Strona główna OIL

 

Redakcja BIP

Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Warszawska14A/15
tel./fax: (95) 722-54-95 e-mail:
gorzow@hipokrates.org
 

 
Szukaj:

Komunikat
Komunikat dot. nowego obowiązku dla podmiotów prowadzących indywidualną praktykę lekarską i dentystyczną w zakresie rejestracji w rejestrze BDO (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami)

Komunikat BDO.pdf 2018.06.25    (88 KB) 
Oswiadczenie.pdf 2018.06.25    (54 KB) 


Porozumienie rezydentów


Komunikat dla lekarzy-po komisji zdrowia-ustawa realizujaca porozumienie z rezydentami-MK.doc 2018.07.05    (55 KB)  
Poprawki do ustawy o zm. ustwy o swiadczeniach-porozumienie z rezydentami.doc 2018.07.05    (83 KB)  
Porozumienie Ministra Zdrowia z rezydentami.pdf 2018.07.05    (343 KB) 

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


RODO. Instrukcja ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym
14 czerwca 2018 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja skierował do lekarzy i lekarzy dentystów pismo informujące o zamieszczonych na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej materiałach, dotyczących ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym. Dokumenty przygotował Zespół roboczy działający przy Naczelnej Izbie Lekarskiej.

RODO instrukcja.docx 2018.07.02    (48 KB) 

SKŁADKI
Wysokość miesięcznej składki członkowskiej od 1 stycznia 2015 r.
60 zł
- podstawowa kwota składki obowiązująca lekarzy i lekarzy dentystów
10 zł - kwota składki obowiązująca lekarzy i lekarzy dentystów posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu ("lekarze stażyści").
Lekarz lub lekarz dentysta, który przed dniem 1 stycznia 2015 r. miał ustaloną miesięczną wysokość składki na kwotę 10 zł, opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.
Zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej
Zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz lub lekarz dentysta:
 1. ukończył 75 lat;
 2. został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej;
 3. złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub
  ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych. Zwolnienie to ma charakter czasowy i przysługuje tylko na okres nieosiągania przychodów.
Lekarz korzystający ze zwolnienia z opłacania składki ma obowiązek niezwłocznie powiadomić okręgową radę lekarską o osiągnięciu przychodów oraz traci prawo do zwolnienia z pierwszym dniem miesiąca, następującego po miesiącu, w którym osiągnie przychód.

Zawiadomienie o osiąganiu przychodów
Lekarz, który przed dniem 1 stycznia 2015 r. uzyskał prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki zachowuje prawo do zwolnienia do czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku opłacania składki (osiągnięcie przychodu).
Przypominamy o obowiązku zgłaszania następujących informacji:
 • do Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu OIL w Gorzowie Wlkp. dotyczących m.in.:
  zmiany nazwiska, miejsca zatrudnienia, adresu zamieszkania i adresu do korespondencji, numeru telefonu i adresupoczty elektronicznej, informacji o podjęciu lub zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza, informacji o
  emeryturze lub rencie (datę przyznania, nazwę organu wydającego decyzję) - w terminie 30 dni,
 • do Komisji Praktyk Lekarskich OIL w GORZOWIE Wlkp.:
  podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

 • 1. Oswiadczenie o osiaganiu przychodów.pdf 2015.01.13    (36 KB) 
  2. Oswiadczenie o nieosiaganiu przychodów.pdf 2015.01.13    (62 KB) 

Ogłoszenia o pracy
TUTAJ najnowsze ogłoszenia zatrudnienia dla lekarzy.

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów
Szanowni Państwo,

W załączeniu wykaz obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe, przygotowany przez dr Halinę Porębską we współpracy z biurem prawnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

Informacja dotyczaca wystawiania faktur przez lekarzy.pdf 2014.02.13    (44 KB) 
Nowe obowiazki wytwórców zakaznych odpadów medycznych.pdf 2014.02.07    (31 KB) 
Obowiazki lekarzy przedsiębiorców.pdf 2014.02.07    (265 KB) 

Pokoje hotelowe dla lekarzy w Warszawie

Księgi rejestrowe podmiotów prowadzących działalność leczniczą
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy
Przypominamy, że na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wszystkie praktyki lekarskie zostały wpisane do ksiąg rejestrowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Księga rejestrowa z numerem jest dostępna na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem: http://www.rpwdl.csioz.gov.pl w zakładce: Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów/Wyszukiwarka, w której po wpisaniu nazwiska w rubryce nazwa będzie widoczna księga rejestrowa praktyki lekarza.
System umożliwia składanie wniosków o zmianę wpisów w księdze rejestrowej. W tym celu w zakładce Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów/Aplikacja dla Praktyk Zawodowych należy utworzyć swoje konto i zalogować się do systemu. Tam znajduje się wniosek o nadanie uprawnień do korzystania z systemu, który po wypełnieniu i po przybiciu pieczątki praktyki należy przesłać do działu praktyk na adres OIL w GORZOWIE Wlkp. lub dostarczyć osobiście.
Przypominamy, że działalność w formie praktyki wyłącznie w miejscu wezwania od nowego roku nie będzie mogła być wykonywana na podstawie umowy cywilno-prawnej w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych (tj. min. ZOZ-ach, NZOZ-ach, SPZOZ-ach). Lekarze, którzy w oparciu o praktykę wyłącznie w miejscu wezwania świadczą usługi na rzecz przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, zobowiązani są do dokonania zmiany tej praktyki na praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego do końca 2012 r.
Przypominamy również, że jeżeli w ramach praktyk stacjonarnych wykonywane są świadczenia na podstawie umów cywilno-prawnych w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, to każde takie miejsce należy zgłosić w Izbie.

Wniosek o nadanie uprawnień.pdf 2013.10.16    (44 KB) 

Praktyki Lekarskie - Działalność Lecznicza
Poniżej zamieszczamy informacje, przepisy prawne oraz wzory dokumentów dotyczących praktyk lekarskich

1. Praktyki Lekarskie - informacje.pdf 2012.05.11    (56 KB) 
Oswiadczenie sanepid oc1_rejestr praktyk.doc 2017.07.03    (25 KB)  
Wniosek A-1.pdf 2013.01.25    (365 KB) 
Wniosek A-2(1).pdf 2013.01.25    (265 KB) 
Wniosek A-2.pdf 2013.01.25    (306 KB) 
Wniosek B-1.1.pdf 2013.01.25    (365 KB) 
Wniosek B-1.2.pdf 2013.01.25    (365 KB) 
Wniosek B-2.pdf 2013.01.25    (291 KB) 
Wniosek B2(1).pdf 2013.01.25    (262 KB) 
Wniosek B2(2).pdf 2013.01.25    (247 KB) 
Wniosek C-1.pdf 2013.01.25    (240 KB) 
Wniosek C-2.pdf 2013.01.25    (236 KB) 
Załacznik do wniosku B-1.2.pdf 2013.01.25    (247 KB) 
Załacznk do wniosku A-1 lub B-1.1.pdf 2013.01.25    (257 KB) 

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów za szkody wyrządzone
przez nich przy wykonywaniu czynności zawodowych

Zgodnie z art. 48 a ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2008, Nr 136, poz. 857 ze zm.) wprowadzonym ustawą o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 219, poz. 1708)

1. Lekarz wykonujący zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) w zakładzie opieki zdrowotnej,
2) w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej

- podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów art. 120 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

3. Spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego przez zakład ubezpieczeń.

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy czynności zawodowych, których obowiązek ubezpieczenia wynika z przepisów o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WYŁĄCZENIA:

Nie mają obowiązku ubezpieczenia nowym ubezpieczeniem OC wprowadzonym powyższą ustawą:

1) lekarze i lekarze dentyści, wykonujący zawód wyłącznie na podstawie umowy o pracę zgodnie z interpretacją prezentowaną przez Ministerstwo Zdrowia i ustaleniami przyjętymi przez Zespół ds. Ubezpieczeń Naczelnej Rady Lekarskiej
art. 120 kodeksu pracy stanowi, że w razie wyrządzenia przez pracownika przy
wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej,
zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca.
Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy ograniczona jest do wysokości kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującemu temu pracownikowi w dniu
wyrządzenia szkody, jeżeli pracownik wyrządził szkodę nieumyślnie (119 kp)
jeżeli pracownik wyrządził szkodę umyślenie pracownik jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości poniesionej przez pracodawcę (122 kp )

2) lekarze i lekarze dentyści przyjmujący zamówienia od: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ministra centralnego organu administracji rządowej wojewody jednostki samorządu terytorialnego na zasadzie art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) i posiadający ubezpieczenie obowiązkowe zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy o zoz pod warunkiem, że nie wykonują innych świadczeń, chyba że w ramach stosunku pracy

3) lekarze i lekarze dentyści posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i posiadający z tytułu art. 136 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z pózn. zm.) ubezpieczenie OC pod warunkiem, że nie wykonują innych świadczeń, chyba że na w ramach stosunku pracy.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 48a ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres wykonywanych czynności uregulowany został w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 78, poz. 515).

Nowy rachunek bankowy
Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, że z dniem 1 lipca 2004 r. wprowadzony zostaje nowy numer rachunku bankowego:
BANK PEKAO S.A. I O/GORZÓW WLKP.
72 1240 3549 1111 0000 4431 2323.

Komisje
Składy osobowe, regulaminy oraz dokumenty publikowane przez poszczególne komisje znajdują się na stronie Komisje problemowe w dziale Tematy. Zapraszamy...

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@gorzow.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2014-04-23