Strona główna OIL

 

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
15-082 Białystok, ul. Świętojańska 7
e-mail:
bialystok@hipokrates.org
tel.: (85) 732-19-35, fax: (85) 732-71-72

 
Szukaj:

Jak załatwić sprawę?
 • Prawa Wykonywania Zawodu, rejestracja w OIL
 • Doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów - rejestracja podmiotów
 • Rejestr Praktyk Prywatnych
 • Inne sprawy
Więcej...

Międzynarodowy Kongres Medyczny KOBIETA I MĘŻCZYZNA. ZDROWE STARZENIE w Białymstoku
Profesor Barbara Bień, profesor Katarzyna Wieczorowska-Tobis, doktor Barbara Gryglewska, profesor Tomasz Guzik oraz doktor Tomasz Tomasik zapraszają do udziału w 2. Międzynarodowym Kongresie Medycznym KOBIETA I MĘŻCZYZNA. ZDROWE STARZENIE. Dwudniowe obrady odbędą się w dniach 10-11 października 2014 w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

Temat przewodni Kongresu nabiera szczególnego znaczenia w dobie przyspieszonego starzenia się polskiej i europejskiej populacji. Mimo nieuchronności tego procesu pojawiają się dowody na możliwości pozytywnego modyfikowania starzenia i pomyślnego przeżycia osób najstarszych.

Program naukowy niezmiennie obfitować będzie w wystąpienia wybitnych praktyków z kraju i zagranicy gwarantując wysoki poziom naukowy spotkania. Planujemy również organizację Sesji "Okrągłego Stołu", w której zaproszeni do dyskusji eksperci spróbują odpowiedzieć na pytanie, co czynić, by w Polsce można się było starzeć pomyślnie. W poszczególnych sesjach zostaną poruszone m.in. tematy dotyczące: kardiologicznych aspektów zdrowego starzenia oraz powikłań intymnych wieku podeszłego. Zaproszenia do udziału w dwóch interdyscyplinarnych sesjach międzynarodowych przyjęły uznane autorytety medyczne, m.in. dr Irene Maeve Rea z Belfastu oraz prof. Jean-Pierre Michel z Genewy.

Kongres KOBIETA I MĘŻCZYZNA jest unikalną platformą dyskusji specjalistów z obszaru geriatrii, medycyny rodzinnej, interny i neurologii. Od 2012 roku integruje lekarzy wielu specjalizacji medycznych dzięki swojej interdyscyplinarności.

Rejestracja na Kongres poprzez formularz internetowy na stronie: http://www.kobietaimezczyzna.info

Kontakt: kongres@ocinfo.pl, tel. 22 279 49 03, 22 279 49 12.

Program kongresu.pdf 2014.06.25    (403 KB) 

Obwieszczenia OKW
Obwieszczenie Przewodniczącego OKW w Białymstoku o wynikach wyborów na stanowiska funkcyjne w Okręgowej Radzie Lekarskiej w Białymstoku w VII kadencji

Obwieszczenie Przewodniczacego OKW o wynikach wyborów na stanowiska funkcyjne w ORL w Białymstoku w VII kadencji.pdf 2014.01.17    (133 KB) 
Obwieszczenie Przewodniczacego OKW w Białymstoku o wynikach wyborów I i II Zastępcy OROZ w Białymstoku w VII kadencji.pdf 2014.01.21    (247 KB) 
Obwieszczenie Przewodniczacego OKW w Białymstoku o wynikach wyborów Przewodniczacego i Wiceprzewodniczacego OKR w Białymstoku w VII kadencji.pdf 2014.02.04    (230 KB) 
Obwieszczenie Przewodniczacego OKW w Białymstoku o wynikach wyborów Przewodniczacego i Wiceprzewodniczacego OSL w Białymstoku w VII kadencji.pdf 2014.01.21    (243 KB) 
Obwieszczenie Przewodniczacego OKW w Białymstoku o wynikach wyborów uzupełniajacych członków OSL w Białymstoku w VII kadencji.pdf 2014.04.10    (193 KB) 
Obwieszczenie Przewodniczacego OKW w Białymstoku o wynikach wyborów uzupełniajacych zastepców OROZ w Bialymstoku w VII kadencji.pdf 2014.04.10    (197 KB) 
    Wyniki wyborów XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy z 14.12.2013 r.

Aktualny numer Biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym, drugim numer Biuletynu OIL (2/2014) w Internecie.
    Uwaga! Składki członkowskie
Przypominamy wszystkim Koleżankom i Kolegom, że opłacanie składek jest obowiązkiem ustawowym.
Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat: 79124011541111000021488177 podając IMIĘ i NAZWISKO LEKARZA.
Więcej

Ubezpieczenia lekarzy w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku
Czasy szybko zmieniają się i liczba pacjentów skarżących tych, którzy pomagali im w związku z problemami zdrowotnymi rośnie. Wykonywanie zawodu wymagającego wyjątkowych kwalifikacji i umiejętności, jest obciążone ryzykiem wyrządzenia szkody. Zasada podstawowa mówi, kto wyrządzi szkodę - obowiązany jest do jej naprawienia. Naprawienie szkody wyrządzonej pacjentowi następuje poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej określonej w wyroku.
Odszkodowanie na rzecz pacjenta obejmuje:
 1. jednorazową rekompensatę związaną z pokryciem kosztów leczenia, specjalnej diety, leków, aparatów ortopedycznych, transportu, opieki pielęgniarskiej, zabiegów rehabilitacyjnych;
 2. odszkodowanie za utracone przez poszkodowanego zarobki i dochody, które mógłby osiągnąć, gdyby nie została wyrządzona szkoda;
 3. rentę lub wyrównanie szkód trwałych, gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej;
 4. zadośćuczynienie za szkodę.
Zakres odpowiedzialności łączy się więc z pełną rekompensatą szkód poniesionych przez poszkodowanego, powodując w efekcie ponoszenie znacznych ciężarów finansowych. Ciągle przeważają skargi dotyczące błędu medycznego (terapeutycznego, diagnostycznego lub rokowania). Coraz częściej mamy problemy z przekroczeniem zakresu zgody lub działaniem bez wymaganej zgody. Niektórzy z nas wciąż wierzą, że problem roszczeń ze strony pacjentów dotyczy kogoś innego, ale na pewno nie nas. Czasem jednak przychodzi niespodziewany pech.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej stanowi znaczne zabezpieczenie i złagodzenie ciężarów z tytułu szkód powstających przy wykonywaniu zawodu lekarza.
Więcej...
    Podlaskie Centrum Rehabilitacji Osób Niedowidzących i Słabowidzących zaprasza do udziału w projekcie


Ubezpieczenia Przedsiębiorstw Podmiotu Leczniczego (Dawne NZOZ-y)
Bez ubezpieczenia nie ma możliwości prowadzenia praktyki lekarskiej.

Wynika to:
 1. z zapisu ustawy narzucającego obowiązek zawarcia umowy z ubezpieczycielem,
 2. z rozsądku i zapobiegliwości.

Ubezpieczenie obowiązkowe jakim obarczono lekarzy udzielających świadczeń medycznych w prywatnych gabinetach zostało uregulowane dwustopniowo:
 1. rozporządzenie ministra finansów z 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (wydane na podstawie art. 25 z 15.04.2011 r. ustawy o działalności leczniczej). Z tej ustawy wynika, że lekarze, pielęgniarki oraz inne podmioty lecznicze obowiązane są zawrzeć ubezpieczenie na warunkach minimalnych określonych w rozporządzeniu.

  Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania ich udzielania (§ 1 rozporządzenia).
  Ubezpieczeniem objęto szkody wynikające z zabiegów chirurgii plastycznej oraz kosmetycznej pod warunkiem, że były związane z wadą wrodzoną, chorobą bądź urazem (§ 2 ust. 3 rozporządzenia).
  Lekarze wykonujący działalność leczniczą, którego ubezpieczenie nie obejmuje szkód wynikających z zabiegów opisanych powyżej powinni zadbać o pozyskanie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 2. akt prawny traktowany nadrzędnie kodeks cywilny. Znajdujemy w nim szereg ważnych postanowień.
Więcej...

Praca dla lekarzy
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy dla lekarzy.
    Wzór recepty

Tanie noclegi w Warszawie
Informujemy, ze Śląska Izba Lekarska w Katowicach, oferuje noclegi w stolicy po preferencyjnych cenach.
Hotel "Pro Medico', którego jest właścicielem oferuje 38 miejsc noclegowych w pokojach 2 i 3 osobowych z łazienkami.
Promocja cenowa obejmuje lekarzy i dentystów oraz członków ich rodzin.
Szczegóły odnośnie cen i rezerwacji zawiera załączona ulotka.
    
Ośrodek Konferencyjno - Szkoleniowy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku


w Turośni Kościelnej

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży zatrudni lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
Forma i warunki zatrudnienia – do indywidualnego uzgodnienia.
Kontakt telefoniczny: 86-215-69-49 lub e-mail: zpozstat@wp.pl

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@bialystok.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2011-09-03