Strona główna OIL

   


 
Z życia Izby

Kalendarz Okręgowej Rady Lekarskiej

8 lutego - Prezydium ORL.
Wpisano do rejestru 15 i skreślono 8 praktyk lekarskich; akredytowano 3 szkolenia podyplomowe; wytypowano przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku oraz do Zespołu Ekspertów jako przedstawicieli NRL; rozpatrzono 3 skargi pacjentów; przyznano stypendium oraz bezpłatne zakwaterowanie w pokoju gościnnym OIL lekarzowi polskiego pochodzenia zza wschodniej granicy; podjęto 4 uchwały w sprawie składek członkowskich; przyznano 2 wsparcia finansowe.

22 lutego - Prezydium ORL.
Podjęto 4 uchwały w sprawach prawa wykonywania zawodu; zarejestrowano 16 praktyk lekarskich; akredytowano 5 szkoleń podyplomowych; przyznano 2 dofinansowania do szkoleń, 1 wsparcie finansowe oraz częściowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa członków drużyny naszej izby w Mistrzostwach Polski Lekarzy w Piłce Siatkowej w Dąbrowie Górniczej (16- 18 marca br.); do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przekazano 4 skargi; odpisano na korespondencję bieżącą.

22 lutego obradowała również Komisja Bioetyczna.

W dniach 24 i 25 lutego w Warszawie obradował Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy. Wśród zaproszonych gości obecni byli m. in. były premier Jerzy Buzek, minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, prezesi izb lekarskich z Czech , Słowacji, Węgier i Niemiec, przedstawicielka lekarzy polskich we Lwowie. Wystąpienie ministra B. Arłukowicza i reakcja delegatów były (podobno) najszerzej komentowanym w tym dniu wydarzeniem w mediach. Nieobecny, zresztą niezaproszony, był Prezes NFZ. Podjęte na Zjeździe uchwały, apele i stanowiska umieszczone zostały na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.

29 lutego obradowała Okręgowa Rada Lekarska.
Komisja Wyborcza przeprowadziła wybory uzupełniające na stanowisko funkcyjne sekretarza ORL. Został nim kol. Andrzej Gajewski. Sprawozdanie z prac Naczelnej i Okręgowej Rady Lekarskiej złożył prezes - kol. J. Kłoczko. Rada wysłuchała opinii komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu ze względu na stan jego zdrowia. ORL postanowiła umorzyć postępowanie w tej sprawie. Skarbnik- kol. J. Gryko przedstawił projekt budżetu OIL na 2012 rok. Rada przyjęła projekt aby przedstawić go Okręgowemu Zjazdowi do zatwierdzenia. Powołano również komitet organizacyjny XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy.

7 marca - Prezydium ORL.
Przyznano 7 praw wykonywania zawodu; zarejestrowano 11 i skreślono z rejestru 7 praktyk lekarskich; wykreślono z rejestru 15 podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe; akredytowano 7 kursów i konferencji; rozpatrzono 6 skarg pacjentów; przyznano 6 dofinansowań do szkoleń i 3 wsparcia finansowe; obniżono wysokość składki członkowskiej 2 lekarzom emerytom.

17 marca w Turośni Kościelnej obradował XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy. Obrady otworzył kol. J. Kłoczko. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć kolegów, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku.
Wybrano Prezydium Zjazdu: przewodniczący - M. Makarewicz, zastępca przewodniczącego - L. Chatkowski, sekretarz - K. Dawidowski. Sprawnie podjęto uchwały okołobudżetowe. Wśród innych materiałów wypracowanych na Zjeździe wymienić należy: stanowisko w sprawie wystąpienia o zmianę treści umów na wystawianie recept- zapisy tych umów są sprzeczne z ustawą refundacyjną; rezolucję w sprawie ochrony danych osobowych lekarzy prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą; rezolucję w sprawie należytej informacji ze strony NFZ oraz uchwałę w sprawie nierównego traktowania lekarzy z osobami wykonującymi inne zawody medyczne. Wszystkie uchwały, stanowiska, apele i rezolucje publikujemy na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby i w Delegaturach.

21 marca - Prezydium ORL.
Przyznano 7 praw wykonywania zawodu; w związku ze stwierdzoną przerwą w wykonywaniu zawodu powyżej 5 lat skierowano lekarza na przeszkolenie; zarejestrowano 33 i skreślono z rejestru 12 praktyk prywatnych; akredytowano 5 szkoleń podyplomowych; wytypowano przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska ordynatorów Oddziałów Kardiologii z leczeniem "jednego dnia" i Geriatrii w ZOZ MSWiA w Białymstoku; przyznano 2 wsparcia finansowe i 1 dofinansowanie do odbytego szkolenia; omówiono sprawy bieżące i odpisano na korespondencję.

21 marca obradowała także Komisja Bioetyczna.

27 marca obradowała Rada Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Uczestniczył K. Dawidowski.

4 kwietnia - Prezydium ORL.
Przyznano 1 prawo wykonywania zawodu; zarejestrowano 39 i skreślono z rejestru 13 praktyk lekarskich; akredytowano 1 szkolenie; wytypowano przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska: pielęgniarek oddziałowych w SP ZOZ w Siemiatyczach oraz naczelnej pielęgniarki w SP Psychiatrycznym ZOZ w Suwałkach; rozpatrzono 2 skargi pacjentów; podjęto 10 uchwał w sprawie składek członkowskich; przyznano 2 wsparcia finansowe i 3 dofinansowania dla szkolących się lekarzy; omówiono sprawy bieżące.

Krzysztof DawidowskiWykonanie budżetu OIL za 2011 rok oraz budżet zatwierdzony na 2012 rok.pdf 2012.05.23    (80 KB) 


Biuletyn nr 2/2012 - pismo Okręgowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020