obrona pracy doktorskiej lek. med. Olgi Adamczyk-Gruszki pt. "Przydatność rutynowo wykonywanych badań laboratoryjnych w ocenie nagłego zagrożenia kobiety ciężarnej i płodu w stanie przedrzucawkowym"
      Promotor rozprawy doktorskiej: Prof. zw. dr hab. Andrzej Malarewicz z Instytutu Kształcenia Medycznego Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.
      Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Rudolf Klimek, FRSM, z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; Prof. zw. dr hab. Jacek Suzin z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
      Doktorantka wykazała, że nadal najbardziej istotnym elementem w nadzorze nad płodem w ciąży powikłanej stanem przedrzucawkowym jest biofizyczna ocena stanu płodu i to ona, a nie wyniki testów laboratoryjnych, decyduje o wczesnym podjęciu działań zmierzających do ukończenia ciąży. Rutynowo wykonywane w stanie przedrzucawkowym testy laboratoryjne nie wykazują, poza próbami na enzymy wskaźnikowe, wyraźnych nieprawidłowości w momencie wystąpienia groźnych dla życia płodu objawów klinicznych zmuszających do podjęcia decyzji o natychmiastowym rozwiązaniu ciąży. Ostrym klinicznym objawom zagrożenia życia płodu w stanie przedrzucawkowym towarzyszy w krwioobiegu matki wyraźna aktywność aminotransferazy asparaginianowej i alaninowej oraz dehydrogenazy mleczanowej. Wykonywane testy laboratoryjne nie przedstawiają wartości predykcyjnej dla nagłego pogorszenia się stanu płodu w preeklampsji. Na uwagę zasługuje fragment recenzji Prof. zw. dr hab. Rudolfa Klimka: "Przedstawiona do oceny rozprawa spełnia warunki konieczne do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych zarówno w formie, jak i w merytorycznej treści. Zwraca uwagę bardzo dobre przedstawienie wyników wraz z ich równoczesną graficzną interpretacją, co mimo dużej liczebności danych ułatwia jednoznaczną ich ocenę. Na wyróżnienie zasługuje wybór tematu rozprawy, pozwalający na porównanie przydatności badań biochemicznych i biofizycznych w podjęciu decyzji klinicznej. W minionej epoce biologii molekularnej napisano zbyt wiele nieprzydatnych prac, których wartość kliniczna miała tylko znaczenie w łącznej ocenie populacji pacjentów a nie indywidualnego chorego. To jest właśnie zaletą rozprawy, podkreślającą m. in. rolę aminotransferaz, które przed pół wiekiem pod nazwą transaminaz wprowadziłem do praktyki klinicznej w Polsce. Podwyższenie tych enzymów w stanach przedrzucawkowych odpowiada moim badaniom nad ich patognomonicznym znaczeniem w leczeniu tężca u ludzi oraz ich podwyższeniem przy nacięciu krocza w trakcie porodu, co było m. in. częścią mojego doktoratu. Recenzowana praca według mnie dobrze wpisuje się we współczesną medycynę termodynamiczną, przywracającą znaczenie podmiotowości indywidualnych pacjentów i nadrzędności objawów chorobowych nad wynikami badań laboratoryjnych".

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
Dziekanat Wydziału Lekarskiego
ZAŚWIADCZENIE
Niniejszym zaświadczam, że Rada Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
na posiedzeniu w dniu 05.04.2005 r. nadała stopień doktora nauk medycznych
w zakresie medycyny
lek. med. Oldze ADAMCZYK-GRUSZCE
urodzonej 25.11.1964 r. w Kielcach.
Podstawą do nadania stopnia był przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami przewód doktorski oraz przedłożona rozprawa doktorska p.t.
"Przydatność rutynowo wykonywanych badań laboratoryjnych w ocenie nagłego zagrożenia kobiety ciężarnej i płodu w stanie przedrzucawkowym."
Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. nauki prof. dr hab. Radzisław Kordek

Eskulap Świętokrzyski 2005 nr 6 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004