Strona główna OIL

   


 
Praca


Na tej stronie zamieszczamy oferty zatrudnienia dla lekarzy poszukujących pracy. W kolumnie po prawej stronie jest data umieszczenia ogłoszenia. Ogłoszenia będą usuwane po 3 miesiącachod daty publikacji. Oferty nie są sprawdzane i OIL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
Ogłoszenia:
styczeń
Szpital Powiatowy w Drezdenku zatrudni w ramach umowy kontraktowej lekarzy specjalistów/w trakcie specjalizacji) w celu całodobowego zabezpieczenia na Izby Przyjęć.

Gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz zatrudnienie w komfortowych warunkach.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Prezesem Zarządu - 605045060,
lub z z-cą Dyrektora ds. Medycznych - 609655007
2020-01-02
Osoba wprowadzająca: lluczak
grudzień
Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. zatrudni lekarza anestezjologa:

Opis stanowiska:

 • Świadczenie usług w zakresie anestezji i intensywnej terapii w ramach kontraktu z NFZ.

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

 • Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.


Wymagania:

 • Specjalizacja w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,

 • Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą,

 • Prawo wykonywania zawodu,

 • Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych,

 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.


Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o różne formy zatrudnienia,

 • Możliwość pracy w godzinach dopołudniowych, jak i w formie dyżurów,

 • Możliwości rozwoju zawodowego i osobistego,

 • Przyjazną atmosferę i dobrą organizację pracy,

 • Stabilne warunki pracy.


Kontakt:
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: hr@nowyszpital.pl lub kontakt pod nr tel: 502176133
2019-12-18
Osoba wprowadzająca: lluczak
Szpital Powiatowy w Drezdenku zatrudni w ramach umowy kontraktowej lekarzy:

 • na Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii,

 • na Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,

 • do Ambulatorium w Strzelcach Kraj. w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,

 • do Zespołu Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego.


Gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz zatrudnienie w komfortowych warunkach.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 95 763 99 72 lub 95 763 99 73
2019-12-02
Osoba wprowadzająca: lluczak
listopad
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku zatrudni
lekarzy do pracy w poradni POZ (dla dzieci oraz dorosłych, umowa o pracę
lub kontrakt). Pomoc w znalezieniu mieszkania, przyjazna atmosfera pracy.
Tel.: 59-842-28-62, e-mail: kadry@spmzoz-slupsk.pl.
2019-11-08
Osoba wprowadzająca: lluczak
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście
ul. Grunwaldzka 10 B
11-040 Dobre Miasto
województwo warmińsko-mazurskie
zatrudni lekarza internistę lub lekarza w trakcie specjalizacji
w Oddziale Chorób Wewnętrznych.
Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.
Zapewniamy mieszkanie służbowe.
Tel.: (089)61-68-222; 692 590 150, e-mail: sekretariat@szpitaldobremiasto.pl
2019-11-08
Osoba wprowadzająca: lluczak

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zatrudni na terenie województwa zachodniopomorskiego LEKARZY spełniających wymogi lekarza systemu PRM oraz LEKARZY odbywających szkolenie specjalizacyjne, którzy posiadają moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej lub pediatrii.

Pisemne oferty należy składać na adres :
Dział Kadr
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Mazowiecka 14
70 - 526 Szczecin
tel. 91-888-42-10

2019-11-08
Osoba wprowadzająca: lluczak
październik

Ogłoszenie nr 45/2019


Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko pracy – Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.


Nazwa stanowiska:
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra.
Główne obowiązki:

 • kierowanie działalnością podległych komórek organizacyjnych, polegającą na zapewnieniu sprawnej i efektywnej realizacji zadań LOW NFZ określonych w przepisach prawnych, Regulaminie Organizacyjnym Oddziału i zarządzeniach, a w szczególności w zakresie:

  • planowania prawidłowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie właściwości Oddziału,

  • przygotowania i przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

  • monitorowania realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,


 • planowanie i realizacja planu finansowego Oddziału w zakresie świadczeń zdrowotnych,

 • nadzór nad realizacją planu finansowego Oddziału Wojewódzkiego, w części związanej z właściwością rzeczową podległych komórek organizacyjnych,

 • reprezentowanie Oddziału na podstawie udzielonych przez Dyrektora pełnomocnictw,

 • przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych, w zakresie i terminach określonych przez Dyrektora Oddziału.


Wykształcenie: wyższe.


Wymagania konieczne:

 • posiadanie wiedzy i doświadczenia, dającego rękojmię prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych,

 • minimum 5-letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w jednostkach związanych z systemem ochrony zdrowia,

 • korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • znajomość obsługi komputera i pakietu Office (Word, Excel),

 • umiejętność kierowania zespołem,

 • umiejętność strategicznego myślenia,

 • umiejętność prowadzenia negocjacji,

 • zdolności analityczne,

 • kreatywność,

 • odporność na stres,

 • umiejętność pracy pod presją czasu,

 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe medyczne,

 • ukończone studia podyplomowe MBA w ochronie zdrowia,

 • specjalizacja w zakresie zdrowia publicznego.


Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla racowników NFZ w art. 112 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2019.1373 ze zm.).

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

  • świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

  • właścicielami lub pracownikami aptek związanych z Funduszem umową na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę,

  • właścicielami lub pracownikami świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów lub osobami współpracującymi z tymi podmiotami;

  • członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, z wyłączeniem urzędu obsługującego organ sprawujący nadzór nad Funduszem;

  • członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

  • członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 381 i 730),

  • właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

  • właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

  • posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

  • członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

  • podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

  • wykonywać działalności gospodarczej.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopie dokumentów określających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy,

 2. życiorys z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i krótkim opisem zakresu obowiązków na zajmowanych stanowiskach,

 3. list motywacyjny,

 4. podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.


Przekazanie danych w zakresie szerszym, niż wskazany w art. w art. 22.1 Kodeksu pracy jest dobrowolne. W przypadku przekazania informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (danych tzw. wrażliwych, np. dotyczących zdrowia), wymagane jest załączenie oświadczenia – zgody na przetwarzanie danych (wzór oświadczenia do pobrania).

Dokumenty należy składać do dnia 8 listopada 2019 roku (liczy się data wpływu do LOW NFZ) pod adresem: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9B, sala A – punkt podawczy, z dopiskiem: oferta pracy – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i trwale złączone.

Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz wpływające do LOW NFZ po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane w ramach prowadzonej rekrutacji.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Informacje na temat kandydatów zostaną również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie LOW NFZ oraz na stronie internetowej Oddziału.


Dokumenty aplikacyjne nie są zwracane.

Informacja telefoniczna: 068 328 76 33.
2019-10-30
Osoba wprowadzająca: lluczak
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście
ul. Grunwaldzka 10 B 11-040 Dobre Miasto
województwo warmińsko-mazurskie

zatrudni lekarza internistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Zapewniamy mieszkanie służbowe.
Tel.: (089)61-68-222; 692 590 150,
e-mail: sekretariat@szpitaldobremiasto.pl

2019-10-24
Osoba wprowadzająca: lluczak
wrzesień


2019-09-24
Osoba wprowadzająca: lluczak

OFERTA PRACY DLA LEKARZA RODZINNEGO


Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacja Nasze Zdrowie w Gorzowie Wlkp. niezwłocznie zatrudni w wymiarze pełnego etatu lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny rodzinnej lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia:
- umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna (dowolna forma),
- korzystne wynagrodzenie,
- praca w dużej poradni lekarzy POZ, w której zespół stanowią doświadczeni lekarze specjaliści w dziedzinach medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii,
- komfortowe warunki pracy i miła atmosfera,
- możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe medyczne
- posiadanie II stopnia specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej (opcjonalnie w trakcie specjalizacji)
- prawo wykonywania zawodu
- umiejętność organizacji pracy
- przyjmowanie deklaracji lekarza POZ w pełnej opcji: dorośli i dzieci
- umiejętność obsługi komputera

Wszystkie warunki pracy do indywidualnego uzgodnienia.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:
- nr telefonu: +48 798 376 753
- e-mail: praca@fundacja-nasze-zdrowie.pl
- adres: Fr. Walczaka 23E, 66-400 Gorzów Wlkp.
2019-09-19
Osoba wprowadzająca: lluczak
sierpień

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zatrudni na terenie województwa zachodniopomorskiego LEKARZY spełniających wymogi lekarza systemu PRM oraz LEKARZY odbywających szkolenie specjalizacyjne, którzy posiadają moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej lub pediatrii.

Pisemne oferty należy składać na adres :
Dział Kadr
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Mazowiecka 14
70 - 526 Szczecin
tel. 91-888-42-10

2019-08-21
Osoba wprowadzająca: lluczak
EMC Szpitale to wiodąca grupa w branży medycznej. Jesteśmy największym w Polsce właścicielem szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i ugruntowaną pozycję, dlatego nasz zespół zasilają najlepsi specjaliści. Obecnie do jednej z naszych placówek – Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich poszukujemy osoby na stanowisko:
Lekarz Dyżurny na Szpitalny Oddział Ratunkowy
Miejsce pracy: Szpital Św. Antoniego
Region: Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie

Opis stanowiska:
• odbywanie dyżurów na szpitalnym oddziale ratunkowym
• prowadzenie dokumentacji medycznej
• współpraca z personelem medycznym w celu zapewnienia Pacjentowi bezpieczeństwa oraz profesjonalnej opieki medycznej

Wymagania:
• aktualne prawo wykonywania zawodu
• ukończona specjalizacja z chorób wewnętrznych, chirurgii, anestezjologii, pediatrii, ortopedii, ratownictwa medycznegolubukończony 2 rok ww. specjalizacji
• nastawienie na jakość obsługi Pacjenta
• podstawowa znajomość obsługi komputera

Oferujemy:
• atrakcyjne warunki zatrudnienia
• czas pracy i formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji lekarza
• na umowie o pracę pakiet benefitów (karta MultiSport, opieka medyczna, ubezpieczenie)
• udział w bezpłatnych szkoleniach, kursach, konferencjach
• możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji oraz zdobywania wiedzy, dzięki stosowaniu nowoczesnych metod pracy
• pracę w renomowanej sieci szpitali, świadczącej usługi na najwyższym poziomie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą poniższego linku zgłoszeniowego:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=7932bcdf1f7a4981a162a8d68d55f27c
2019-08-14
Osoba wprowadzająca: lluczak
EMC Szpitale to wiodąca grupa w branży medycznej. Jesteśmy największym w Polsce właścicielem szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i ugruntowaną pozycję, dlatego nasz zespół zasilają najlepsi specjaliści. Obecnie do jednej z naszych placówek – Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich poszukujemy osoby na stanowisko:
Ordynator oddziału chorób wewnętrznych
Miejsce pracy: Szpital Św. Antoniego, Ząbkowice Śląskie, dolnośląskie

Opis stanowiska:
planowanie i nadzorowanie pracy oddziału chorób wewnętrznych,
prowadzenie dokumentacji medycznej,
kierowanie procesem diagnostyczno-leczniczym u pacjentów oddziału,
współpraca z personelem medycznym w celu zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa
oraz profesjonalnej opieki medycznej.

Wymagania:
aktualne prawo wykonywania zawodu,
specjalizacja z chorób wewnętrznych,
doświadczenie w pracy po specjalizacji,
znajomość obsługi MS Office i urządzeń biurowych,
dobra organizacja pracy własnej oraz odporność na stres,
nastawienie na jakość obsługi pacjenta.

Oferujemy:
atrakcyjne warunki zatrudnienia,
czas pracy i formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji,
możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego w oparciu o profesjonalne szkolenia, kursy i konferencje,
wsparcie zespołu i przyjazne środowisko pracy,
pracę w innowacyjnej, dynamicznie rozwijającej się grupie medycznej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą poniższego linku zgłoszeniowego:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e6782c
823e5c4dec933955f1c8f615da


lub o kontakt telefoniczny + 48 661 300 297
2019-08-14
Osoba wprowadzająca: lluczak
czerwiec

Gorzów Wlkp. 10.06.2019r.

Gorzowska Lecznica Specjalistyczna Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 1B w Gorzowie Wlkp.
zatrudni do poradni POZ lekarzy współpracujących z dziedziny:

*medycyny rodzinnej
* interny
* pediatrii

a także lekarzy w trakcie specjalizacji z powyższych dziedzin.

Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Kadr p. Kamilą Rosą tel. 533 469 177.
2019-06-13
Osoba wprowadzająca: lluczak

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie prosi o zamieszczenie w wydaniu gazety ogłoszenia o następującej treści :

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zatrudni na terenie województwa zachodniopomorskiego LEKARZY specjalistów spełniających wymogi lekarza systemu PRM oraz LEKARZY odbywających szkolenie specjalizacyjne, którzy posiadają moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej lub pediatrii.

Pisemne oferty należy składać na adres :

Dział Kadr
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Mazowiecka 14
70 - 526 Szczecin
tel. 91-888-42-10

2019-06-13
Osoba wprowadzająca: lluczak
kwiecień
Szpital Barlinek Spółka z o.o. zatrudni lekarza internistę. Praca w oddziale internistycznym .
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Kontakt pod numerem telefonu 95 7462 502.
2019-04-24
Osoba wprowadzająca: lluczak

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zatrudni na terenie województwa zachodniopomorskiego LEKARZY odbywających szkolenie specjalizacyjne, którzy posiadają moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej lub pediatrii.


Pisemne oferty należy składać na adres :

Dział Kadr
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Mazowiecka 14
70 - 526 Szczecin
tel. 91-888-42-10
2019-04-02
Osoba wprowadzająca: lluczak
marzec
Poszukujemy specjalisty endokrynologa (również w trakcie specjalizacji) do współpracy w przychodni specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze przy Placu Kolejarza 1.
Posiadamy duży kontrakt w ramach NFZ, firmy ubezpieczeniowe, wizyty prywatne. Aparat USG do dyspozycji lekarza.Pozostałe warunki do uzgodnienia w trakcie spotkania.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 609-466-997 lub e-mailowy: pawluk@medkol.pl
2019-03-18
Osoba wprowadzająca: lluczak
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, woj. wielkopolskie, pow. Międzychód zatrudni lekarza specjalistę psychiatrę na stanowisko kierownika Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.
Dodatkowo możliwość pełnienia dyżurów lekarskich. Preferowana forma
zatrudnienia: umowa cywilno - prawna ( kontrakt ) lub umowa - zlecenie.
Zakład dysponuje mieszkaniami służbowymi.

Zakład zatrudni lekarzy różnych specjalności lub w trakcie specjalizacji na dyżury lekarskie.

Kontakt: dyrektor Zakładu
Jan Berger,
tel. 609-239-222 lub 601-77-58-57,
e-mail: jberger1504@gmail.com
2019-03-18
Osoba wprowadzająca: lluczak
luty
OGŁOSZENIE


Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną dpowiedzialnością, zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej.

Warunki zatrudnienia
do uzgodnienia z Z-cą Dyrektora ds Lecznictwa ( 95) 7 331-363 lub Kierownikiem Działu Kadr i Płac ( 95) 7 331-297.
2019-02-13
Osoba wprowadzająca: lluczak
OGŁOSZENIE


Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie: chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej lub chirurgii naczyniowej do Kierowania Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej.

Warunki zatrudnienia
do uzgodnienia z Z-cą Dyrektora ds Lecznictwa ( 95) 7 331-363 lub Kierownikiem Działu Kadr i Płac ( 95) 7 331-297.
2019-02-13
Osoba wprowadzająca: lluczak
styczeń
Prezydent Grudziądza ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ul. Rydygiera 15/17

Wymagane kwalifikacje

Zgodnie z zapisami art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2190) Dyrektorem Szpitala może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe;
2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Szczegóły oferty...
2019-01-15
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ma przyjemność zaprosić do współpracy. Poszukujemy do pracy specjalistów - lekarzy
psychiatrów
lub lekarzy w trakcie specjalizacji.

Proponujemy pracę:
- dyżury w Izbie przyjęć,
- w oddziałach ogólnopsychiatrycznych,
- w oddziale detoksykacji alkoholowym,
- w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku,
- Poradniach Zdrowia Psychicznego (Węgorzewo, Giżycko, Pisz).

Oferujemy bardzo dobre warunki finansowe oraz elastyczny system zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna), gwarantując współpracę w zespole doświadczonych psychiatrów. Szpital
dysponuje mieszkaniami służbowymi.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Szczegółowych informacji udziela: Agnieszka Szałko - Dyrektor Szpitala
e-mail: dyrektor_spspzozw@wp.pl
tel. +48 799 097 274 lub (87) 427 01 11 lub (87) 427 01 13
2019-01-14
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
listopad
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. zatrudni lekarza medycyny pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.
Warunki zatrudnienia i płacy do uzgodnienia.

Kontakt:
WOMP w Gorzowie Wlkp.
ul. Fabryczna 70
Tel.: 957202303, 957200280
mail: biuro@womp.gorzow.pl
2018-11-14
Osoba wprowadzająca: dkorycinski


Ośrdek dla Osób Uzależnionych SPZOZ "Nowy Dworek" w Nowym Dworku 46, 66-200 Świebodzin pilnie zatrudni lekarza specjalistę psychiatrę w charakterze kierownika Poradni Leczenia Uzależnień i Programu Leczenia Substytucyjnego do Kostrzyna nad Odrą.

Usługi w ramach Poradni Leczenia Uzależnień i Programu Leczenia Substytucyjnego wykonywane są w Kostrzynie nad Odrą.

Telefon do kontaktu: 604 180 456, 604 623 744.
2018-11-14
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
wrzesień
NZOZ "PERIODENT" W GORZOWIE WLKP. ZATRUDNI LEKARZA STOMATOLOGA PO STAŻU.
Placówka prowadziła staże specjalizacyjne z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz z dziedzinie periodontologii.
Kontakt telefoniczny 608 529 875.
Oferujemy pracę w zgranym zespole.
2018-09-21
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu zatrudni:
Lekarzy do pracy w systemie stacjonarnym oraz dyżurowym, specjalizujących się lub będących w trakcie specjalizacji z następujących dziedzin:
 
- Choroby wewnętrzne
- Pulmonologia
- Neurologia
- Laryngologia
- Medycyna ratunkowa
 
CV oraz list motywacyjny należy składać w sekretariacie Szpitala lub przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@wss5.pl,
bądź listownie na adres Szpitala:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
tel. 32/368 24 65
2018-09-04
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Podejmiemy współpracę z Lekarzem Dentystą w przychodni w Międzychodzie.

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy ( umowa z NFZ oraz Pacjenci prywatni ), w pełni wyposażone gabinety oraz pracę z asystą.
Duża baza Pacjentów prywatnych, elastyczny grafik ( wystarczy 1 dzień w tygodniu ) i doświadczony zespół Lekarzy.
Oferujemy wynagrodzenie minimalne.

Zapraszamy!

tel. 601 246 964

2018-09-04
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
sierpieńWielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatrudni lekarzy specjalistów lub lekarzy będących w trakcie specjalizacji lub chcących się specjalizować w dziedzinie chirurgii dziecięcej w Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej.
Warunki zatrudnienia do uzgodnienia z Kierownikiem Działu Kadr i Płac (…) pod numerem telefonu 95 7 331 291 lub Ordynatorem Oddziału 95 7 331 337.
2018-08-07
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Prywatny gabinet stomatologiczny "Dentex" zlokalizowany na ulicy Hawelańskiej 8/3 w Gorzowie Wielkopolskim poszukuje lekarza dentysty do pracy. Gabinet świadczy pełen zakres usługstomatologia
zachowawcza, chirurgia, periodontologia, protetyka i implantologia.
Grafik i liczba godzin do uzgodnienia.
Oferujemy nowoczesny sprzęt i bardzo atrakcyjne wynagrodzenie.
Zainteresowani lekarze są proszeni o kontakt telefoniczny - numer kontaktowy to 603946572.
2018-08-07
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
N.Z.O.Z „Pro - Med” w Piotrkowie Kujawskim, zatrudni lekarza specjalistę medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych, uprawnionego do zbierania deklaracji. Preferowany pełny etat lub 5 dni w tyg. po 3 godziny. Zatrudnienie na umowę o pracę lub kontrakt w ramach praktyki lekarskiej. Warunki finansowe do uzgodnienia w siedzibie Dyrekcji. Zapewniamy apartament. Istnieje możliwość realizacji specjalizacji w dziedzinie Medycyny Rodzinnej.
Kontakt: tel. 607 597 507, 787 946 996, (54)2654011
e-mail: promed1@wp.pl
2018-08-07
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
czerwiec
Dyrektor Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim poszukuje do stałej współpracy lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny paliatywnej, albo lekarza w trakcie specjalizacji z dziedziny medycyny paliatywnej, albo lekarza legitymującego się ukończonym kursem kwalifikacyjnym z medycyny paliatywnej.

CV można wysłać na adres: Hospicjum Św. Kamila, ul. Stilonowa 21, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 601-782-108.
2018-06-05
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
maj
N.Z.O.Z "PRO-MED"w Piotrkowie Kujawskim zatrudni lek med. z możliwością realizowania specjalizacji z medycyny rodzinnej (rezydenckie lub inne).
Gwarantujemy zakwaterowanie (apartament), oraz możliwość dodatkowych zarobków.
Szczegóły do uzgodnienia w siedzibie Dyrekcji:
Kontakt tel.+48 607 597 507
Email: promedl@wp.pl
2018-05-09
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
luty
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwaw Zielonej Górze ul. Zyty 21 zatrudni lekarza w Terenowym Oddziale w Gorzowie Wielkopolskim.

kontakt telefoniczny: (68) 3298366 lub (68) 3298363
adres e-mail: dyrekcja@rckik.zagora.pl
2018-02-20
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., sp. z o. o. zatrudni lekarzy specjalistów lub lekarzy będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii.
Warunki zatrudnienia do uzgodnienia z Z-cą Dyrektora ds Lecznictwa ( 95) 7 331-222 lub Kierownikiem Działu Kadr (...) ( 95) 7 331-291
2018-02-07
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Dental Expert Centrum Stomatologii Andrzej Kierat w Gorzowie Wielkopolskim zatrudni na korzystnych warunkach lekarza dentystę
Możliwe otworzenie specjalizacji z dziedziny periodontologii

Kontakt
Telefon : 882- 612- 648
E-mail: kajmak1@op.pl
2018-02-02
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
styczeń
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie urologii.
Warunki zatrudnienia do uzgodnienia z Kierownikiem Działu Kadr i Płac z Pełnomocnikiem ds Ochrony Informacji Niejawnych pod numerem telefonu 957 331 291.
Więcej...
2018-01-30
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze,
ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra, ( tel. 75 64 35 700),
zatrudni lekarzy:
- specjalistów psychiatrii lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Więcej...
2018-01-04
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej w Gorzowie Wlkp.
– Ciise.pl –
zatrudni lekarza dentystę.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@ciise.pl
2018-01-04
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Szpital Specjalistyczny w Pile zatrudni lekarzy.

Więcej...
2018-01-04
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
listopad
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz, zatrudni na korzystnych warunkach lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii.

Kontakt
E- mail: sekretaria@szpital.bydgoszcz.pl
Telefon - Sekretariat: 52 37-09-102
2017-11-24
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
2017-11-24
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą podejmie współpracę z lekarzem chirurgiem.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacje@nowyszpital.pl lub hr@nowyszpital.pl lub kontakt pod nr tel: 502176133 lub 512 425 732.

Więcej...
2017-11-02
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
październik
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii do pracy lub lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii chcących dyżurować w Izbie przyjęć Psychiatrycznej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. sp. z o. o.
Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia z Prezesem Zarządu pod numerem telefonu 95 7331 223.

Więcej...
2017-10-18
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii lub lekarzy będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii lub lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych lub będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych.
Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia z Prezesem Zarządu pod numerem telefonu 95 7331 223.

Więcej...
2017-10-12
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
wrzesień
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie dermatologii do pracy.
Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia z Prezesem Zarządu pod numerem telefonu 95 7331 223.

Więcej...
2017-09-14
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
sierpień
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie zatrudni LEKARZA SPECJALISTĘ ONKOLOGII KLINICZNEJ
Dodatkowe informacje można uzyskać od Kierownika Działu Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych (tel. 91-42-51-421 lub 91-42-51-422).
Oferty (list motywacyjny i CV) należy składać w terminie 7 dni od daty ogłoszenia do Działu Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych na adres: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin,

mail: szpital@onkologia.szczecin.pl lub mzboinski@onkologia.szczecin.pl

Więcej...
2017-08-31
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
lipiec
Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o zatrudni lekarza specjalistę z dziedziny chirurgii szczękowej.

Więcej...
2017-07-03
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o zatrudni:
- lekarzy specjalistów,
- lekarzy w trakcie specjalizacji,
- lekarzy chcących specjalizować się.


Więcej...
2017-07-03
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
maj
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze ul. Zyty 21 zatrudni w Terenowym Oddziale w Gorzowie Wielkopolskim
lekarza w pełnym wymiarze czasu pracy.
Więcej...
2017-05-11
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., sp. z o. o. zatrudni lekarzy specjalistów lub lekarzy będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie
hematologii lub chorób wewnętrznych.
Więcej...
2017-05-04
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
marzec
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w imieniu Wojewody Lubuskiego poszukuje lekarzy orzeczników Więcej...
2017-03-14
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., sp. z o. o. zatrudni lekarzy specjalistów lub lekarzy będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii.
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Prezesem Zarządu pod nr tel. (95) 7 331-223 lub Z-cą Dyrektora ds Lecznictwa ( 95) 7 331-222
2017-03-09
Osoba wprowadzająca: jwisniewski
luty
Praca w ZUS dla lekarzy orzeczników
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wielkopolskim poszukuje pracowników na stanowisko lekarza orzecznika. Aplikacje można składać do 1 marca 2017 r. Więcej...
2017-02-24
Osoba wprowadzająca: jwisniewski
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poszukuje w ramach rekrutacji zewnętrznej pracownika na stanowisko Lekarz Orzecznik Zakładu Więcej...
2017-02-22
Osoba wprowadzająca: jwisniewski
styczeń
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie zatrudni lekarzy specjalistów:
 • pediatrii
 • neonatologii
 • chorób zakaźnych
 • chorób wewnętrznych
 • medycyny rodzinnej
 • medycyny ratunkowej
 • diabetologii
 • endokrynologii
 • onkologii
 • geriatrii
 • gastrologii
 • psychologa ze specjalizacją kliniczną
Oferujemy zatrudnienie na umowie cywilnoprawnej lub umowie o pracę. Mieszkań nie zapewniamy.
Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:
16-300 Augustów, ul. Szpitalna 12,
tel. 087-64-44-284 lub 287, fax 087-643-34-19, e-mail: spzoz6@wp.pl
Województwo Podlaskie
2002-01-02
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004