Strona główna OIL

   


 
Kalendarz Okręgowej Rady Lekarskiej
Z ŻYCIA IZBY

26 stycznia obradowało Prezydium ORL
podjęto 6 uchwał w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu; akredytowano konferencję naukową w celu przyznania punktów edukacyjnych jej uczestnikom i dofinansowano jej organizatora; wytypowano przedstawicieli do komisji: konkursowych na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych w S PSK, Ordynatora Oddziału Neurologicznego Szpitala Woj. w Łomży oraz komisji kwalifikacyjnej w zakresie zdrowia publicznego; zarejestrowano 12 i wykreślono 4 praktyki lekarskie; odczytano korespondencję.

4 lutego obradowała Okręgowa Rada Lekarska
sprawozdanie z prac Naczelnej Rady Lekarskiej i obchodów 15- lecia reaktywowania izb lekarskich złożył Kol. Jan Stasiewicz. Kol. Jolanta Szczurko przedstawiła wykonanie budżetu OIL w 2004 r. oraz projekt preliminarza budżetowego na 2005 r. Podjęto uchwały w sprawach: rejestracji 10 praktyk lekarskich i wykreślenia 6 praktyk z rejestru; przyznano 1 wsparcie finansowe; akredytowano szkolenie dla lekarzy; zmieniono składy osobowe Komisji Kultury ORL i komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu; podjęto uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów izby na V kadencję (lata 2005 - 2009) oraz w sprawie interpretacji uchwały NRL dotyczącej składek członkowskich. Podjęto decyzje o złożeniu aplikacji celem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych na wyposażenie Ośrodka Konferencyjno- Szkoleniowego w Turośni Kośc. oraz o nawiązaniu współpracy ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo- Kredytową Izb Lekarskich, w wyniku której w siedzibie OIL w Białymstoku powstanie oddział SKOK- u IL.

23 lutego obradowało Prezydium ORL
podjęto 10 uchwał w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu; zarejestrowano 9 i skreślono 8 praktyk lekarskich z rejestru; przyznano 2 wsparcia finansowe; wprowadzono rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów; powołano zespół ekspertów do oceny wniosków składanych przez organizatorów szkoleń dla lekarzy dentystów; odczytano korespondencję.

26 lutego obradował XX Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwały, Apele i Stanowisko XX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej z siedzibą w Białymstoku
z dnia 26 lutego 2005 roku


Uchwały Nr 1 i 2 dot. spraw proceduralnych.


Uchwała Nr 3/2005/OZL/IV

w sprawie wykonania budżetu za rok 2004 Okręgowej Izby Lekarskiej z siedzibą w Białymstoku.

Na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się wykonanie budżetu za okres 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
§ 2.

1. Zatwierdza się zysk netto w kwocie 236.632,40 zł wynikający ze sprawozdania finansowego za rok 2004.
2. Przekazuje się kwotę 236.632,40 zł określoną w pkt 1 na fundusz statutowy OIL.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zaksięgowaniu.

Uchwała Nr 4/2005/OZL/IV

w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za 2004 rok.

Na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za działalność finansową i gospodarczą za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Uchwała Nr 5/2005/OZL/IV

w sprawie budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej w roku 2005.
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, zm. z 1990r. Dz. U. Nr 20, poz. 120, z 1996r. Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 152 i z 1998r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się budżet Okręgowej Izby Lekarskiej na 2005 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Upoważnia się Okręgową Radę Lekarską do dokonania zmian w budżecie w związku z nowymi przychodami i wydatkami.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Okręgowej Radzie Lekarskiej.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005 r.

SKRÓCONA WERSJA BUDŻETU NA 2005 r.
OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRZYCHODY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.025.700
1. Składki członkowskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.380.000
1.1. składki lekarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.070.000
1.2. lekarzy stomatologów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310.000
2. Opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie
prywatnej praktyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000
2.1 lekarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.000
2.2 lekarzy dentystów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000

3. Sprzedaż majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
4. Odsetki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.000
5. Refundacja z Ministerstwa Zdrowia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000
6. Komisja bioetyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.000
7. Refundacja szkoleń podyplomowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108.000
8. Umieszczenie reklam w biuletynie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.000
9. Prowizje z PZU i INTER POLSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.500
10. Wynajem pomieszczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.200
KOSZTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.025.700
1. Komisje problemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.600
2. Koszty samorządowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375.000
3. Delegatura Suwałki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.850
4. Delegatura Łomża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.350
5. Siedziba Białystok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447.220
6. Zadania refundowane z budżetu państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203.010
7. Zadania refundowane z Urzędu Marszałkowskiego
( szkolenia podyplomowe ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108.000
8. Komisja bioetyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.600
9. Praktyki prywatne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.150
10. Biuletyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201.000
11. Wynajem pomieszczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244.990
12. Działalność ubezpieczeniowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.930
WYDATKI NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH. . . . . . . . . . . . . . . . . 13.900
WYDATKI NA INWESTYCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.716.270
ZASILENIE BUDŻETU Z FUNDUSZU STATUTOWEGO . . . . . . .1.730.170
KOSZTY KOMISJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.600
Komisja Socjalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000
Komisja d / s Lekarzy Emerytów i Rencistów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000
Komisja d./s Prywatyzacji i Praktyk Prywatnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Komisja Stomatologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
Komisja Kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000
Komisja d /s Przyznawania Prawa Wykonywania Zawodu. . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Komisja d /s Zdrowia Publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Komisja d./s Współpracy z Zagranicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Komisja d./s Etyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
Komisja d /s Lekarzy Rodzinnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Komisja d /s Młodych Lekarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Komisja Rewizyjna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Komisja d./s Kształcenia Podyplomowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Komisja Sportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000
KOSZTY SAMORZĄDOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375.000
1. Koszty posiedzeń, diet, i podróży służbowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000
1.1 Okręgowy Zjazd Lekarzy x 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000
1.2 Okręgowa Rada Lekarska
(w tym otwarcie ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego). . . . . . . . . . . . . . . 40.000
1.3 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000
2. Obchody XV-lecia OIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000
3. Wybory 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000
4. Dofinansowanie konferencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000
5. Fundusz szkoleniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000
6. Badanie bilansu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000
7. Koszty usługi prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000
8. Składka członkowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.000
9. Pozostałe koszty samorządowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

PRZYCHODY OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.169
KOSZTY OKRĘGOWEGO RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.080
PRZYCHODY OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO . . . . . . . . . . . 38.517
KOSZTY OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO . . . . . . . . . . . . . . . . 81.130
PRZYCHODY OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY . . . . . . . . . . . . . 9.657
KOSZTY OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.900
PRZYCHODY PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU. . . . . . . . . . . . . . . . 9.657
KOSZTY PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.900
PRZYCHODY ORL Z TYTUŁU REFUNDACJI
Z BUDŻETU PAŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000
KOSZTY ORL Z TYTUŁU REFUNDACJI
Z BUDŻETU PAŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203.010
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
WYNAJEM
Sala konferencyjna
Przychody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000
Klub lekarza
Przychody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000
Baza noclegowa Białystok
1. Przychody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000
Dom Lekarza Seniora Turośń Kościelna
Przychody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000
. Wynajem części mieszkalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000
. Wynajem części noclegowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000
OŚRODEK SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNY
Przychody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.200
. baza noclegowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000
. wynajem pomieszczeń gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.200


Uchwała Nr 6/2005/OZL/IV


w sprawie funkcjonowania Domu Lekarza Seniora w Turośni Kościelnej.

XX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Białymstoku zobowiązuje Okręgową Radę Lekarską w Białymstoku do przedstawienia planu naprawczego funkcjonowania Domu Lekarza Seniora w Turośni Kościelnej, prowadzącego do zminimalizowania strat finansowych, wynikających z funkcjonowania ww. Domu.

Uchwała Nr 7/2005/OZL/IV


w sprawie bezpłatnych szkoleń dla lekarzy członków OIL w Białymstoku.

XX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Białymstoku zobowiązuje Okręgową Radę Lekarską w Białymstoku do zorganizowania i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów w ramach doskonalenia zawodowego, w obowiązującym dla każdej specjalności lekarskiej wymiarze punktowym.
Uchwała Nr 8/2005/OZL/IV


w sprawie członków OIL uchylających się od obowiązku opłacania składki członkowskiej.

XX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Białymstoku zobowiązuje Prezydium ORL w Białymstoku do podjęcia kroków prawnych w celu wyegzekwowania zaległych składek członkowskich od osób niepłacących.
Uchwała Nr 9/2005/OZL/IV


w sprawie Delegatów nieobecnych na Zjeździe.

XX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Białymstoku zobowiązuje Komitet Redakcyjny Biuletynu OIL do zamieszczenia listy lekarzy - delegatów nieobecnych na Zjeździe bez podania przyczyn nieobecności.
*
Pan Marszałek Województwa Podlaskiego
Pan Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego
A P E L


w sprawie pomocy finansowej dla Szpitali podległych Urzędowi Marszałkowskiemu.

XX Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Izby Lekarskiej woj. Podlaskiego zwraca się, z prośbą o pomoc finansową szpitalom podległym bezpośrednio Urzędowi Marszałkowskiemu, a zwłaszcza Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, Szpitalom Wojewódzkim w Łomży i Suwałkach oraz Szpitalowi Psychiatrycznemu w Choroszczy. Trudna sytuacja tych szpitali jest powszechnie znana, zaś ich zadłużenie nie wynika z winy pracowników, jest bowiem konsekwencją licznych błędnych decyzji systemowych Rządu i Parlamentu. Obecne zadłużenie i niewystarczające kontrakty w NFZ stwarzają realne zagrożenie odnośnie dalszego funkcjonowania wymienionych szpitali, co w konsekwencji grozi brakiem zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców Podlasia. Pomoc ze strony Samorządu Województwa, np. w postaci pożyczki gwarantowanej, staje się pilną koniecznością.
*
Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku


A P E L


w sprawie zawierania umów na świadczenia zdrowotne w rodzaju stomatologia.

XX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku apeluje o zawieranie umów na świadczenia zdrowotne w rodzaju stomatologia na okres dłuższych niż jeden rok.
Realizacja postulatu apelu zapewni ciągłość udzielania świadczeń ubezpieczonym, możliwość modernizacji gabinetów świadczeniodawców, co umożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym na poziomie odpowiadającym najnowszym osiągnięciom wiedzy i technologii medycznej.
Analizując dane wyników postępowania konkursowego w rodzaju stomatologia na 2005 rok w Polsce, udostępnione przez Naczelną Izbę Lekarską, niezrozumiałym są decyzje podjęte w POW NFZ w Białymstoku. W woj. podlaskim ustalono najniższą w Kraju stawkę za punkt, jedynie w naszym województwie zawarto umowy z lekarzami dentystami na jeden rok. W pozostałych województwach umowy z lekarzami dentystami zawarto na 2 - 3 lata, a nawet umowy .wieloletnie. bez określenia czasu ich obowiązywania. Apelujemy do Dyrekcji POW NFZ o zwery.kowanie decyzji w sprawie zawierania umów na świadczenia zdrowotne w rodzaju stomatologia na 2005 rok.

A P E L

w sprawie przekazania części podatku dochodowego od osób .zycznych.
XX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Białymstoku apeluje do członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku Białymstoku przekazanie l % podatku na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Lekarza Seniora w Turośni Kościelnej.

A P E L

do J. M. Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku. XX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Białymstoku apeluje do J. M. Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku o wypłacanie wynagrodzeń za prowadzoną działalność dydaktyczną osobom faktycznie prowadzącym zajęcia ze studentami, a nie będącymi etatowymi pracownikami Akademii Medycznej w Białymstoku.
*
Marszałek, Przewodniczący Sejmiku oraz Zarząd Województwa Podlaskiego
Starostowie i Prezydenci Miast Podlasia
Dyrektorzy Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej


STANOWISKO


w sprawie zarobków lekarzy.

Zarobki podlaskich lekarzy, zwłaszcza zatrudnionych w samodzielnych publicznych szpitalach, osiągnęły żenująco niski poziom. Są one niższe w porównaniu do innych Regionów Polski oraz wielokrotnie niższe od przeciętnych wynagrodzeń lekarskich w krajach Unii Europejskiej. Grozi to stopniowym obniżaniem się jakości świadczeń medycznych, głównie z powodu braku możliwości kształcenia ustawicznego lekarzy (staje się ono coraz bardziej kosztowne), konieczności podejmowania dodatkowego zatrudnienia w kilku miejscach pracy, jak też narastającej fali emigracji zarobkowej lekarzy, zwłaszcza specjalistów. Uczestnicy XX Zjazdu Lekarzy Delegatów Izby Lekarskiej Podlasia apelują o uznanie podwyżki płac lekarskich za zadanie priorytetowe i o jak najszybsze podjęcie działań w tym kierunku.
Sekretarz OZL Przewodniczący OZL
Krzysztof Dawidowski Bogusław Kość


O Zjeździe piszemy na str. 24

9 marca obradowało Prezydium ORL
akredytowano 5 szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów; do rejestru uprawnionych do prowadzenia doskonalenia zawodowego lekarzy wpisano 6 podmiotów; przyznano 1 wsparcie finansowe oraz 5 dofinansowań dla szkolących się lekarzy; zarejestrowano 12 i wykreślono z rejestru 5 praktyk lekarskich; odczytano korespondencję 1 7- 18 marca odbyła się impreza .Kariera Medyka., zorganizowana przez Biuro Karier przy Dziale Spraw Studenckich AMB. Patronat nad imprezą objęli: J.M. Rektor AMB prof. Jan Górski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku i Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku. Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej, prof. Jan Stasiewicz, wygłosił referat nt. "Możliwości odbywania stażu przez absolwentów medycyny w Polsce i za granicą".

23 marca obradowała Komisja Bioetyczna ORL.

30 marca obradowało Prezydium ORL
zarejestrowano 12, skreślono 5 praktyk lekarskich; podjęto 13 uchwał w sprawie prawa wykonywania zawodu; przyznano 2 wsparcia finansowe i 4 dofinansowania do odbytych szkoleń; do rejestru uprawnionych do prowadzenia doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów wpisano 5 organizatorów szkoleń; ponownie wytypowano przedstawicieli do komisji konkursowych, gdzie konkursy nie odbyły się; odpisano na korespondencję.

11 kwietnia obradowało Prezydium ORL
omówiono bieżące sprawy związane z wyborami delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy V Kadencji; wpisano do rejestru 6 praktyk lekarskich; przyznano 1 wsparcie finansowe; wydelegowano 2 pracowników biura na spotkania instruktażowe w Warszawie i Krakowie; wytypowano przedstawicieli do komisji konkursowych w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży na stanowiska: Ordynatora Oddziału Laryngologicznego i Pielęgniarek Oddziałowych; odczytano korespondencję.

20 kwietnia obradowała Okręgowa Rada Lekarska
Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego Papieża Jana Pawła II. W części poufnej omówiono uchwałę w sprawie zawieszenia lekarza w prawie wykonywania zawodu. Kol. Jan Stasiewicz złożył sprawozdanie z prac NRL i ORL. Omówił obywatelski projekt ustawy o zasadach finansowania doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów; interwencję w Ministerstwie Zdrowia, zakończoną powodzeniem, a dotyczącą zwiększenia ilości miejsc rezydenckich z interny w naszym województwie; sprawy płacowe w szpitalach - w związku z tym w Woj. Szpitalu Zespolonym w Białymstoku powołano Zespół Samorządowo-Związkowy ds. płac lekarzy. Omówiono wykonanie budżetu OIL w I kwartale br. Sprawozdania z prac Delegatur w Łomży i w Suwałkach złożyli kol., kol. Krzysztof Dach i Andrzej Tyniecki. Kol. Andrzej Prorok omówił sprawy związane z wyborami w samorządzie lekarskim. Następnie drogą uchwał powołano Komisję ds. odbioru budynku Ośrodka Konferencyjno- Szkoleniowego w Turośni; wpisano do rejestru 18 praktyk lekarskich; akredytowano 2 organizatorów szkoleń dla lekarzy.

27 kwietnia obradowało Prezydium ORL
wytypowano przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska Ordynatorów Oddziałów: Położniczo-Ginekologicznego w Szpitalu w Siemiatyczach, Położniczo- -Ginekologicznego i Dziecięcego Szpitala w Mońkach oraz Pielęgniarek Przełożonych w Białostockim Centrum Onkologii i w Szpitalu w Siemiatyczach; przyznano dofinansowanie 10 szkolącym się lekarzom i 2 wsparcia finansowe; wytypowano przedstawiciela do zespołu Naczelnej Rady Lekarskie ds. negocjacji z Centralą NFZ warunków zawierania umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2006 r.; poinformowano Prezydium o zamiarze zorganizowania przez Polskie Towarzystwo Radiologiczne 2 kursów doskonalących w siedzibie Izby; odczytano korespondencję.

11 maja obradowała Komisja Bioetyczna ORL

18 maja obradowało Prezydium ORL, którego członkowie spotkali się z Panią dr
Urszulą Łapińską - Dyrektorem Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Krzysztof Dawidowski
Sekretarz ORL

Biuletyn nr 2005/2 - pismo Okręgowej Izby lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004