Strona główna OIL

   


 
Kalendarz Okręgowej Rady Lekarskiej
Z życia Izby

      3 września Przewodniczący ORL - Jan Stasiewicz spotkał się z Dyrektorem Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
      5 września obradowała Komisja Bioetyczna.
      5 września w spotkaniu z okazji uzyskania certyfikatu jakości PN-EN ISO 9001-2001 przez Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku uczestniczył przewodniczący ORL.
      7 września Prezydium ORL zajęło negatywne stanowisko w sprawie proponowanego przez Naczelną Radę Lekarską zwiększenia składki członkowskiej, połączonego z obligatoryjnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej wszystkich lekarzy - członków samorządu w Polsce.
      12 września obradowało Prezydium ORL.
Wpisano do rejestru 5 praktyk lekarskich; przyznano 1 wsparcie finansowe i 3 dofinansowania do odbytych szkoleń; potwierdzono spełnienie warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego przez 3 organizatorów szkoleń; wytypowano przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska ordynatorów: Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SP ZOZ w Hajnówce i Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w SP ZOZ Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach; zapoznano się z korespondencją bieżącą.
      14 września obradowała Naczelna Rada Lekarska. Uczestniczył J. Stasiewicz
      19 września obradowała Okręgowa Rada Lekarska. Po przyjęciu porządku obrad, sprawozdanie z prac ORL za okres czerwiec- wrzesień przedstawił Przewodniczący J. Stasiewicz. Koledzy K. Dach i A. Tynecki omówili sytuację w szpitalach wojewódzkich w Łomży i Suwałkach. Kol. R. Kijak przedstawił przebieg akcji protestacyjnej środowiska lekarskiego. Następnie przyznano ograniczone prawa wykonywania zawodu i skierowano na staż podyplomowy 129 lekarzy i lekarzy dentystów.
      21 września w obradach Komisji Finansowo - Budżetowej NRL uczestniczył J. Gryko.
      24 września w spotkaniu środowiskowo - samorządowym w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach uczestniczył J. Stasiewicz.
      26 września w siedzibie OIL odbyła się konferencja prasowa n.t. sytuacji w szpitalach wojewódzkich w Łomży i Suwałkach. Izbę reprezentowali J. Stasiewicz, R. Kijak i K. Dawidowski.
      26 września obradowało Prezydium ORL.
Podjęto 17 uchwał w sprawie prawa wykonywania zawodu; zarejestrowano 10 i skreślono z rejestru 3 praktyki prywatne; akredytowano 4 szkolenia podyplomowe; delegowano przedstawicieli do udziału w konferencji nt. chorób zawodowych; wytypowano przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki SP ZOZ w Sejnach; ze względu na "ciszę wyborczą" zmieniono termin planowanego III Zjazdu Ordynatorów; odpisano na korespondencję.
      29 września J. Stasiewicz uczestniczył w Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.
      2 października przedstawiciele stomatologów spotkali się z dyrekcją Podlaskiego Oddziału NFZ. Omówiono planowane zmiany umów w IV kw. 2007 r. i zasady kontraktowania świadczeń na 2008 rok.
      3 października Przewodniczący ORL wziął udział w Inauguracji roku akademickiego AMB.
      4 października odbył się Zjazd Pierwszych Absolwentów AMB rocznik 1955.
      5 października w Kuklach obradował Zjazd Ordynatorów Oddziałów Chorób Wewnętrznych. Przewodniczył prof. A. Dąbrowski; prof. J. Stasiewicz omówił rozporządzenia Min. Zdrowia.
      9 października w Izbie Pielęgniarskiej J. Stasiewicz i K. Dawidowski spotkali się z Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku mgr Ewą Taranta.
      10 października w otwarciu pomieszczeń izolacyjno-kwarantannowych Woj. Szpitala Specjalistycznego w Białymstoku uczestniczył J. Stasiewicz.
      10 października w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie dyrektorów szpitali i starostów w spr. nowego katalogu świadczeń. Uczestniczył przewodniczący ORL.
      12 października w Warszawie obradowała Komisja Kształcenia NRL - brał udział J. Stasiewicz.
      15 października w debacie o ochronie zdrowia w Redakcji "Gazety Wyborczej" udział wzięli J. Szczurko i J. Stasiewicz.
      17 października obradowało Prezydium ORL.
Zarejestrowano 7 i skreślono z rejestru 1 praktykę lekarską; przyznano 7 praw wykonywania zawodu; akredytowano 5 zgłoszonych szkoleń podyplomowych; do odznaczenia "Meritus Pro Medici" przez Naczelną Radę Lekarską zgłoszono dr Bogusława Kościa; do Komisji Socjalnej skierowano 2 wnioski o wsparcie finansowe; zapoznano się z bieżącą korespondencją.
      18 października w otwarciu Poradni Kardiologicznej Szpitala Miejskiego w Białymstoku uczestniczył J. Stasiewicz.
      25 października przewodniczący ORL spotkał się z Prezesem Sądu Okręgowego w Białymstoku J. Kamińskim w sprawie lekarzy sądowych.
      26 października w Klubie Izby rozpoczął działalność Klub Podróżnika. Inicjatorami przedsięwzięcia byli S. Boczoń, J. Badurski i J. Samusik.
      31 października obradowało Prezydium ORL.
Podjęto 40 uchwał w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu (w tym 35 dot. lekarzy dentystów po L-DEP); wpisano do rejestru 15 i skreślono 2 praktyki prywatne; potwierdzono spełnienie warunków ustawowych prowadzenia kształcenia przez 5 organizatorów; podjęto uchwały w sprawach: dofinansowania uczestnictwa lekarza w Mistrzostwach Świata Lekarzy, dofinansowania konferencji naukowej, przyznania wsparcia finansowego; odpisano na korespondencję.
      12 listopada w siedzibie Izby spotkali się dyrektorzy szpitali powiatowych,
      14 listopada obradowała Komisja Bioetyczna.
      19 listopada - w siedzibie izby odbyło się spotkanie z posłem Damianem Raczkowskim.
      21 listopada obradowało Prezydium ORL.
Przyznano 85 praw wykonywania zawodu (83 lekarzom po LEP); przyznano dofinansowanie do 2 szkoleń; rekomendowano chętnych lekarzy na kandydatów na lekarzy sądowych; akredytowano szkolenia prowadzone przez 3 organizatorów; przyznano 3 wsparcia finansowe; przedstawiono apel OZZL w spr. klauzuli "opt-out"; odczytano korespondencję.
      22 listopada w konferencji zorganizowanej przez Komisję Stomatologiczną NRL na temat chorób zawodowych i parazawodowych lekarzy dentystów uczestniczyli J. Szczurko, J. Gryko i K. Dawidowski.
      23 listopada udział J. Szczurko i J. Stasiewicza w uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom AMB.
      24 listopada w Turośni Kościelnej odbył się III Zjazd Ordynatorów woj. podlaskiego.
      5 grudnia obradowało Prezydium ORL.
Podjęto 7 uchwał w sprawie prawa wykonywania zawodu; zarejestrowano 11 i skreślono z rejestru 7 praktyk lekarskich; akredytowano szkolenia organizowane przez 2 uprawnione podmioty; przyznano dofinansowanie spot kań opłatkowych lekarzy seniorów; udzielono 3 wsparć finansowych; dofinansowano 8 szkolących się lekarzy oraz uczestników Halowych Mistrzostw Polski Lekarzy w Piłce Nożnej; rekomendowano lekarzy na kandydatów na lekarzy sądowych; wytypowano przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku i Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, na stanowisko z-cy Dyrektora ds. Medycznych WSPR w Suwałkach oraz na konkurs ofert na udzielanie świadczeń w ramach praktyk lekarskich w WSPR w Białymstoku; do Komisji Etyki skierowano 1 skargę; odczytano korespondencję.
      10 grudnia w Ministerstwie Gospodarki miało miejsce spotkanie informacyjne na temat zasad obiegu informacji na rynku unijnym, dotyczących potwierdzania posiadanych kwalifikacji zawodowych. W spotkaniu uczestniczył K. Dawidowski.
      12 grudnia w spotkaniu z Wojewodą Podlaskim - Maciejem Żywno udział wzięli J. Stasiewicz S. Boczoń i K. Dawidowski
      12 grudnia obradowała Okręgowa Rada Lekarska.
Po przyjęciu porządku obrad J. Stasiewicz złożył obszerne sprawozdanie z działalności Prezydium za okres od ostatniego posiedzenia Rady. Następnie wysłuchano sprawozdań z prac Delegatur w Łomży i Suwałkach kol. kol. K. Dacha i A. Tyneckiego. Sprawozdania z działalności złożyli również Koleżanki i Koledzy: W. Stokowska (Okręgowy Sąd Lekarski), R. Grabowski (Komisja Emerytów i Rencistów), R. Kijak (OZZL - zmiany w czasie pracy lekarzy od stycznia 2008). A. Janke poinformowała o powołaniu przez lekarzy szpitalnych komitetów negocjacyjnych w Szpitalu Woj. w Białymstoku, PSK i DSK oraz o planach utworzenia komitetu międzyzakładowego. Koledzy J. Gryko i M. Makarewicz omówili 2 sprawy wymagające interwencji w NFZ. Podjęto uchwałę w sprawie zwiększenia wartości punktu rozliczeniowego w woj. podlaskim; wytypowano przedstawicieli do komisji na postępowanie kwalifikacyjne w sesji zimowej. Ustalono skład osobowy Zespołu ds. Młodych Lekarzy - przewodniczącym Zespołu został Paweł Szambora. Następnie zebrani podzielili się opłatkiem.
      13 grudnia obradowała Komisja Stomatologiczna NRL. W obradach uczestniczył J. Gryko.
      14 grudnia obradowała Naczelna Rada Lekarska. Członkowie Rady spotkali się z Ministrem Zdrowia - Ewą Kopacz i dwoma podsekretarzami stanu. W obradach uczestniczyli J. Stasiewicz i R. Kijak.
      17 grudnia w Auli Akademii Medycznej, przy udziale Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego i JM Rektora AMB miało miejsce spotkanie opłatkowe lekarzy seniorów. W spotkaniu uczestniczył J. Stasiewicz.
      19 grudnia obradowała Komisja Bioetyczna.
      28 grudnia obradowało Prezydium ORL.

Krzysztof Dawidowski
Sekretarz ORL w Białymstoku


Z życia Ośrodka
Konferencyjno-Szkoleniowego
w Turośni Kościelnej

      9 września w Ośrodku w Turośni Kościelnej odbyła się uroczystość 50-lecia kapłaństwa Księdza Eugeniusza Bidy. W obchodach uczestniczyli J. Stasiewicz i S. Boczoń.
      20-21 września w Ośrodku w Turośni Związek Gmin Wiejskich woj. Podlaskiego zorganizował konferencję.
      27-30 września w Ośrodku w Turośni odbyła się Konferencja Polonistyczna zorganizowana przez Uniwersytet w Białymstoku.
      19-20 października - szkolenia RCS Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo Biznesowe.
      26-27 października - szkolenia RCS Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo Biznesowe.
      30.11.-01.12. - "Orlen" impreza "andrzejkowa". 10 listopada w Ośrodku w Turośni, Białostockie Centrum Onkologii i Porozumienie Zielonogórskie - Region Podlaski zorganizowali Konferencję Onkologiczną (ok. 150 osób).
      17 listopada w Ośrodku w Turośni odbyło się szkolenie dla lekarzy dentystów (ok. 170 osób).
      24 listopada w Turośni Kościelnej odbył się III Zjazd Ordynatorów woj. podlaskiego.
      4-6 grudnia w Ośrodku w Turośni odbyło się szkolenie z zakresu okulistyki.

Krzysztof Dawidowski


Ubezpieczenie na życie

      Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku oferuje grupowe ubezpieczenie na życie dla lekarzy zrzeszonych w OIL. Oferta, przedstawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie INTER-ŻYCIE POLSKA S.A., obejmuje szeroki zakres świadczeń pozwalający zapewnić lekarzowi oraz jego rodzinie pomoc finansową w trudnych sytuacjach życiowych, jak i skuteczną pomoc w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych.
      Uczestnikami, czyli osobami objętymi ubezpieczeniem mogą być lekarze zrzeszeni w OIL oraz ich współmałżonkowie.
      Składkę opłaca się kwartalnie w następujących terminach, do 20-go: stycznia, kwietnia, lipca i października, po wcześniejszym wypełnieniu deklaracji w biurze OIL. Wpłaty przyjmowane są w biurze OIL w Białymstoku oraz przelewem na konto bankowe:

Okręgowa Izba Lekarska
ul. Świętojańska 7, 15-082 Białystok
98124011541111001003286527

      Procedura przystąpienia do ubezpieczenia jest bardzo prosta, a wszelkie informacje można uzyskać w Sekretariacie OIL u p. Anny Zajączkowskiej - tel. (085) 732-19-35.

Jerzy Gryko - Skarbnik ORL


Przypominamy wszystkim lekarzom - członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku o konieczności zgłaszania do biura izby wszelkich zmian dotyczących:

 • nazwiska
 • miejsca zamieszkania oraz adresu do korespondencji
 • miejsca zatrudnienia
 • prowadzenia praktyki lekarskiej
 • uzyskania specjalizacji, stopni i tytułów naukowych
 • nabycia prawa do emerytury lub renty
 • zaprzestania wykonywania zawodu

      Aktualne dane w Rejestrze Lekarzy pozwolą między innymi na uwiarygodnienie nieprzerwanego okresu wykonywania zawodu, naliczenie składki członkowskiej we właściwej wysokości lub ustanie obowiązku jej opłacania. Numery telefonów: Dział Rejestru - (085) 73-21-694; Sekretariat - (085) 73-21-935.

Krzysztof Dawidowski - Sekretarz ORL


Uchwała Nr 227/2007/V

Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku
z dnia 12 grudnia 2007 roku

w sprawie zwiększenia wartości punktu rozliczeniowego
w województwie podlaskim.


      Na podstawie art. 25 pkt 1b) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

      Wzywa się władze Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do zwiększenia wartości punktu rozliczeniowego dla Szpitali Podlasia do 12 zł za punkt.

§ 2.

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      Uzasadnienie:
      Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku, występując w imieniu wszystkich lekarzy wykonujących zawód na terenie województwa podlaskiego, zgłasza kategoryczne żądanie zwiększenia wartości punktu rozliczeniowego w szpitalach województwa podlaskiego do kwoty 12 złotych za punkt. Nie możemy kolejny raz akceptować sytuacji, w której wartość określonej procedury medycznej na Podlasiu jest wyceniona w sposób znacząco niższy aniżeli w innych regionach kraju.
      Koszt operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego w Białymstoku, Sejnach lub Łomży jest dokładnie taki sam jak na Mazowszu, Śląsku lub w Małopolsce.
      Domagamy się by NFZ dotrzymał obietnicy zwiększenia wartości punktu do 12 złotych zgodnie z zapowiedziami publikowanymi w prasie, a wygłaszanymi przez wysokich urzędników Funduszu.
      Podkreślamy, że tylko zrównanie wartości punktu z resztą Polski warunkuje możliwość jakichkolwiek podwyżek płac personelu medycznego w podlaskich szpitalach, a tym samym zmniejsza ryzyko groźnego w skutkach powszechnego tym razem protestu lekarzy i pielęgniarek.
      Wzywamy władze Narodowego Funduszu Zdrowia do poważnego potraktowania powyższych żądań. Zwracamy się także do przedstawicieli Podlasia w Parlamencie oraz regionalnych władz rządowych i samorządowych o aktywne stanowisko w tej węzłowej dla podlaskiej ochrony zdrowia sprawie.

Krzysztof Dawidowski - Sekretarz ORL

J. Stasiewicz - Przewodniczący ORL

Do wiadomości:

 1. Dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ
 2. Minister Zdrowia RP
 3. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 4. Senatorowie i Posłowie reprezentujący Podlasie w Senacie i Sejmie RP

 5. Biuletyn nr 2007/4 - pismo Okręgowej Izby lekarskiej.
  Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
  Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020