Strona główna OIL

   


 
Kalendarz Okręgowej Rady Lekarskiej
Z życia Izby

7 marca obradowało Prezydium ORL zarejestrowano 13 praktyk lekarskich; udzielono rabatu firmie Alfa Wassermann za cykliczne zamieszczanie reklamy w Biuletynie Izby; przyznano 4 wsparcia finansowe lekarzom w trudnej sytuacji finansowej; potwierdzono spełnienie warunków kształcenia podyplomowego 4 organizatorom szkoleń; omówiono sprawy organizacyjne związane z Okręgowym Zjazdem Lekarzy; wytypowano przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska ordynatorów w SP ZOZ w Hajnówce na następujące oddziały: Psychiatryczny, Ginekologiczno-Położniczy i Obserwacyjno- Zakaźny; odpisano na korespondencję bieżącą.

14 marca odbyło się posiedzenie Komisji Bioetycznej

28 marca odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium ORL i Komisji Finansowo - Budżetowej zarejestrowano 15 i skreślono z rejestru 4 praktyki lekarskie; potwierdzono spełnienie warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy przez 7 organizatorów szkoleń; dofinansowano organizatorów sympozjum naukowego; podjęto uchwałę w sprawie podpisania umowy z administratorem Ośrodka Konferencyjnego w Turośni; przedstawiono zestawienie zarobków lekarzy w podlaskich szpitalach z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń; omówiono propozycje stanowisk i apeli Okręgowego Zjazdu Lekarzy; odczytano korespondencję.

26 marca kol. kol. Jan Stasiewicz, Krzysztof Dach, Maciej Makarewicz i Krzysztof Dawidowski spotkali się w Łomży z Prezydentem Miasta; następnie uczestniczyli w spotkaniu środowiskowym lekarzy z terenu Delegatury łomżyńskiej.

31 marca w Turośni Kościelnej obradował XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy. Niepokojąco niska była frekwencja delegatów uprawnionych do głosowania - tylko 52,45% ze 183 delegatów.

W Ośrodku Konferencyjno - Szkoleniowo w Turośni Kościelnej k/Białegostoku. Otwierając ten wyjątkowo uroczysty dla naszego samorządu Zjazd, Prezes Izby, Kolega prof. Jan Stasiewicz, powitał licznie przybyłych Gości i Delegatów. Przedstawiając walory Ośrodka, zwrócił uwagę na doskonałe warunki zakwaterowania, sale wykładowe z pełnym wyposażeniem multimedialnym, odpowiadającym potrzebom przyszłych sympozjów i kursów szkoleniowych, piękny duży hol, słoneczne patio i wspaniałe otoczenie, w odległości zaledwie 15 km od Białegostoku.

W pierwszej części Zjazdu głos zabrali: wojewoda podlaski p. Bohdan Paszkowski, z zadowoleniem podkreślając dotychczasową bardzo dobrą współpracę i obiecując nadal daleko idącą pomoc, podobnie jak dyrektor Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego Kolega dr Kazimierz Romanowski. Prorektor Akademii Medycznej Kolega prof. Andrzej Dąbrowski, również zadeklarował współpracę i udział naukowców w szkoleniu. Dziękując prorektorowi, prof. Andrzejowi Dąbrowskiemu za obiecaną współpracą, prezes Stasiewicz zapewnił, że będziemy się nadal starać o nawiązanie bliższych kontaktów z wybitnymi naukowcami z Akademii Medycznej. Pozwoliłoby to ograniczyć kosztowne szkolenia poza Białymstokiem, a równocześnie zapewniłoby najwyższe standardy szkoleniowe młodym lekarzom. Organizowane u nas kursy szkoleniowe rozwijają się słabo. Nadal wielu specjalizujących się Kolegów wyjeżdża do odległych miast, obciążając w znacznym stopniu na ogół puste kieszenie młodych lekarzy. Zarówno lokalowo jak i merytorycznie jesteśmy do tego przygotowani. Mamy w Akademii wielu wybitnych naukowców, ale dotychczasowe rozmowy z uczelnią kończyły się na deklaracjach. Dyrektor podlaskiego oddziału NFZ. p. Jacek Roleder, podziękował za poparcie jakiego udzielił nasz samorząd, proponując, aby prace w strukturach Funduszu uznać za za wykonywanie zawodu lekarza, dzięki czemu po 5-ciu latach nie trącą tego prawa. W imieniu OZZL przemawiał członek naszej ORL, sekretarz generalny Związku Kolega dr Ryszard Kijak, omawiając zbliżającą się akcję protestacyjną lekarzy przeciwko stale niskim wynagrodzeniom lekarskim.

Po wypowiedziach Gości na przewodniczącego Zjazdu wybrano Kolegę prof. Janusza Kłoczko, zastępców i sekretarzy OZL, przyjęto regulamin Zjazdu i dokonano wyboru Komisji. Wyczerpujące sprawozdanie poświęcone zbilansowaniu działalności OIL w Białymstoku w ubiegłym roku złożył Kolega prezes prof. Jan Stasiewicz. Skupił się na aktualnych problemach środowiska lekarskiego (problemy etyczne, nagonki prasowe przekraczające wszelkie granice, sprawy bytowe itp.), kształceniu podyplomowym lekarzy oraz sytuacji organizacyjno-finansowej naszej Izby. Sprawozdania z działalności delegatur przedstawili Kolega dr Maciej Makarewicz (Łomża) oraz Kolega dr Andrzej Tynecki (Suwałki). Wysłuchano sprawozdań Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczącej Okręgowego Sądu Lekarskiego i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Ożywiona dyskusja skupiła się m.in. na bezprecedensowej nagonce medialnej na lekarzy, bieżących i przyszłych podwyżkach uposażeń, wyjazdach lekarzy, szkoleniu itd. Mówiono też o ściągalności składek członkowskich, które są podstawą funkcjonowania samorządu, co zawsze napotyka na trudności. Obecnie mamy dokładne dane komputerowe dotyczące składek, ale jak dawniej tak i teraz jest potrzebna osobista deklaracja lekarza. Wobec częstych zmian w statusie pracodawcy, zmian miejsca pracy, czy tworzeniu własnych poradni, potrzebne są aktualne informacje. Z tego powodu sprawy zaległości trafiają m.in. do rzecznika. Lekarze, którzy nie pracują przy łóżku chorego, nie są zwolnieni z obowiązku płacenia składek. Pragnę wyjaśnić, że póki posiada się dyplom lekarza i prawo wykonywania zawodu, istnieje statutowy obowiązek opłacania składek do Izby Lekarskiej bez względu na to gdzie się pracuje.

Jeżeli chodzi o podwyżki, to w środowisku panuje atmosfera zawodu i niepewności, czego najlepszym potwierdzeniem jest nieustająca fala wyjazdów kolegów do pracy za granicą. Z samego tylko naszego województwa, 307 lekarzy i lekarzy dentystów pobrało niezbędne zaświadczenia, wymagane do wyjazdu. Podobnie jest w całym kraju. Mamy za sobą pierwszy etap podwyżek obiecany i deklarowany przez ministra Zbigniewa Religę na ubiegłorocznym Krajowym Zjeździe Lekarzy. Co prawda nie wszędzie wypełniły obiecane 30%, ale było to skutkiem rozmów ze związkami i zależały głównie od sytuacji finansowej szpitali. Choć nie tak je sobie wyobrażaliśmy, krok we właściwym kierunku został zrobiony. Zgodnie z propozycją Kolegi dr. Krzysztofa Dacha, na sąsiednich stronach publikujemy ich wysokość wyrażoną w ., co ma wyraźniejszą wymowę naszych bardzo niskich uposażeń.

Lekarze już wiele razy w minionych latach musieli zadowolić się niespełnionymi obietnicami. Dlatego też w związku z dalszymi wypowiedziami przedstawicieli rządu na temat podwyżek, pełnymi ogólników i brakiem szczegółowego terminarza ich realizacji, Kolega dr Ryszard Kijak, zastępca przewodniczącego OZZL zapowiedział, że w maju planuje się poważne akcje protestacyjne, które mogą przybrał formę nawet ogólnopolskiego strajku lekarzy.

W środowisku lekarskim panuje oburzenie, spowodowane bezprecedensowymi atakami na lekarzy. Nagonka ta trwa i przybiera najrozmaitsze formy prasowe, radiowe i telewizyjne. Bezsensowne pomysły, pohukiwanie o nieobowiązkowym należeniu do izb lekarskich, o wcielaniu do wojska, o spłacie kosztów studiów i rezydentur (działających na zasadzie umowy o pracę) przed uzyskaniem pozwolenie na wyjazd za granicę i wiele innych, przyczyniają się naszym zdaniem dalszemu obniżaniu autorytetu naszego zawodu. Rykoszetem odbijają się nie w stronę szkalujących, którzy korzystają z przyznanego sobie prawa nieomylności i bezkarności, lecz uderzają w ludzi chorych i starszych, którzy nas potrzebują.

Zjazd przyjął uchwałę w sprawie budżetu OIL na rok 2007, sprawozdania Skarbnika. Rzecznika i Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego i udzielił Okręgowej Radzie Lekarskiej absolutorium. Po przedstawieniu przez skarbnika projektu budżetu na rok 2007 i dyskusji, uchwalono budżet na bieżący rok. uchwały, stanowiska i apele, oraz oświadczenia przedstawiamy in extenso w bieżącym numerze. Na tym zakończono i zamknięto obrady Zjazdu, który sprawnie prowadził Kolega prof. Janusz Kłoczko.


uchwały, stanowiska i apele Zjazdu drukujemy tu: XXIII OZL Sprawozdawczy.

2 kwietnia w Naczelnej Izbie Lekarskiej obradowało Prezydium Komisji Stomatologicznej NRL. W obradach uczestniczyła kol. Jolanta Szczurko.

3 kwietnia w Naczelnej Izbie Lekarskiej odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia NRL. Tematem była rejestracja towarzystw naukowych jako podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. W posiedzeniu uczestniczył K. Dawidowski.

11 kwietnia obradowało Prezydium ORL podjęto 9 uchwał w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu; zarejestrowano 6 praktyk lekarskich; przyznano 1 wsparcie finansowe; potwierdzono spełnienie warunków kształcenia podyplomowego, o których mowa w art. 19 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przez 4 organizatorów szkoleń; omówiono problem zatrudnienia lekarzy rezydentów w okresie od zakończenia rezydentury do zdania egzaminu specjalizacyjnego; zapoznano zebranych z korespondencją.

11 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Bioetycznej.

25 kwietnia obradowało Prezydium ORL zarejestrowano 14 i skreślono z rejestru 6 praktyk lekarskich; przyznano 7 praw wykonywania zawodu; wytypowano przedstawicieli do komisji konkursowych: na stanowisko ordynatora Oddziału Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białymstoku, Pielęgniarek Oddziałowych w SP ZOZ Sokółka oraz na udzielanie świadczeń w ramach praktyk prywatnych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku; dofinansowano organizatorów konferencji naukowej w Łomży oraz 5 szkolących się lekarzy; zaopiniowano projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawach: wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej i zmianie nazwy Akademii Medycznej w Białymstoku na uniwersytet Medyczny w Białymstoku; odczytano bieżącą korespondencję.

28 kwietnia w Nowym Sączu odbyły się uroczystości pogrzebowe Ś.P. Andrzeja Fortuny, Wiceprzewodniczącego Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Stomatologii. W uroczystościach uczestniczyli J. Szczurko i K. Dawidowski.

7 maja kol. J. Stasiewicz pełnił rolę mediatora w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w sporze pomiędzy dyrekcją szpitala a związkami zawodowymi w sprawach płacowych.

9 maja obradowało Prezydium ORL podjęto 5 uchwał w sprawach przyznania prawa wykonywania zawodu; zarejestrowano 4 i wykreślono 3 praktyki lekarskie; wstępnie ustalono terminy Zjazdów w Turośni Kościelnej: Ordynatorów i lekarzy rezydentów na wrzesień br; potwierdzono spełnienie warunków kształcenia przez 5 organizatorów szkoleń; wytypowano przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Opieki Paliatywnej w SP ZOZ w Sokółce; prośby o wsparcia finansowe skierowano do zaopiniowania przez Komisję Socjalną; odpisano na korespondencję.

W dniach 11- 13 maja w Turośni Kościelnej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Krajowej Komisji Wyborczej Naczelnej Rady Lekarskiej. W obradach uczestniczyła kol. Anna Jakubowska- członek Komisji.

17 maja w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej NRL w którym uczestniczył kol. Jerzy Gryko.

Krzysztof Dawidowski
Jan Pietruski

Biuletyn nr 2007/2 - pismo Okręgowej Izby lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020