Strona główna OIL

   


 
Wydarzenia

Jubileusz 55-lecia
pracy lekarskiej
prof. zw. dr hab. med.
Krystyny Bernackiej

      24 listopada 2007r. na III Zjeździe Ordynatorów organizowanym przez Okręgową Izbę Lekarską w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym w Turośni Kościelnej odbyła się miła uroczystość jubileuszu 55-lecia pracy lekarskiej prof. Krystyny Bernackiej. Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne Pani profesor przedstawił prof. Jan Stasiewicz, zaś laudację wygłosił prof. Michał Bielawiec.
      Głos zabrali również liczni uczestnicy konferencji - Jej przyjaciele i uczniowie; wręczono też pamiątkowy dyplom.
      Prof. Krystyna Bernacka należy do twórców podlaskiej reumatologii, jest kontynuatorką dzieła tak wybitnych postaci, jak prof. Włodzimierz Brühl, dr Dominik Kossakowski i prof. Beata Bogdanikowa. Prof. Bernacka przeszła pełną drogę awansu akademickiego, od asystenta do tytułu profesora zwyczajnego. Przez wiele lat kierowała Kliniką Reumatologii AMB, której kierownictwo objęła po wyjeździe prof. Bogdanikowej.
      Wykształciła całą armię reumatologów, była promotorem dwunastu doktoratów i opiekunem trzech habilitacji; pod jej kierunkiem opublikowano liczne oryginalne prace naukowe. Uzyskała tytuł członka honorowego Polskiego Towarzystwa Reumatologii oraz Towarzystwa Internistów Polskich. Po przyjściu na emeryturę pracuje aktywnie w samorządzie lekarskim. Cieszy się wielkim autorytetem wśród lekarzy Podlasia.

Mieczysław Sopek


III Zjazd Ordynatorów
Województwa Podlaskiego

      24 listopada 2007 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym w Turośni Kościelnej k. Białegostoku odbył się III Zjazd Ordynatorów, poświęcony w głównej mierze aktualnym problemom w ochronie zdrowia.
      W Zjeździe uczestniczyło ponad stu ordynatorów pracujących w szpitalach wszystkich szczebli w woj. Podlaskim, jak również dyrektorów szpitali.
      Obradom przewodniczył prof. dr hab. Janusz Kłoczko, członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku, Kierownik Kliniki Hematologii AMB. Władze samorządowe reprezentował p. Marek Olbryś, wicemarszałek województwa, odpowiedzialny za ochronę zdrowia. Uczestniczyli też inni przedstawiciele władz samorządowych i rządowych Podlasia.
      Wystąpienia programowe obejmowały dwa referaty: "Ordynator wczoraj i dziś", który wygłosił dr med. Sławomir Kosidło, przedstawiając ujęcie historyczne pozycji ordynatora w oddziale, oraz jego współczesną rolę w kierowaniu pracą oddziału. Drugi referat "Szkolenie lekarzy w oddziale" przedstawił prof. dr hab. Maciej Kaczmarski, Kierownik Kliniki Chorób Dzieci AMB. Analizował w nim aktualne przepisy prawne i Kodeksu Etyki w tym zakresie oraz formy kształcenia. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. dr hab. Jan Stasiewicz - przewodniczący ORL w Białymstoku. Stwierdził, iż dyskusja winna się skupić głównie na następujących problemach: system ordynatorski czy konsultancki, ordynator a kierownik oddziału, oraz problem skrócenia czasu pracy od 1 stycznia 2008 r. W dyskusji wyrażono zdecydowaną opinię, że system ordynatorski w naszych warunkach jest optymalnym systemem, gdyż zapewnia lepsze wypełnianie wszystkich funkcji oddziału.
      Zmiana tradycyjnej nazwy "ordynator" na "kierownik" nie ma żadnego logicznego uzasadnienia, zmniejsza natomiast prestiż tego stanowiska.
      Przeanalizowano różne warianty skrócenia czasu pracy lekarzy. Większość dyskutantów odrzuciła pracę zmianową, opowiadając się raczej za rozwiązaniem "opt-aut" lub pracą na zasadzie kontraktu. Źródeł dodatkowych środków finansowych dyskutujący ordynatorzy jak i dyrektorzy szpitali dopatrywali się głównie w znacznym zwiększeniu kontraktów z NFZ. Na Podlasiu realnym rozwiązaniem winno być przede wszystkim zwiększenie wartości punktu (co najmniej do 12 zł.), bowiem dotychczas wartość ta w naszym województwie należy do najniższych w Polsce.

Mieczysław Sopek


Tablica pamiątkowa

      W dniu 2 października 2007 roku w Zakładzie Biochemii Lekarskiej Akademii Medycznej w Białymstoku odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconą prof. Stefanowi Niewiarowskiemu, wybitnemu biochemikowi, kierownikowi Zakładu Chemii Fizjologicznej w latach 1960 – 68, doktorowi honoris causa Akademii Medycznej w Białymstoku.
      W uroczystości uczestniczyli licznie przybyli dawni uczniowie i współpracownicy Profesora oraz przedstawiciele władz uczelni. Od 1968 roku pracował w ośrodkach uniwersyteckich Kanady i Stanów Zjednoczonych. Zmarł w 2001 roku. Pochowany został na Powązkach Starych w Warszawie.
      Tablica powstała dzięki inicjatywie Kierownika Zakładu, prof. Edwarda Bańkowskiego a wykonał ją Stanisław Wakuliński.

Mieczysław Sopek


Wyjazdowa Sesja Naukowa
Komitetu Historii Nauki
i Techniki PAN na Podlasiu

      W dniach 27-29 września obradował na Podlasiu (Ciechanowiec, Turośń Kościelna, Supraśl) Komitet Historii Nauki i Techniki PAN. W obradach, którym przewodniczyła doc. dr hab. Halina Lichock (Warszawa), uczestniczyło ponad 30 wybitnych naukowców reprezentujących różne dziedziny wiedzy (humanistyczne, przyrodnicze i techniczne).
      Druga część Sesji, która odbyła się w Dworku Rutkowskich w gm. Turośń Kościelna, była poświęcona tematyce medycznej. Na program składały się dwa wystąpienia: Prof. Roman Meissner (Poznań) wygłosił referat pt. "Formacja dobrego lekarza w świetle najnowszych badań behawioralnych", stanowiący szeroki przegląd postaw lekarskich na tle wielkich odkryć od głębokiej starożytności do czasów współczesnych. Referat miał doskonałą szatę ilustracyjną.
      Drugie wystąpienie prof. Jana Stasiewicza (Białystok) pt. "Kodeks Etyki Lekarskiej - geneza i treść" obejmowało historię powstania aktualnego Kodeksu oraz analizę wybranych artykułów, związanych z codziennymi problemami ochrony zdrowia w Polsce.
      Po referatach odbyła się dwugodzinna ożywiona dyskusja; szczególnie interesujące były wypowiedzi profesorów reprezentujących różne odległe od medycyny dziedziny nauki; cechowały się głębokością dociekań, dużym obiektywizmem i przychylnością środowisku lekarskiemu.
      U czestnicy spotkania spędzili dwie noce w Domu Lekarza Seniora w Turośni Kościelnej, wypowiadając się pozytywnie o istniejących tam warunkach.

Mieczysław Sopek


20 lat Białostockiego
Hospicjum

      24 listopada 2007 roku białostockie hospicjum obchodziło dwudziestolecie swojej działalności. W uroczystości jubileuszowej wzięli udział członkowie "Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum", sympatycy towarzystwa i kapelani hospicyjni. Swoją obecnością zaszczycił również Arcybiskup prof. dr hab. Edward Ozorowski.
      Należy przypomnieć, iż z inicjatywą powstania hospicjum w Białymstoku wystąpili w maju 1987 roku lekarze i pielęgniarki ze szpitala onkologicznego. Oficjalnie "Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum" zostało zarejestrowane pół roku później. Powstanie białostockiego hospicjum podyktowane było olbrzymią potrzebą społeczną, gdyż często chorzy w stanie terminalnym choroby nowotworowej nie mogli być przyjęci do szpitali z powodu braku miejsc. Idea hospicjum to bezinteresowna służba chorym w stanie terminalnym, oddawanie im swego czasu poprzez służenie wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.
      Początki były bardzo skromne. W maju 1992 roku miasto przekazało na potrzeby hospicjum budynek przy ul. Świętojańskiej 1 c. Po gruntownym remoncie powstało tu jedno z pierwszych w kraju stacjonarne hospicjum "Dom Opatrzności Bożej", dysponujące pięcioma łóżkami. Drugim obiektem był budowany przez 10 lat z olbrzymim trudem i wysiłkiem społeczeństwa budynek przy ul. Sobieskiego 1. Hospicjum powstało tam w maju 2001 r., przeznaczone dla szesnastu chorych.
      Białostockie hospicjum prowadzi także opiekę nad terminalnie chorymi w ich domach. Jest to "Hospicjum Domowe", istniejące od 1994 r., które zapewnia opiekę pacjentom i ich rodzinom w miejscu zamieszkania.
      W ostatnich pięciu latach w hospicjum stacjonarnym przebywało 1069 chorych, zaś w hospicjum domowym w tym samym okresie udzielono niezbędnej pomocy dla 1730 podopiecznych.
      Zarówno hospicjum stacjonarne jak i domowe opiera się głównie na pracy wolontariuszy, zarówno lekarzy jak i pielęgniarek. Zatrudnionych jest tylko dwóch lekarzy na pół etatu i dwie pielęgniarki. Sytuacja finansowa hospicjum w ostatnim czasie wyraźnie się pogorszyła, gdyż Narodowy Fundusz Zdrowia zbyt nisko wycenia tzw. osobodni. Tylko dzięki pracy wolontariuszy hospicjum jeszcze funkcjonuje, ale i tak istnieje groźba dużego zadłużenia.
      Należy podkreślić wielką zasługę ludzi związanych z powstaniem i obecną pracą w hospicjum, zwłaszcza wspaniałych lekarzy jak Tadeusz Borowski-Beszta, Helena Kuleszo-Kopystecka i prezes "Towarzystwa Przyjaciół Chorych" - Jolanta Iwanowska.

Mieczysław Sopek

Biuletyn nr 2007/4 - pismo Okręgowej Izby lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020