Strona główna OIL

   


 
26 lutego 2005 r. obradował XX Okręgowy Zjazd Lekarzy.

      Obrady odbywały się tradycyjnie w gościnnym SP Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Jeszcze raz dziękujemy Dyrekcji Szpitala za udostępnienie Sali. Obrady otworzył kol. Jan Stasiewicz, omawiając 15-lecie reaktywowania izb lekarskich i jednocześnie składając sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej za 2004 rok. Gość honorowy Zjazdu - dr Konstanty Radziwiłł, Prezes NRL, mówił o zadaniach izb, rezydenturach, kształceniu ustawicznym, specjalizacjach, autonomii lekarzy dentystów, Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Izb Lekarskich oraz o projekcie ogólnopolskim ubezpieczeń lekarzy. Następnie prof. Andrzej Dąbrowski - Prorektor AMB ds. studentów, mówił o naborze na studia medyczne.
      Bardzo sprawnie wybrano władze Zjazdu i jego Komisje, obrady również nie przekroczyły bariery czasowej (rutyna Przewodniczącego Zjazdu - kol. Bogusława Kościa w dobrym znaczeniu tego słowa). Wysłuchano sprawozdań Okręgowego Sądu Lekarskiego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Skarbnik OIL - kol. Jolanta Szczurko przedstawiła wykonanie budżetu OIL w 2004 r. Po dyskusji Zjazd przyjął wykonanie budżetu i udzielił Okręgowej Radzie Lekarskiej absolutorium. Następnie Pani Skarbnik przedstawiła projekt preliminarza budżetowego OIL na 2005 r. Po burzliwej dyskusji Zjazd uchwalił budżet na 2005 rok. Następnie wysłuchano sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków. Zjazd podjął uchwały, wystosował apele i zajął stanowiska (teksty uchwał, stanowisk i apeli Zjazdu drukujemy w Kalendarzu Okręgowej Rady Lekarskiej).
      Przewodniczący OZL - kol. Bogusław Kość zamknął obrady.

Krzysztof Dawidowski
Sekretarz ORL

      Zgodnie z uchwałą XX Okręgowego Zjazdu Lekarzy publikujemy listę Kolegów, nieobecnych na XX Okręgowym Zjeździe Lekarzy, bez podania przyczyn: Abdulwahab Amurtatha, Anduszkiewicz-Słomska Katarzyna, Bakun Krystyna, Bartnicka Alina, Bauer Wojciech, Bielaczyc Adam Robert, Brykalska- Naruszewicz Anna, Brysiewicz Henryka, Brzostek Grzegorz Eugeniusz, Chomoncik-Paszkowska Barbara Elżbieta, Czaban Sławomir Lech, Czerniakiewicz-Bolińska Janina Halina, Eljasiewicz Edyta, Jachimowicz Adam, Jarocki Leszek Adam, Kalinowski Marek, Kamiński Jerzy, Karlikowski Ireneusz, Klimiuk Piotr Adrian, Kopania Danuta, Kossakowska Anna, Kossakowski Dariusz, Kościuczyk Bogdan, Kuczyński Krzysztof, Lenard Katarzyna, Leszczyński Adam, Lisowski Józef Jarosław, Łukaszewicz Jacek, Madejski Bogusław, Makarowski Tadeusz, Mierzyńska-Ładny Lucyna Teresa, Nowakowska Jolanta, Ołdytowski Marek Jerzy, Pieciukiewicz Zdzisław, Pieńkowska-Wolfart Danuta Wanda, Prochowicz Elżbieta Maria, Rogowski Wojciech, Romanowski Włodzimierz Jan, Roszkowska-Łuba Irena, Sianowska Dorota, Siemaszko-Wilczewska Henryka, Sierpińska Teresa Urszula, Sobański Andrzej Krzysztof, Sobolewski Sławomir, Strus Artur, Suchodolski Robert, Szafałowicz Krzysztof, Święc Mariusz Antoni, Teodorowski Wojciech, Tomaszycka-Bednarczyk Wioletta, Wargocka-Skiepko Agata Małgorzata, Wasik Wiesława, Wincewicz-Pietrzykowska Anna, Wróblewski Stanisław, Zarzycki Wiesław, Zawadzki Tomasz, Zimnoch Wanda Barbara, Żyliński Jerzy - patrz uchwała Nr 9/2005/OZL/IV - str. 21. ***

Biuletyn nr 2005/2 - pismo Okręgowej Izby lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004