Strona główna OIL

   


 
Z życia Izby

Kalendarz Okręgowej Rady Lekarskiej

22 maja w Naczelnej Izbie Lekarskiej odbyło się szkolenie w sprawie prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe.
23 maja obradowała Komisja Organizacyjna NRL. W obu spotkaniach uczestniczył K. Dawidowski.
30 maja obradowało Prezydium ORL.
      Przyznano 7 praw wykonywania zawodu; zarejestrowano 22 i skreślono 13 praktyk prywatnych; wytypowano przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych Oddziałów: Internistyczno - Kardiologicznego i SOR SP ZOZ w Sokółce i w SP ZOZ w Hajnówce; wytypowano przedstawicieli do Państwowej Komisji Specjalizacyjnej; potwierdzono spełnienie warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego przez 3 organizatorów szkoleń; upoważniono Prezesa i Skarbnika NRL do podpisania umowy z Ministrem Zdrowia na zwrot kosztów czynności administracyjnych; dofinansowano z budżetu Komisji Sportu koszty uczestnictwa w imprezach sportowych 3 lekarzy; przyznano 1 wsparcie finansowe i 2 dofinansowania szkoleń; potwierdzono odbycie przeszkolenia przez 2 lekarzy, w związku ze stwierdzoną przerwą w wykonywaniu zawodu powyżej 5 lat; omówiono akcję protestacyjną środowisk medycznych oraz planowany na jesień zjazd ordynatorów; zapoznano się z korespondencją.
2 i 3 czerwca w Ośrodku Konferencyjnym w Turośni Kościelnej OIL w Białymstoku zorganizowała szkolenie w zakresie radiologii. 5 czerwca w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim miała miejsce Konferencja Dotychczasowy stopień i efekt wykorzystania funduszy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w woj. podlaskim. W konferencji uczestniczył J. Stasiewicz.
6 czerwca obradowała Komisja Bioetyczna.
11 czerwca J. Stasiewicz i K. Dawidowski spotkali się z Kazimierzem Romanowskim - dyrektorem Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego.
13 czerwca obradowało Prezydium ORL.
      Przyznano 3 prawa wykonywania zawodu; zarejestrowano 7 i wykreślono 3 praktyki prywatne; przyznano 2 dofinansowania do szkoleń; pokryto koszty wynajmu autokaru na wyjazd lekarzy do Warszawy w celu wzięcia udziału w proteście środowisk medycznych; prośby o wsparcia finansowe skierowano do Komisji Socjalnej; odczytano korespondencję.
14 czerwca odbyło się spotkanie z Markiem Olbrysiem - wicemarszałkiem województwa i Jerzym Kamińskim - dyrektorem Dep. Zdrowia nt. aktualnych problemów ochrony zdrowia w województwie. Izbę reprezentowali: J. Stasiewicz, S. Boczoń i K. Dawidowski.
16 i 17 czerwca w Ośrodku w Turośni Polskie Towarzystwo Stomatologiczne O/Białystok zorganizowało konferencję naukową.
18 czerwca obradowała Rada Społeczna PSK. Przedstawiciel Izby, J. Stasiewicz zgłosił, przyjęty przez Radę wniosek o renegocjację z NFZ podwyższenia wartości punktu.
22 czerwca obradowała Naczelna Rada Lekarska.
25 czerwca w Klubie Izby, z okazji przejścia na emeryturę dr. Andrzeja Stogowskiego, odbyło się spotkanie ordynatorów Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku.
27 czerwca obradowała Okręgowa Rada Lekarska.
      Obszerne sprawozdanie z prac Okręgowej i Naczelnej Rady Lekarskiej złożył Przewodniczący - kol. Jan Stasiewicz. Omówił posiedzenia Prezydium ORL, Naczelnej Rady Lekarskiej, jak również złożone wizyty i odbyte spotkania. Sprawozdania z prac Delegatur złożyli kol. Maciej Makarewicz (Łomża) i kol. Andrzej Tynecki (Suwałki). Sprawozdania dotyczyły akcji protestacyjnej. Kol. Ryszard Kijak, w nawiązaniu do sprawozdań, omówił akcję protestacyjną środowisk medycznych. Przyjęto stanowisko w sprawie ogólnopolskiego protestu oraz dwa apele: (1) do środowiska lekarskiego o nie składanie ofert w innych zoz-ach, w których zmiana formy zatrudnienia następuje na skutek akcji protestacyjnych, (2) w sprawie zasilenia funduszu samopomocy - ten apel zamieszczono również w prasie jako ogłoszenie płatne, oraz na str. internetowej izby. Kol. Krzysztof Dawidowski przedstawił problemy dotyczące kształcenia podyplomowego. Wykonując uchwałę Okręgowego Zjazdu Lekarzy powołano kol. Violettę Trykozko-Niewińską na stanowisko Pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, ustalono też jego zadania. Powołano komisję orzekającą w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu.
29 czerwca obradowała Komisja Organizacyjna NRL - uczestniczył K. Dawidowski. Tematem spotkania były projektowane zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dotyczące rejestru praktyk prywatnych.
29 czerwca w siedzibie izby zwołano konferencję prasową na temat sytuacji w trzech szpitalach wojewódzkich oraz w szpitalu w Bielsku Podl., w związku z akcją protestacyjną. Izbę reprezentowali J. Stasiewicz i R. Kijak.
29 czerwca z Marszałkiem województwa - Dariuszem Piontkowskim spotkali się J. Szczurko, J. Stasiewicz i S. Boczoń. Omówiono rolę i zadania Izby Lekarskiej oraz aktualną sytuację w ochronie zdrowia na Podlasiu.
W dniach 30.06 - 1.07. w Ośrodku Szkoleniowym w Turośni odbył się Zjazd Absolwentów Oddziału Stomatologicznego AMB rocznik 1982.
4 lipca obradowała Komisja Bioetyczna. 4 lipca obradowało Prezydium ORL. Przyznano 1 prawo wykonywania zawodu i skreślono z rejestru 4 lekarzy w związku z przeniesieniem się na teren innych izb; zarejestrowano 10 i skreślono 5 praktyk prywatnych; przyznano wsparcia finansowe 4 lekarzom oraz dofinansowanie 2 szkolącym się lekarzom; przedstawiono projekt stanowiska Prezydium NRL w sprawie niezbędnych zmian w ustawach o izbach lekarskich i o zawodzie lekarza; omówiono sprawy bieżące.
6 lipca w siedzibie izby J. Stasiewicz i K. Dawidowski spotkali się z Dariuszem Wasilewskim - Zastępcą Prezesa Centrali NFZ ds. Mundurowych. Omówiono zasady współpracy Izby z NFZ.
18 lipca obradowało Prezydium ORL - przyznano 1 prawo wykonywania zawodu; zarejestrowano 3 praktyki lekarskie; potwierdzono spełnienie warunków prowadzenia szkoleń podyplomowych przez 2 organizatorów; wytypowano przedstawicieli do: komisji egzaminacyjnej LEP i L-DEP w dwóch najbliższych sesjach; komisji konkursowych na stanowiska Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej, Pielęgniarki Oddziałowej tego samego oddziału i Przełożonej Pielęgniarek Przychodni w Szpitalu MSWiA w Białymstoku; omówiono sprawy bieżące; odczytano korespondencję.
25 lipca J. Stasiewicz odwiedził Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Omówiono problemy Szpitala.
3 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim J. Stasiewicz spotkał się z dyr. J. Kamińskim. Omówiono sprawy konkursów ordynatorskich, zagadnienie kardiologii i kardiochirurgii; przedstawiono stanowiska Izby w sprawach: Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy, Oddziału Neurologii Szpitala w Choroszczy.
6 sierpnia w siedzibie izby miało miejsce spotkanie z Ireną Berner i Jackiem Cylwikiem - lekarzami, członkami Komisji Zdrowia Sejmiku woj. podlaskiego. Omówiono zasady i plan współpracy z komisją. Z ramienia Izby uczestniczyli J. Stasiewicz i K. Dawidowski.
8 sierpnia obradowało Prezydium ORL - wpisano do rejestru 9 i skreślono 7 praktyk lekarskich; potwierdzono spełnienie warunków prowadzenia kształcenia przez 5 organizatorów szkoleń; wytypowano przedstawicieli samorządu do komisji konkursowych na stanowiska z- cy Dyrektora d/s Medycznych WSPR w Białymstoku i Położnej Oddziałowej w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży; przyznano 4 wsparcia finansowe; dofinansowano szkolenia 5 kolegów- lekarzy; przekazano do rozpatrzenia przez Pełnomocnika d/s Zdrowia Lekarzy 1 sprawę; wystosowano do kierowników klinik pisma w sprawie organizacji na naszym terenie szkoleń specjalizacyjnych obowiązkowych i doskonalących; odczytano korespondencję.
17 sierpnia w Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku, Przewodniczący ORL spotkał się z dyrektorem jednostki - Teresą Kamińską, zapoznając się z problemami Szpitala.
22 sierpnia J. Szczurko, R. Knaś, J. Gryko i K. Dawidowski spotkali się z dyrekcją Podlaskiego Oddziału NFZ. Zgłoszono uwagi do projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.
23 sierpnia obradowała Komisja Stomatologiczna NRL. W obradach uczestniczyli J. Szczurko i J. Gryko.
29 sierpnia obradowało Prezydium ORL - podjęto 5 uchwał w spr. praw wykonywania zawodu; zarejestrowano 7 i skreślono z rejestru 3 praktyki prywatne; akredytowano 1 szkolenie podyplomowe; wytypowano przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska ordynatorów: Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Radioterapii II oraz Przełożonej Pielęgniarek w Białostockim Centrum Onkologii; skreślono z rejestru 1 lekarza w związku z prawomocnym wyrokiem sądu; wynajęto 2 pokoje w Domu Lekarza Seniora w Turośni; na wniosek prokuratury udostępniono dane osobowe z rejestru; prośby o wsparcia finansowe skierowano do Komisji Socjalnej; odczytano korespondencję.

Krzysztof Dawidowski - Sekretarz ORL


Ubezpieczenie na życie

      Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku oferuje grupowe ubezpieczenie na życie dla lekarzy zrzeszonych w OIL. Oferta, przedstawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie INTER-ŻYCIE POLSKA S.A., obejmuje szeroki zakres świadczeń pozwalający zapewnić lekarzowi oraz jego rodzinie pomoc finansową w trudnych sytuacjach życiowych, jak i skuteczną pomoc w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych.
      Uczestnikami, czyli osobami objętymi ubezpieczeniem mogą być lekarze zrzeszeni w OIL oraz ich współmałżonkowie.
      Składkę opłaca się kwartalnie w następujących terminach, do 20-go: stycznia, kwietnia, lipca i października, po wcześniejszym wypełnieniu deklaracji w biurze OIL. Wpłaty przyjmowane są w biurze OIL w Białymstoku oraz przelewem na konto bankowe:

Okręgowa Izba Lekarska
ul. Świętojańska 7, 15-082 Białystok
98124011541111001003286527

      Procedura przystąpienia do ubezpieczenia jest bardzo prosta, a wszelkie informacje można uzyskać w Sekretariacie OIL u p. Anny Zajączkowskiej - tel. (085) 732-19-35.

Jerzy Gryko - Skarbnik ORL


Apel do Koleżanek i Kolegów Lekarzy praktykujących w publicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej w woj. Podlaskim

      Zwracamy się z apelem o przyjmowanie poza kolejnością Kolegów lekarzy i członków ich najbliższej rodziny zgłaszających się w charakterze pacjenta. W znacznej większości są to nasi Seniorzy, lekarze emeryci i renciści, dla których oczekiwanie w kolejce przed gabinetem lekarskim jest nie tylko uciążliwe, ale niekiedy upokarzające.

      Przestrzegajmy dobrej zasady, że Kolegę lekarza i jego rodzinę przyjmujemy poza kolejką.
Krystyna Bernacka
Tadeusz Borowski-Beszta
Henryk Dadan
Jacek Dadan
Andrzej Dąbrowski
Wiesław Drozdowski
Robert Flisiak
Ryszard Grabowski
Maciej Kaczmarski
Ida Kinalska
Maciej Kinalski
Janusz Kłoczko
Edward Kobylec
Bogusław Kość
Tadeusz Laudański
Wiktor Łaszewicz
Zbigniew Mazurkiewicz
Włodzimierz Musiał
Michał Myśliwiec
Wojciech Pędich
Jan Pietruski
Jan Skowroński
Jan Stasiewicz
Marian Szamatowicz
Mieczysław Wasielica
Sławomir Wołczyński
Walentyna Zoch-Zwierz

* * *


Przypominamy wszystkim lekarzom - członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku o konieczności zgłaszania do biura izby wszelkich zmian dotyczących:

  • nazwiska
  • miejsca zamieszkania oraz adresu do korespondencji
  • miejsca zatrudnienia
  • prowadzenia praktyki lekarskiej
  • uzyskania specjalizacji, stopni i tytułów naukowych
  • nabycia prawa do emerytury lub renty
  • zaprzestania wykonywania zawodu
      Aktualne dane w Rejestrze Lekarzy pozwolą między innymi na uwiarygodnienie nieprzerwanego okresu wykonywania zawodu, naliczenie składki członkowskiej we właściwej wysokości lub ustanie obowiązku jej opłacania. Numery telefonów: Dział Rejestru - (085) 73-21-694; Sekretariat - (085) 73-21-935.

Krzysztof Dawidowski - Sekretarz ORL

Biuletyn nr 2007/3 - pismo Okręgowej Izby lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020