Strona główna OIL

   


 
Starsi ludzie chcą żyć bezpiecznie - część I
Seniorzy

"W zimie potrzebne jest ciepłe okrycie, w starości - brak zmartwień"
(-) Sokrates

Seniorzy stanowią stale powiększającą się grupę społeczną. W każdej rodzinie, również lekarskiej, może się zdarzyć, że osoba starsza przestaje sobie radzić i wymaga niezwłocznej pomocy. Należy więc wiedzieć co przysługuje osobom, które potrzebują wsparcia.
Zarówno w przypadku potrzeby uzyskania większości świadczeń, jak i dofinansowania stosownych zamierzeń, jest niezbędne orzeczenie o niepełnosprawności; wydaje je Miejski Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. W Białymstoku mieści się on przy ul. Waryńskiego 32, tel. 85 66-47-437. Zespół orzeka niepełnosprawność na stałe lub okresowo w jednym z trzech stopni: lekkim, umiarkowanym i znacznym. Z dwoma ostatnimi wiążą się pewne przywileje, jak np. ulgi w opłatach za przejazdy, karty parkingowe i inne.
Co więc przysługuje osobom starszym i chorym ?
Zasiłek pielęgnacyjny - jest przyznawany niepełnosprawnym niezależnie od wysokości ich dochodów na częściowe sfinansowanie kosztów opieki i pomocy. O zasiłek może ubiegać się osoba przed 75 rokiem życia, która ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek formalnie załatwia się w Ośrodku Pomocy Społecznej. Przysługuje też osobie po 75 roku życia, która spełnia warunki niepełnosprawności. Jednak nie może go dostać osoba, która już otrzymuje dodatek pielęgnacyjny, jak też osoba przebywająca w Domu Opieki Społecznej.
Dodatek pielęgnacyjny - to świadczenie wypłacane przez ZUS; obecnie wynosi 195,67 zł. Otrzymuje go osoba, która ma prawo do emerytury lub renty i jest całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji, jak również osoba, która ukończyła 75 lat życia. Osoba poniżej 75 roku życia składa wniosek do ZUS, zaś osoba po 75 roku życia dostaje dodatek z urzędu. Nie wolno pobierać równocześnie zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego chociaż oba mogą przysługiwać osobom, które ukończyły 75 lat życia.
Zasiłek opiekuńczy - osoba pracująca i odprowadzająca z wynagrodzenia składkę do ZUS, której bliscy (rodzice, dziadkowie) nie wymagają całodobowej opieki, ale doraźnie potrzebują pomocy z powodu pogorszenia stanu zdrowia - ma prawo do 14-dniowego zwolnienia lekarskiego z pracy w ciągu roku z 80% wynagrodzeniem. Zwolnienie wystawia lekarz prowadzący pacjenta. Zasiłek ten przysługuje z tytułu sprawowania opieki nad członkiem rodziny, nawet jeżeli dana osoba nie mieszka z chorym członkiem rodziny przy czym np. pracujące rodzeństwo może brać takie zwolnienie kolejno - oczywiście, o ile chora osoba nie ma stałej opieki w domu. Druk zwolnienia z pracy (ZUSZLA) i wniosek na uzyskanie zasiłku opiekuńczego (Z-15) należy dostarczyć pracodawcy.
Zasiłek stały - przysługuje pełnoletniej osobie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy niż 477 zł netto miesięcznie. O zasiłek ten może również ubiegać się osoba mieszkająca w rodzinie, pod warunkiem, że dochód nie przekracza 351 zł na osobę. Można też ubiegać się o zasiłek okresowy lub celowy (np. zakup opału, odzieży, leków).
Świadczenie pielęgnacyjne - jego wysokość wynosi 520 zł miesięcznie. Przysługuje osobie, która opiekuje się niepełnosprawnym i w związku z tym nie może podjąć żadnej pracy. Mogą się ubiegać o nie krewni pierwszego stopnia w stosunku do osób mających orzeczenie o niepełnosprawności i wymagających opieki w codziennej egzystencji. Przyznanie prawa do tego świadczenia nie zależy od wysokości dochodu na członka rodziny, jednak nie dostanie go np. żona (mąż) by opiekować się mężem (żoną). Nie otrzyma również osoba, która ma emeryturę lub rentę, bądź zasiłek przedemerytalny. Formalności załatwia się w Ośrodku Pomocy Społecznej.

***

Więcej informacji można uzyskać korzystając z bezpłatnej informacji medycznej:
tel. 194-39.
ZUS infolinia 801-400-400.

Ryszard Grabowski


Komunikat Komisji d/s Lekarzy Emerytów i Rencistów OIL w Białymstoku

Uprzejmie informuję, że w 2012 roku Komisja planuje organizację następujących wycieczek dla Lekarzy - Seniorów:

1. Wrocław, Praga, Częstochowa; 4-dniowa; koszt ok. 750 zł. Przewidywany termin - lipiec lub sierpień. Liczba uczestników - minimum 40 osób. Możliwość częściowej refundacji przez izbę; lub (wycieczka alternatywna) Toruń, Licheń, Gniezno, Biskupin, Kruszwica; 2-dniowa; w lipcu; koszt ok. 300 zł.
2. Wigry, Stary Folwark; 1-dniowa; rejs statkiem; - koniec czerwca.
3. Ritowisko k. Supraśla; 1-dniowa; przejazd powozami przez puszczę; sierpień.
4. Ognisko na pożegnanie lata w Turośni Kościelnej - wrzesień. Prosimy zgłaszać chęć wyjazdu (do 15 czerwca br.) na poszczególne wycieczki do sekretariatu izby, tel. 85 73-21-935 podając imię i nazwisko oraz tel. kontaktowy.

Przewodniczący Komisji
Ryszard Grabowski

Biuletyn nr 2/2012 - pismo Okręgowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020