Strona główna OIL

 

Redakcja BIP

Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Warszawska14A/15
tel./fax: (95) 722-54-95 e-mail:
gorzow@hipokrates.org
 

 
Szukaj:

ZUS - zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp. informuje, że od 1 stycznia 2016r. została udostępniona możliwość wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej.

Więcej...


    

UWAGA!

Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.

Więcej...


III Konferencja Stomatologia XXI wieku


    Przychodzi wena do lekarza
KANDYDACI NA LEKARZY SĄDOWYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 15.06.2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123 poz. 849) lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia łącznie następujące warunki:
 1. ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych
 3. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 4. ma nieposzlakowaną opinię
 5. uzyskał rekomendację Okręgowej Rady Lekarskiej
 6. ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia


W związku z ustawowym obowiązkiem przekazania listy kandydatów na lekarzy sądowych przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp. do prezesów sądów okręgowych - zwracamy się z prośbą o zgłaszanie swoich kandydatur na adres siedziby tut. Izby tj.: adres e-mail: gorzow@hipokrates.org w niżej wymienionych specjalnościach:chirurgia, choroby wewnętrzne, kardiologia, ortopedia, psychiatria, okulistyka, neurologia.


Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony za rok 2017

Przypominamy Praktykom Zawodowym Lekarzy i Lekarzy Dentystów o obowiązku sporządzenia sprawozdań statystycznych typu MZ za rok 2017.
Więcej...

Stanowisko KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ OIL w Gorzowie Wlkp. w sprawie akcji protestacyjnej lekarzy rez.

Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. wyraża pełne poparcie dla protestu lekarzy rezydentów.
Więcej...Stanowisko OIL w Gorzowie Wlkp. w sprawie akcji protestacyjnej lekarzy rezydentów

Okręgowa Rada Lekarska w Gorzowie Wlkp. wyraża pełne poparcie dla protestu lekarzy rezydentów.
Więcej...

Uchwała Nr 3 Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp.
Zamyka się listę kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy kadencji VIII.


Uchwala Nr 3 Okregowej Komisji Wyborczej Okregowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp.pdf 2017.09.20    (2763 KB) 

Dostęp do profesjonalnej 24 – godzinnej Opieki Prawnej
Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim przy współpracy z Lex Secure, wprowadza dla wszystkich Członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wielkopolskim, rozwiązanie dające dostęp do profesjonalnej 24 - godzinnej Opieki Prawnej24h Opieka Prawna dla Lekarzy.pdf 2017.08.25    (162 KB) 
Jak korzystac z uslug Lex Secure.pdf 2017.08.25    (338 KB) 
Regulamin Swiadczenia Uslug Serwisu Lex Secure 24h Opieka Prawna.pdf 2017.08.25    (324 KB) 

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) dla rolników
Informacja dla lekarzy wystawiających elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) dla rolników.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w porozumieniu z Kasą Ubezpieczenia Społecznego Rolników (KRUS) informuje o regułach wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej (e-ZLA) w odniesieniu do osób ubezpieczonych w KRUS.ZUS_ZLA.docx 2018.01.25    (20 KB) 

Informacja dot. zgłaszania się do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES)
Od 1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące m.in. kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów. W pierwszej kolejności wdrażane będą nowe procedury dotyczące Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).Instrukcja zglaszania sie do Panstwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).docx 2017.07.03    (23 KB) 

Komunikat Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wlkp.z dnia 28 kwietnia 2017r.
Zgodnie z §2 regulaminu przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania w drodze korespondencyjnej, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych – Okręgowa Komisja Wyborcza OIL w Gorzowie Wlkp. ogłasza:
do dnia 09 czerwca 2017r. można zgłaszać kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji
.

Komunikat Przewodniczacej Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wlkp.pdf 2017.05.19    (79 KB) 
karta zgloszenia kandydata.pdf 2017.05.19    (57 KB) 

Szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów - System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Uruchomienie z dniem 1 maja 2017 r. Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK) będzie rewolucyjną zmianą w obsłudze procesów związanych z kształceniem podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów. W związku z tym organizowane są spotkania informacyjno-szkoleniowe dla Koleżanek i Kolegów Lekarzy oraz Lekarzy Dentystów, którzy chcieliby zapoznać się z funkcjonalnościami systemu i wymaganiami nakładanymi na lekarzy i lekarzy dentystów w posługiwaniu się SMK.

Szkolenie dla lekarzy i lekarzy dentystów.docx 2017.04.22    (48 KB) 

KONKURS NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
KONKURS NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI PRZEBYWAJĄCYCH
w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku, Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.
 
I. Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs
Zakład Karny
al. Podmiejska 17
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 733 45 00
e-mail: zk_gorzow_wielkopolski@sw.gov.pl

II. Przedmiot zamówienia
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielenia na rzecz Udzielającego zamówienie świadczeń medycznych w zakresie czynności leczniczych i opieki lekarskiej nad osadzonymi przebywającymi w OZ w Słońsku
2. Świadczenia zdrowotne udzielane powinny być między godzinami 7.00-15.00 na przemian 2 lub 3 razy w tygodniu w dni robocze.
3. Umowa zostanie zawarta na okres 01.04.2017r.- 31.05.2017r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi można zapoznać się w terminie od 02.03.2017r. – 20.03.2017r. do godz. 9.00 w siedzibie ogłaszającego konkurs.

Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2017r. godz. 15.00.

Oferty należy składać w Zakładzie Karnym w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na formularzu ofertowym, który można pobrać w siedzibie Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. lub na stronie internetowej jednostki. Na kopercie umieszczona powinna być adnotacja „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przebywającym w OZ Słońsku, Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.”.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21.03.2017r. w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp.
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej jednostki, wszyscy oferenci zostaną poinformowani drogą listową.

Warunki wymagane od świadczeniodawców:
Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów- art. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (Dz.U. 2015.618)

Kryteria oceny ofert
Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
- cenę
- kompletność dokumentacji

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania oferty.
Skargi i protesty dotyczące ofert należy składać komisji konkursowej przy w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp.
Oferta została sporządzona na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015.581)

Formularz ofertowy i wzór umowy:

zal. 1_OFERTA.doc 2017.03.15    (15 KB)  
zal. 2_UMOWA.doc 2017.03.15    (39 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kalsk 2017
Zespoły Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii Klinicznego Szpitala w Zielonej Górze i SP ZOZ Sulechów informują, że w dniu 19.05.2017r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbędzie się XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa poświęcona problemom medycyny klinicznej

KALSK Karta zgloszenia 2017.doc 2017.03.09    (26 KB)  
KALSKA Informacja 2017.doc 2017.03.09    (26 KB)  
XVII Konferencja KALSK 2017 program.doc 2017.03.09    (26 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Ochrona radiologiczna pacjenta dla lekarzy dentystów
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza lekarzy dentystów z całego kraju na szkolenie:

Zaproszenie radiologia.pdf 2017.02.08    (103 KB) 

Spotkania naukowe PTS
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza lekarzy dentystów i stomatologów na spotkania naukowe
Zaproszenie stomatologow PTS.pdf 2017.01.26    (132 KB) 

Konferencja pulmonologiczna
Lubuskie Centrum Pulmonologii zaprasza w dniu 27 stycznia 2017r o godzinie 13.00 na Konferencję Pulmonologiczną. Szczegóły w dokumencie poniżej.

Konferencja pulmonologiczna.pdf 2017.01.16    (738 KB) 

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ

Instrukcja logowania do Portalu Personelu.jpg 2016.09.23    (1547 KB) 
Komunikat.pdf 2016.08.12    (311 KB) 

"Lekarze Stomatolodzy 2016"
Komisja Stomatologiczna NRL oraz Ośrodek Studiów Analiz i Informacji NIL  rozpoczynają w lipcu ogólnopolskie badanie opinii pt.: "Lekarze Stomatolodzy 2016". Celem badania jest opisanie najważniejszych cech polskiej praktyki stomatologicznej, poznanie sytuacji środowiska lekarzy dentystów oraz poznanie opinii w kwestiach związanych zarówno z kształceniem, satysfakcją zawodową, jak i różnymi problemami, z którymi stomatolodzy stykają się w codziennej pracy.
Wyniki badania będą wykorzystywane w podejmowanych przez samorząd działaniach na rzecz poprawy warunków wykonywania zawodu lekarza dentysty. Aby wyniki badania możliwie pełnie pokazywały opinie ogółu lekarzy dentystów w Polsce, udział każdej zaproszonej do badania osoby jest bardzo ważny. Bardzo prosimy wszystkie osoby, które otrzymają takie zaproszenie o wypełnienie ankiety. Będziemy bardzo wdzięczni za Państwa udział w badaniu.

Komisja Stomatologiczna NRL
Ośrodek Studiów Analiz i Informacji NIL

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. poszukuje lekarza okulisty

Ogłoszenie - lekarz okulista.jpg 2016.06.17    (1028 KB) 
    Wójt Gminy Pszczew zaprasza lekarzy do współpracy

Informacja Wójta Gminy Pszczew.jpg 2016.06.17    (7040 KB) 

Zielona Góra, 16.06.2016 r.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie specjalizacji lub chcących rozpocząć specjalizację w najbliższym czasie, o informację zwrotną, czy skorzystaliby z wymaganego w ramach specjalizacji kursu ze zdrowia publicznego, gdyby organizatorem kursu była Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze i miał on miejsce w naszej siedzibie (Zielona Góra, ul. Batorego 71)?
Prosimy o pilną odpowiedź.

Z poważaniem

Grażyna Sosiewicz
Kierownik Biura OIL w Zielonej Górze
tel. 068 323-66-81, m. 504 249 333

Multimedialny program edukacyjny "Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową"

Informacja dla lekarzy POZ.jpg 2016.05.09    (997 KB) 

Apele podjęte na XXXIV OZL w dniu 16.04.2016 r.

APEL Nr 1 XXXIV OZL.odt 2016.04.22    (15 KB) 
APEL Nr 2 XXXIV OZL.odt 2016.04.22    (15 KB) 

Informacja
POLMED S.A. proponuje możliwość współpracy lekarzom specjalistom różnych dziedzin w zakresie konsultacji specjalistycznych udzielanych drogą internetową. Ofert jest kierowana przede wszystkim do lekarzy specjalistów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub rodzinnych mają ograniczoną możliwość wykonywania zawodu poza miejscem zamieszkania.

Rozterki z medycyną pracy w tle
Dr n. med. Tomasz Gajewski
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Pracy


Mało który zawód tak mocno wiąże się z powołaniem jak zawód lekarza. Niezależnie od względów finansowych poczucie misji towarzyszy naszej pracy. Ale jeśli medycyna, to która jej dziedzina? Takie fundamentalne pytanie stawiają sobie koleżanki i koledzy przed wyborem specjalizacji. Tej, która przez dalsze lata pracy ma być źródłem zarówno zawodowej satysfakcji, jak i finansowego zadowolenia. Matka nauk medycznych - interna? A może chirurgia - zdecydowana i precyzyjna w działaniu? Kto nie chciałby być kardiologiem?
Więcej...

Zwolnienia elektroniczne
Od 1 stycznia 2016 r. lekarze i lekarze dentyści będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie przy użyciu bezpłatnej aplikacji udostępnianej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Na wskazanej witrynie zamieszczane są aktualne informacje dotyczące sposobu, trybu i zasad wystawiania elektronicznych zwolnień. Dostępne są również ulotki informacyjne oraz dokumentacja konieczna do wytworzenia oprogramowania służącego do przekazywania e-ZLA przez aplikacje gabinetowe. Na bieżąco publikowane są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Udostępniona jest możliwość przesłania swojego zapytania na adres: ezla@zus.pl
Informujemy, że główni lekarze orzecznicy w oddziałach ZUS służą wyjaśnieniami dotyczącymi elektronicznych zwolnień lekarskich.
Dane do kontaktu: Główny Lekarz Orzecznik w GORZOWIE Wlkp. Sławomir Kopacz Tel. 95 739 51 58, e-mail: Slawomir.Kopacz@zus.pl

Obowiązkowe kasy fiskalne dla praktyk lekarskich
Skończyły się prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jak wynika ze strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia został w dniu 30 października 2014 r. przekazany do podpisu Ministra. Tekst rozporządzenia w niezmienionym kształcie został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2014 r. pod pozycją 1544, rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.
Więcej...
    Instrukcja krok po kroku, jak wprowadzić kasę fiskalną w gabinecie od 1 marca 2015 r.
Nowe rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544), na lata 2015-2016 wprowadziło obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży świadczonych usług medycznych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych bez względu na wielkość tej sprzedaży - oznacza to iż większość z lekarzy którzy prowadzą praktykę będzie musiała posiadać kasę. Poniższy tekst ma na celu opisanie trybu wprowadzenia kasy w gabinecie.
Więcej...

SKŁADKI
Wysokość miesięcznej składki członkowskiej od 1 stycznia 2015 r.
60 zł
- podstawowa kwota składki obowiązująca lekarzy i lekarzy dentystów
10 zł - kwota składki obowiązująca lekarzy i lekarzy dentystów posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu ("lekarze stażyści").
Lekarz lub lekarz dentysta, który przed dniem 1 stycznia 2015 r. miał ustaloną miesięczną wysokość składki na kwotę 10 zł, opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.
Zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej
Zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz lub lekarz dentysta:
 1. ukończył 75 lat;
 2. został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej;
 3. złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub
  ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych. Zwolnienie to ma charakter czasowy i przysługuje tylko na okres nieosiągania przychodów.
Lekarz korzystający ze zwolnienia z opłacania składki ma obowiązek niezwłocznie powiadomić okręgową radę lekarską o osiągnięciu przychodów oraz traci prawo do zwolnienia z pierwszym dniem miesiąca, następującego po miesiącu, w którym osiągnie przychód.

Zawiadomienie o osiąganiu przychodów
Lekarz, który przed dniem 1 stycznia 2015 r. uzyskał prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki zachowuje prawo do zwolnienia do czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku opłacania składki (osiągnięcie przychodu).
Przypominamy o obowiązku zgłaszania następujących informacji:
 • do Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu OIL w Gorzowie Wlkp. dotyczących m.in.:
  zmiany nazwiska, miejsca zatrudnienia, adresu zamieszkania i adresu do korespondencji, numeru telefonu i adresupoczty elektronicznej, informacji o podjęciu lub zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza, informacji o
  emeryturze lub rencie (datę przyznania, nazwę organu wydającego decyzję) - w terminie 30 dni,
 • do Komisji Praktyk Lekarskich OIL w GORZOWIE Wlkp.:
  podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

 • 1. Oswiadczenie o osiaganiu przychodów.pdf 2015.01.13    (36 KB) 
  2. Oswiadczenie o nieosiaganiu przychodów.pdf 2015.01.13    (62 KB) 

Ogłoszenia o pracy
TUTAJ najnowsze ogłoszenia zatrudnienia dla lekarzy.

Informacja dla lekarzy z NFZ
    Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów
Szanowni Państwo,

W załączeniu wykaz obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe, przygotowany przez dr Halinę Porębską we współpracy z biurem prawnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

Informacja dotyczaca wystawiania faktur przez lekarzy.pdf 2014.02.13    (44 KB) 
Nowe obowiazki wytwórców zakaznych odpadów medycznych.pdf 2014.02.07    (31 KB) 
Obowiazki lekarzy przedsiębiorców.pdf 2014.02.07    (265 KB) 

Kalendarium prywatnej praktyki lekarskiej czyli o obowiązkach przedsiębiorcy
[aktualizacja na 2013]
Lekarze prowadzący indywidualne praktyki lekarskie (dalej "IPL") wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010, Nr 220, poz.1447, z późn. zm.), dalej "u.s.d.g". zostali przedsiębiorcami.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U Nr 112, poz. 654 z późn.zm.), dalej "u.d.l.", u.d.l. działalność lecznicza jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Każdy, kto wykonuje w swoim imieniu taką działalność, w tym także lekarz prowadzący IPL, jest przedsiębiorcą w rozumieniu u.s.d.g. (art. 4 u.s.d.g.).
Prawo nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków. Brak realizacji tych obowiązków lub ich wykonanie po terminie wiąże się z określoną sankcją, niekiedy dotkliwą.
Dla ułatwienia poniżej podajemy terminy realizacji tych powinności w roku 2013.

Daty które warto zaznaczyć w kalendarzu:

Do 31.01.2013 r. należy przekazać marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz ewentualnie uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 r. Termin przekazania wykazu i uiszczenia opłaty za I półrocze 2013 r. to 31.07.2013 r.

Do 28.02.2013 r. należy złożyć raport o emisjach gazów za rok 2012. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy dnia 17.07.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 130, poz. 1070, z późn.zm.) podmiot korzystający ze środowiska sporządza i wprowadza do Krajowej bazy raport zawierający informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza.
Powyższe obowiązki dotyczą podmiotów korzystających ze środowiska, tj. tych lekarzy, którzy przykładowo korzystają w ramach prowadzonej działalności z samochodów lub posiadają w pomieszczeniach praktyki kotłownie.

Do 15.03.2013 r., zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z późn.zm.) należy złożyć do marszałka województwa, na formularzu, zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za rok 2012.

Do 31.12.2012 r. należy dostosować swoją działalność do przepisów ustawy o działalności leczniczej (art. 208 ust. 2). Dla lekarzy prowadzących IPL oznacza to m.in. wprowadzenie regulaminu organizacyjnego i zgłoszenie odpowiednich zamian do rejestru praktyk.

Z uwagi na ograniczenia redakcyjne nie jest to lista zamknięta. Niemniej jednak ważna z uwagi na wspomniane wcześniej dotkliwe sankcje. Jeszcze do 20.07.2011 r. za niezłożenie lub nieterminowe złożenie zbiorczego zestawienia danych dot. odpadów groziła kara pieniężna w wys. 10.000 zł. Aktualnie jest to kwota 500 zł.

r.pr. Katarzyna Godlewska

Wnioski dotyczace praktyki lekarskiej po 1 stycznia 2013 tylko w formie elektronicznej
Zgodnie z §14 i §18 ust. 1 rozporządzenia MZ z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, od 1 stycznia 2013r. wszystkie wnioski dotyczące praktyki lekarskiej lekarz będzie musiał składać w postaci elektronicznej.

NRL opiniowała projekt rozporządzenia w stanowisku Prezydium NRL z dnia 22 lipca 2011, jednakże w projekcie zapis dotyczący podpisu elektronicznego miał inną treść niż ta, która została wpisana do rozporządzenia.

Obecnie warunkiem, który musi spełnić lekarz, aby móc złożyć podpisany wniosek, jest posiadanie stosownego narzędzia, czyli certyfikatu bezpiecznego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego na ePUAP.

W listopadzie 2012r. Prezes NRL zwrócił uwagę ministrowi zdrowia, iż nie wszyscy lekarze, lekarze dentyści nabędą urządzenia służące do składania podpisu elektronicznego do końca 2012r. oraz zaznaczył brak możliwości skorzystania z wymienionego w rozporządzeniu MZ narzędzia, jakim jest profil ePUAP, znacznie utrudni, a nawet zablokuje proces rejestracji praktyk zawodowych lekarzy, lekarzy dentystów od 1 stycznia 2013r.

Mając na uwadze fakt, że rozporządzenie obowiązuje informujemy, że:

Brak podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP oznacza brak możliwości składania wniosków w RPWDL po 31 grudnia 2012r.


Bez tego lekarz, lekarz dentysta nie będzie w stanie od 1 stycznia 2013r. zarejestrować praktyki lekarskiej, dokonać zmian we wpisie dotyczącym praktyki już istniejącej czy wykreślić praktyki z rejestru.

Bezpieczny podpis elektroniczny jest płatny
- zazwyczaj wystawiany na rok, co roku trzeba go odnawiać i za niego płacić (ok. 300 zł w pierwszym roku, ponieważ oprócz certyfikatu kwalifikowanego należy zaopatrzyć się w zestaw do podpisu elektronicznego. W kolejnych latach odnowienie certyfikatu to ok. 120-160 zł rocznie). Bezpieczny podpis elektroniczny ma takie samo znaczenie prawne jak podpis własnoręczny i może być wydawany jedynie osobie fizycznej i jedynie przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.

Profil zaufany ePUAP jest darmowy - wystawiany na trzy lata, a przed końcem trzyletniego okresu można go samemu odnowić. Zaufanie profilu ePUAP odbyć się może w dowolnym (najbliższym dla konkretnej osoby) Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Skarbowym lub oddziale ZUS, a za granicą - w konsulatach. Poświadczenie profilu jest bezpłatne, trwa kilka minut - nie licząc czasu dojścia czy dojazdu do jednego z ww. urzędów.

Jak założyć konto w systemie ePUAP i poświadczyć profil:
 1. Założyć konto na platformie ePUAP
 2. Po założeniu konta złożyć odpowiedni wniosek na ePUAP - wniosek o profil zaufany.
 3. Następnie, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających

Po potwierdzeniu tożsamości można posługiwać się profilem zaufanym ePUAP.

Według zapewnień Wykonawcy utrzymania systemu Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą składanie drogą elektroniczną wszelkich wniosków w RPWDL możliwe będzie od dnia 15 grudnia br.
źródło: www.nil.org.pl

Pokoje hotelowe dla lekarzy w Warszawie

Księgi rejestrowe podmiotów prowadzących działalność leczniczą
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy
Przypominamy, że na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wszystkie praktyki lekarskie zostały wpisane do ksiąg rejestrowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Księga rejestrowa z numerem jest dostępna na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem: http://www.rpwdl.csioz.gov.pl w zakładce: Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów/Wyszukiwarka, w której po wpisaniu nazwiska w rubryce nazwa będzie widoczna księga rejestrowa praktyki lekarza.
System umożliwia składanie wniosków o zmianę wpisów w księdze rejestrowej. W tym celu w zakładce Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów/Aplikacja dla Praktyk Zawodowych należy utworzyć swoje konto i zalogować się do systemu. Tam znajduje się wniosek o nadanie uprawnień do korzystania z systemu, który po wypełnieniu i po przybiciu pieczątki praktyki należy przesłać do działu praktyk na adres OIL w GORZOWIE Wlkp. lub dostarczyć osobiście.
Przypominamy, że działalność w formie praktyki wyłącznie w miejscu wezwania od nowego roku nie będzie mogła być wykonywana na podstawie umowy cywilno-prawnej w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych (tj. min. ZOZ-ach, NZOZ-ach, SPZOZ-ach). Lekarze, którzy w oparciu o praktykę wyłącznie w miejscu wezwania świadczą usługi na rzecz przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, zobowiązani są do dokonania zmiany tej praktyki na praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego do końca 2012 r.
Przypominamy również, że jeżeli w ramach praktyk stacjonarnych wykonywane są świadczenia na podstawie umów cywilno-prawnych w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, to każde takie miejsce należy zgłosić w Izbie.

Wniosek o nadanie uprawnień.pdf 2013.10.16    (44 KB) 

Kontrole prowadzone przez państwową inspekcję sanitarną w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru
sanitarnego
Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne określa ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Do przeprowadzania kontroli praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych uprawnieni są pracownicy powiatowych/wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych.

RODZAJE I CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTROLI
 1. Kontrole planowe - przeprowadzane są wg opracowanych i zatwierdzonych przez organ nadrzędny planów kontroli i zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 2. Kontrole doraźne - przeprowadzane są poza planami kontroli i wynikają z:
  • wytycznych i poleceń GIS/PWIS
  • prowadzonego przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego postępowania w związku z koniecznością podjęcia różnego rodzaju interwencji, w tym skarg, odwołań
  • podejrzenia zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
  • prowadzonego postępowania administracyjnego (kontrole sprawdzające)
  • wpływających wniosków inwestora/podmiotów uruchamiających działalność
  • wpływających zgłoszeń zakończenia budowy i zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu
  • Więcej
    Praktyki Lekarskie - Działalność Lecznicza
Poniżej zamieszczamy informacje, przepisy prawne oraz wzory dokumentów dotyczących praktyk lekarskich

1. Praktyki Lekarskie - informacje.pdf 2012.05.11    (56 KB) 
Oswiadczenie sanepid oc1_rejestr praktyk.doc 2017.07.03    (25 KB)  
Wniosek A-1.pdf 2013.01.25    (365 KB) 
Wniosek A-2(1).pdf 2013.01.25    (265 KB) 
Wniosek A-2.pdf 2013.01.25    (306 KB) 
Wniosek B-1.1.pdf 2013.01.25    (365 KB) 
Wniosek B-1.2.pdf 2013.01.25    (365 KB) 
Wniosek B-2.pdf 2013.01.25    (291 KB) 
Wniosek B2(1).pdf 2013.01.25    (262 KB) 
Wniosek B2(2).pdf 2013.01.25    (247 KB) 
Wniosek C-1.pdf 2013.01.25    (240 KB) 
Wniosek C-2.pdf 2013.01.25    (236 KB) 
Załacznik do wniosku B-1.2.pdf 2013.01.25    (247 KB) 
Załacznk do wniosku A-1 lub B-1.1.pdf 2013.01.25    (257 KB) 

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów za szkody wyrządzone
przez nich przy wykonywaniu czynności zawodowych

Zgodnie z art. 48 a ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2008, Nr 136, poz. 857 ze zm.) wprowadzonym ustawą o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 219, poz. 1708)

1. Lekarz wykonujący zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) w zakładzie opieki zdrowotnej,
2) w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej

- podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów art. 120 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

3. Spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego przez zakład ubezpieczeń.

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy czynności zawodowych, których obowiązek ubezpieczenia wynika z przepisów o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WYŁĄCZENIA:

Nie mają obowiązku ubezpieczenia nowym ubezpieczeniem OC wprowadzonym powyższą ustawą:

1) lekarze i lekarze dentyści, wykonujący zawód wyłącznie na podstawie umowy o pracę zgodnie z interpretacją prezentowaną przez Ministerstwo Zdrowia i ustaleniami przyjętymi przez Zespół ds. Ubezpieczeń Naczelnej Rady Lekarskiej
art. 120 kodeksu pracy stanowi, że w razie wyrządzenia przez pracownika przy
wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej,
zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca.
Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy ograniczona jest do wysokości kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującemu temu pracownikowi w dniu
wyrządzenia szkody, jeżeli pracownik wyrządził szkodę nieumyślnie (119 kp)
jeżeli pracownik wyrządził szkodę umyślenie pracownik jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości poniesionej przez pracodawcę (122 kp )

2) lekarze i lekarze dentyści przyjmujący zamówienia od: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ministra centralnego organu administracji rządowej wojewody jednostki samorządu terytorialnego na zasadzie art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) i posiadający ubezpieczenie obowiązkowe zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy o zoz pod warunkiem, że nie wykonują innych świadczeń, chyba że w ramach stosunku pracy

3) lekarze i lekarze dentyści posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i posiadający z tytułu art. 136 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z pózn. zm.) ubezpieczenie OC pod warunkiem, że nie wykonują innych świadczeń, chyba że na w ramach stosunku pracy.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 48a ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres wykonywanych czynności uregulowany został w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 78, poz. 515).

ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie przypomina, iż na podstawie art. 58 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1999 roku. - o oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z póź. zm.) osoba uprawniona do wystawiania zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA ma obowiązek przekazać ( przesłać ) do właściwej jednostki ZUS orginał formularza ZUS ZLA w terminie 7 dni od daty wystawienia. Więcej

Dzień otwarty w ZUS. Biała sobota w ZUS.
Więcej
    Zgoda pacjenta

Nowy rachunek bankowy
Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, że z dniem 1 lipca 2004 r. wprowadzony zostaje nowy numer rachunku bankowego:
BANK PEKAO S.A. I O/GORZÓW WLKP.
72 1240 3549 1111 0000 4431 2323.

Komisje
Składy osobowe, regulaminy oraz dokumenty publikowane przez poszczególne komisje znajdują się na stronie Komisje problemowe w dziale Tematy. Zapraszamy...

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@gorzow.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2014-04-23