Strona główna OIL

   


 
Komunikaty komisji praktyk prywatnych

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi komunikatami komisji praktyk prywatnych.

Dodatkowe informacje - tel kom. 667 676 670

Komunikaty:
 • PRAKTYKI LEKARSKIE - ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT
  Data ukazania: 2019-02-26
  Osoba wprowadzająca: lluczak


  Od 1 lutego 2019 roku opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych wynoszą :
  - za wpis do rejestru – 98 zł. (wzrost o 7 zł.)
  - za zmianę wpisu w rejestrze – 49 zł. (wzrost o 3 zł.)
  Opłaty należy wnosić na konto: 79 1240 1154 1111 0000 2148 8177

 • Zmiana ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
  Data ukazania: 2016-07-13
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Komisja Praktyk Prywatnych ORL w Białymstoku informuje o wejściu w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

  Jednocześnie informujemy, że potwierdzeniem:
  • spełnienia wymagań w zakresie spełnienia warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych przez pomieszczenia i urządzenia praktyki
  będzie składane do organu rejestrowego przez wnioskodawcę oświadczenie.

  Treść ustawy dostępna na http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/960/1

 • OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI POLIS OC PRAKTYK LEKARSKICH
  Data ukazania: 2014-10-31
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Lekarzom, którzy posiadają zarejestrowane praktyki prywatne przypominamy o ustawowym obowiązku niezwłocznego przekazywania do Izby Lekarskiej kopii aktualnej polisy ubezpieczenia OC. Można to zrobić osobiście, pocztą, faksem (85 73 27 172), drogą mailową (bialystok@hipokrates.org).

  Komisja Praktyk Prywatnych ORL

 • Dokumentacja medyczna w wersji elektronicznej - zmiana terminu
  Data ukazania: 2014-06-13
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

 • KOMUNIKAT W SPRAWIE KAS REJESTRUJĄCYCH
  Data ukazania: 2013-09-27
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Od 1 października 2013r. przedsiębiorcy muszą wystawiać paragony zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2013 poz. 363). Podatnik powinien zadbać o takie zaprogramowanie kasy, aby konsument otrzymał paragon z nazwami usług, pozwalającymi na ich jednoznaczną identyfikację. Ministerstwo Finansów wskazuje, że możliwe jest stosowanie jednakowej nazwy na usługi (pochodzące z tej samej grupy asortymentowej), nawet jeżeli sprzedawane są w różnych cenach. Warunkiem jest, że te usługi objęte są tą samą stawką podatku VAT. A zatem grupowanie usług w oprogramowaniu kasy dotyczy przedsiębiorców będących płatnikami podatku VAT.
  Pozostali przedsiębiorcy powinni rozważyć wystąpienie do organu podatkowego (urzędu skarbowego) z wnioskiem o dokonanie indywidualnej interpretacji.

  Krzysztof Dawidowski

 • Data ukazania: 2013-09-06
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Informujemy, że na stronie http://www.RECEPTA.farmacja.pl zamieszczono ważne informacje dotyczące wystawiania recept.

  Komisja ds. Praktyk Prywatnych

 • Zamiast podpisu elektronicznego Profil Zaufany
  Data ukazania: 2013-08-20
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Zamieszczamy instrukcję zakładania konta na platformie ePUAP, którego mogą Państwo używać w zastępstwie podpisu kwalifikowanego w procesie elektronicznej rejestracji praktyk prywatnych.

  Zakładanie konta ePUAP.pdf 2013.08.20    (429 KB) 

 • Data ukazania: 2012-12-11
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Minister Zdrowia przedłużył możliwość składania wniosków o rejestrację, wpis zmian, skreślenie praktyki lekarskiej z rejestru w formie papierowej do 31 marca 2013r.

 • Data ukazania: 2012-12-05
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Komisja Praktyk Prywatnych informuje, że od 1 stycznia 2013r. rejestracja praktyk, wprowadzenie zmian we wpisie i wykreślenie praktyki z rejestru będą wymagały złożenia wniosku jedynie w postaci elektronicznej.

 • Data ukazania: 2012-12-05
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Informujemy, że od 1 stycznia 2013r. numer prawa wykonywania zawodu lekarza oraz REGON osoby wystawiającej recepty na leki refundowane muszą być przedstawiane techniką pozwalającą na ich automatyczny odczyt, w szczególności w postaci jedno- lub dwuwymiarowych kodów kreskowych. Mówi o tym § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich.

 • KOMUNIKAT
  Data ukazania: 2012-07-03
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  W dniu 14 czerwca 2012r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zmienia (między innymi) brzmienie art. 217 ust. 3, zgodnie z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany do dokonania zmian wpisów w rejestrze do dnia 31 grudnia 2012r.

  K. Dawidowski

 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRAKTYKI ZAWODOWEJ
  Data ukazania: 2012-05-21
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Informujemy, że 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w I kw. 2012 wynosi 6,83 zł a 0,0002 tego wynagrodzenia to 0,68 zł.

  K. Dawidowski

  Regulamin Organizacyjny Praktyki Zawodowej - wzór.pdf 2012.05.21    (89 KB) 

 • Regulamin organizacyjny praktyki zawodowej
  Data ukazania: 2012-05-09
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz


  REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRAKTYKI ZAWODOWEJ.pdf 2012.05.09    (89 KB) 
  Informujemy, że że 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w I kw. 2012 wynosi 6,83 zł a 0,0002 tego wynagrodzenia to 0,68 zł
  K. Dawidowski"

 • Nowe wytyczne dotyczące sterylizacji wyrobów i sprzętu wielokrotnego użytku
  Data ukazania: 2012-02-03
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

 • PRAKTYKI LEKARSKIE - NOWE PRZEPISY !!!
  Data ukazania: 2012-01-24
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Przepisy te wprowadziła ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654).


  Komisja Praktyk Prywatnych informuje, że w celu uzyskania zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej należy złożyć wniosek (nowy wzór do pobrania ze strony internetowej izby). Do wniosku dołącza się potwierdzenie dokonania zgłoszenia do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualną i opłaconą polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC, decyzję właściwego Terenowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu wymagań lokalowych dla danego rodzaju praktyki (ostatnie dotyczy tylko praktyk stacjonarnych). Opłata za wpis do rejestru - 72 zł, każda zmiana w rejestrze - 36 zł. Opłaty zmieniają się co roku, w ślad za komunikatem Prezesa GUS o średnim wynagrodzeniu w gospodarce w poprzednim roku.

  Komisja przypomina, że miejscem wezwania nie może być przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - co oznacza, że kontrakty nie będą mogły być wykonywane w ramach praktyki wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania. Nowym rodzajem praktyki jest praktyka lekarska i lekarsko-dentystyczna wykonywana wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem. Każdy lekarz, prowadzący dotychczas jedynie praktykę wyłącznie w miejscu wezwania, w celu kontynuacji umowy cywilnoprawnej z podmiotem leczniczym zobowiązany jest do zmiany formy prowadzenia tej praktyki. W takim przypadku zmiana praktyki "na wezwanie" na praktykę wykonywaną wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego jest wolna od opłat. Należy podkreślić, że taką praktykę można wykonywać tylko w tym przedsiębiorstwie (przedsiębiorstwach), z którym zawarliśmy umowę. Termin dostosowania się do obowiązujących przepisów mija 30 czerwca 2012 roku.

  Przypominamy, że praktyka zawodowa może być wykreślona z rejestru nie tylko na wniosek lekarza ale również "z urzędu". Mówi o tym Art. 108 ust. 2 wymienionej na wstępie ustawy. W takim przypadku przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o ponowny wpis dopiero po upływie 3 lat od daty wykreślenia praktyki z rejestru.

  Krzysztof Dawidowski

 • NOWELIZACJA USTAWY O ODPADACH
  Data ukazania: 2011-08-05
  Osoba wprowadzająca: jwisniewski

  20 lipca br. weszła w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 138 poz. 809). Ustawa zmienia wysokość kar pieniężnych za brak lub nieterminowość przekazywania ewidencji odpadów marszałkowi województwa.
  K. Dawidowski

 • Pismo Odziału Dozoru Technicznego O/Białystok w sprawie eksploatacji sterylizatorów parowych
  Data ukazania: 2011-04-29
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz


  Informacja do. sterylizatorów parowych.pdf 2011.04.29    (363 KB) 


 • Data ukazania: 2010-10-22
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Komisja Praktyk Prywatnych ORL w Białymstoku prosi, aby przy składaniu w Izbie informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu na terenie RP, złożyć równocześnie wniosek o skreślenie praktyki prywatnej z rejestru.
  Druk wniosku do pobrania

 • Nowe rozporządzenie o odpadach medycznych
  Data ukazania: 2010-08-24
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  19 sierpnia 2010r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 139 poz. 940).


 • Odpady niebezpieczne
  Data ukazania: 2010-05-25
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  12 marca 2010r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 28 poz. 25).
  Wytwórca odpadów do 100 kg rocznie jest zobowiązany do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi do właściwego marszałka województwa, oraz prowadzenia ewidencji ilościowej i jakościowej, zgodnie z przyjętym przez ustawę katalogiem. Odpady muszą być przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia.
  Ustawa przewiduje sankcje karne wobec przedsiębiorców niedopełniających ww. obowiązku od 5 do 10 tys. PLN.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020