Strona główna OIL

 

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
15-082 Białystok, ul. Świętojańska 7
e-mail:
bialystok@hipokrates.org
tel.: (85) 732-19-35, fax: (85) 732-71-72

 
Szukaj:

Jak załatwić sprawę?
 • Prawa Wykonywania Zawodu, rejestracja w OIL
 • Doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów - rejestracja podmiotów
 • Rejestr Praktyk Prywatnych
 • Inne sprawy
Więcej...

Plan szkoleń na 2015 rok
Plan szkoleń Komisji Kształcenia ORL na 2015 rok
 1. Ochrona danych osobowych, 9 stycznia, godz. 16,00;
  Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych - Kamsoft;
 2. Ochrona danych osobowych, 10 stycznia, godz. 9,00;
  Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych - Kamsoft;
 3. Nagłe stany zagrożenia, 12 i 19 września;
 4. Ręce jako źródło potencjalnych zakażeń szpitalnych i ambulatoryjnych, 13 czerwca;
 5. Lekarz jako przedsiębiorca, 28 lutego;
 6. Sympozjum z udziałem Inter Polska, 20 czerwca.
Plan szkoleń Komisji Stomatologicznej ORL na 2015 rok
 1. Nagłe stany zagrożenia - dr n. med. A. Szymańska:
  • 14 lutego - Łomża,
  • 14 marca - Białystok,
  • 30 października - Suwałki.
 2. Diagnostyka i leczenie chorób przyzębia, 19 września.
 3. "Rola fizjoterapeuty w interdyscyplinarnej koncepcji pracy z pacjentem z problemem w obszarze czaszkowo-żuchwowym", 11 kwietnia.

    SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W 2015 ROKU
Naczelna Rada Lekarska, posiadając delegację ustawową, określiła wysokość naszych składek członkowskich od 1 stycznia 2015 roku.

§ Lekarze i lekarze dentyści, członkowie okręgowej izby lekarskiej - 60 zł miesięcznie;

§ Lekarze i lekarze dentyści posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu - 10 zł.

§ Obowiązek opłacania składki powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz został wpisany do rejestru członków okręgowej izby lekarskiej lub utracił prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.

§ Zwolnienie z obowiązku opłacania składki następuje, kiedy lekarz:
 • ukończył 75 lat,
 • został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej,
 • pozostaje na emeryturze lub rencie i nie osiąga innych przychodów - konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia.

Uchwała_NRL_w_spr.wysokosci_składki_członkowskiej.pdf 2014.12.18    (76 KB) 
Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat: 79124011541111000021488177.
W tytule przelewu prosze podać IMIĘ i NAZWISKO LEKARZA.

AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH
członka OIL w Białymstoku
Aktualizacja danych lekarza w rejestrze:
 • jest naszym obowiązkiem ustawowym
 • zapobiegnie niewłaściwemu naliczaniu składek członkowskich, powstawaniu zaległości i doliczaniu karnych odsetek

*Wypełniony formularz (zamieszczony wewnątrz Biuletynu OIL MAJ - LIPIEC 2014) należy dostarczyć do najbliższej Delegatury OIL lub przesłać na adres:

Okręgowa Izba Lekarska, ul. Świętojańska 7, 15-082 Białystok

*Formularz można również pobrać w formatach pdf i doc

Formularz_aktualizacyjny.doc 2014.08.05    (32 KB)  
Formularz_aktualizacyjny.pdf 2014.08.05    (44 KB) 

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Obwieszczenie OKW w Białymstoku o wygaśnięciu mandatu
    Obwieszczenie OKW w Białymstoku o uzyskaniu mandatu

Nabór na stanowisko Przedstawiciela RPP w Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Nabór na przedstawiciela RPP.pdf 2014.08.29    (741 KB) 
    Zmiany w receptach Rpw
Informacja opr. przez prezes PTMP dr n. med. Jadwigę Pyszkowską dnia 23.09.2014r.

Zmiany w Rpw.pdf 2014.10.08    (1334 KB) 

Obwieszczenia OKW
Obwieszczenie Przewodniczącego OKW w Białymstoku o wynikach wyborów na stanowiska funkcyjne w Okręgowej Radzie Lekarskiej w Białymstoku w VII kadencji

Obwieszczenie Przewodniczacego OKW o wynikach wyborów na stanowiska funkcyjne w ORL w Białymstoku w VII kadencji.pdf 2014.01.17    (133 KB) 
Obwieszczenie Przewodniczacego OKW w Białymstoku o wynikach wyborów I i II Zastępcy OROZ w Białymstoku w VII kadencji.pdf 2014.01.21    (247 KB) 
Obwieszczenie Przewodniczacego OKW w Białymstoku o wynikach wyborów Przewodniczacego i Wiceprzewodniczacego OKR w Białymstoku w VII kadencji.pdf 2014.02.04    (230 KB) 
Obwieszczenie Przewodniczacego OKW w Białymstoku o wynikach wyborów Przewodniczacego i Wiceprzewodniczacego OSL w Białymstoku w VII kadencji.pdf 2014.01.21    (243 KB) 
Obwieszczenie Przewodniczacego OKW w Białymstoku o wynikach wyborów uzupełniajacych członków OSL w Białymstoku w VII kadencji.pdf 2014.04.10    (193 KB) 
Obwieszczenie Przewodniczacego OKW w Białymstoku o wynikach wyborów uzupełniajacych zastepców OROZ w Bialymstoku w VII kadencji.pdf 2014.04.10    (197 KB) 
    Wyniki wyborów XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy z 14.12.2013 r.

Aktualny numer Biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym, czwartym numerem Biuletynu OIL (4/2014) w Internecie.

Ubezpieczenia lekarzy w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku
Czasy szybko zmieniają się i liczba pacjentów skarżących tych, którzy pomagali im w związku z problemami zdrowotnymi rośnie. Wykonywanie zawodu wymagającego wyjątkowych kwalifikacji i umiejętności, jest obciążone ryzykiem wyrządzenia szkody. Zasada podstawowa mówi, kto wyrządzi szkodę - obowiązany jest do jej naprawienia. Naprawienie szkody wyrządzonej pacjentowi następuje poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej określonej w wyroku.
Odszkodowanie na rzecz pacjenta obejmuje:
 1. jednorazową rekompensatę związaną z pokryciem kosztów leczenia, specjalnej diety, leków, aparatów ortopedycznych, transportu, opieki pielęgniarskiej, zabiegów rehabilitacyjnych;
 2. odszkodowanie za utracone przez poszkodowanego zarobki i dochody, które mógłby osiągnąć, gdyby nie została wyrządzona szkoda;
 3. rentę lub wyrównanie szkód trwałych, gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej;
 4. zadośćuczynienie za szkodę.
Zakres odpowiedzialności łączy się więc z pełną rekompensatą szkód poniesionych przez poszkodowanego, powodując w efekcie ponoszenie znacznych ciężarów finansowych. Ciągle przeważają skargi dotyczące błędu medycznego (terapeutycznego, diagnostycznego lub rokowania). Coraz częściej mamy problemy z przekroczeniem zakresu zgody lub działaniem bez wymaganej zgody. Niektórzy z nas wciąż wierzą, że problem roszczeń ze strony pacjentów dotyczy kogoś innego, ale na pewno nie nas. Czasem jednak przychodzi niespodziewany pech.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej stanowi znaczne zabezpieczenie i złagodzenie ciężarów z tytułu szkód powstających przy wykonywaniu zawodu lekarza.
Więcej...
    Podlaskie Centrum Rehabilitacji Osób Niedowidzących i Słabowidzących zaprasza do udziału w projekcie


Ubezpieczenia Przedsiębiorstw Podmiotu Leczniczego (Dawne NZOZ-y)
Bez ubezpieczenia nie ma możliwości prowadzenia praktyki lekarskiej.

Wynika to:
 1. z zapisu ustawy narzucającego obowiązek zawarcia umowy z ubezpieczycielem,
 2. z rozsądku i zapobiegliwości.

Ubezpieczenie obowiązkowe jakim obarczono lekarzy udzielających świadczeń medycznych w prywatnych gabinetach zostało uregulowane dwustopniowo:
 1. rozporządzenie ministra finansów z 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (wydane na podstawie art. 25 z 15.04.2011 r. ustawy o działalności leczniczej). Z tej ustawy wynika, że lekarze, pielęgniarki oraz inne podmioty lecznicze obowiązane są zawrzeć ubezpieczenie na warunkach minimalnych określonych w rozporządzeniu.

  Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania ich udzielania (§ 1 rozporządzenia).
  Ubezpieczeniem objęto szkody wynikające z zabiegów chirurgii plastycznej oraz kosmetycznej pod warunkiem, że były związane z wadą wrodzoną, chorobą bądź urazem (§ 2 ust. 3 rozporządzenia).
  Lekarze wykonujący działalność leczniczą, którego ubezpieczenie nie obejmuje szkód wynikających z zabiegów opisanych powyżej powinni zadbać o pozyskanie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 2. akt prawny traktowany nadrzędnie kodeks cywilny. Znajdujemy w nim szereg ważnych postanowień.
Więcej...

Praca dla lekarzy
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy dla lekarzy.
    Wzór recepty

Tanie noclegi w Warszawie
Informujemy, ze Śląska Izba Lekarska w Katowicach, oferuje noclegi w stolicy po preferencyjnych cenach.
Hotel "Pro Medico', którego jest właścicielem oferuje 38 miejsc noclegowych w pokojach 2 i 3 osobowych z łazienkami.
Promocja cenowa obejmuje lekarzy i dentystów oraz członków ich rodzin.
Szczegóły odnośnie cen i rezerwacji zawiera załączona ulotka.
    
Ośrodek Konferencyjno - Szkoleniowy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku


w Turośni Kościelnej

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@bialystok.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2011-09-03