Strona główna OIL

   


 
Podstawy prawne działania

Zgodnie z art. 1 ustawy o izbach lekarskich Samorząd Lekarzy jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom ustawy. Jednostkami organizacyjnymi samorządu lekarzy posiadającymi osobowość prawną są: Naczelna Izba Lekarska i Okręgowe Izby Lekarskie.
W szczególności organizacja, sposób działania oraz kompetencje Izb Lekarskich wynikają z następujących aktów prawnych:

1. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
2. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich
4. Kodeks Etyki Lekarskiej

Akty prawne NRL III kadencji
5. Uchwała NRL nr 2/98/III
6. Uchwała NRL nr 18/98/III
7. Uchwała NRL nr 80/99/III w sprawie obszarów, siedzib i nazw OIL
8. Uchwała NRL nr 81/99/III
9. Uchwała NRL nr 1/85/00/III
10. Obwieszczenie Prezesa NRL nr 1/01/III
11. Uchwała NRL nr 1/119/01/III
12. Uchwała NRL nr 19/137/01/III
13. Uchwała NRL nr 20/138/01/III
14. Uchwała NRL nr 23/141/01/III

Akty prawne NRL I i II kadencji
15.Uchwała NRL nr 17/90/I
16.Uchwała NRL nr 49/91/I
27.Uchwała NRL nr 67/92/I
18.Uchwała NRL nr 4/94/II
19.Uchwała NRL nr 8/94/II
20.Uchwała NRL nr 54/95/II
21.Uchwała NRL nr 86/96/II
22.Uchwała nr 9 IV KZL z 12.12.1997


Zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności:
 • sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza,
 • ustanawianie obowiązujących wszystkich lekarzy zasad etyki i deontologii zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie,
 • reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza,
 • integrowanie środowiska lekarskiego,
 • zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia,
 • współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą,
 • prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin,
 • zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich,
 • wykonywanie innych zasad określonych odrębnymi przepisami.

Zadania określone powyżej samorząd lekarzy wykonuje w szczególności przez:
 • przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza i prowadzenie rejestru lekarzy,
 • negocjowanie warunków pracy i płac,
 • sprawowanie orzecznictwa w przedmiocie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza,
 • współdziałanie w sprawach doskonalenia zawodowego lekarzy,
 • przewodniczenie komisjom konkursowym w konkursach na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne kierownicze stanowiska w służbie zdrowia,
 • opiniowanie projektów ustaw dotyczących ochrony zdrowia i przepisów dotyczących wykonywania zawodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie,
 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych,
 • prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza,
 • sprawowanie sądownictwa lekarskiego w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz sądownictwa polubownego,
 • występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy,
 • współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami politycznymi, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących ochrony zdrowia ludności i warunków wykonywania zawodu lekarza.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020