Strona główna OIL

 

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
15-082 Białystok, ul. Świętojańska 7
e-mail:
bialystok@hipokrates.org
tel.: (85) 732-19-35, fax: (85) 732-71-72

 
Szukaj:

Jak załatwić sprawę?
 • Prawa Wykonywania Zawodu, rejestracja w OIL
 • Doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów - rejestracja podmiotów
 • Rejestr Praktyk Prywatnych
 • Inne sprawy
Więcej...
    

Od 1 maja 2017 roku został uruchomiony System Monitorowania Kształcenia (SMK)

Poniżej zamieszczamy instrukcję posługiwania się systemem informatycznym związanym
z kształceniem podyplomowym.
Nie jest już możliwe aplikowanie o przystąpienie do LEK/L-DEK, PES w formie papierowej.
Instrukcję udostępniło Ministerstwo Zdrowia.
Instrukcja


    
Miejsca rezydenckie oraz miejsca nieobjęte rezydenturąUprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, pod następującym adresem znajduje się wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach akredytowanych na terenie województwa podlaskiego oraz wykaz przyznanych na najbliższe postępowanie miejsc rezydenckich oraz miejsc nieobjętych rezydenturą.


Jednocześnie informujemy, że Wojewoda Mazowiecki udostępnił dla województwa podlaskiego jedno miejsce szkoleniowe w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a Minister Zdrowia uruchomił przedmiotowe miejsce szkoleniowe w trybie rezydentury na postępowanie kwalifikacyjne odbywające się w terminie 1-31 października 2017 roku.

Szkolenia dla lekarzy stażystów organizowane przez Okręgową Izbę Lekarską w 2017 roku

Miejsce szkoleń – siedziba OIL, Białystok, ul. Świętojańska 7, Sala Konferencyjna.

Zakres szkolenia
Grupa I
Grupa II
Grupa III
Prawo medyczne12, 13, 16, 17. X.
godz. 8.00
9, 10, 13, 14.XI.
godz. 8.00
4, 5, 6, 7.XII.
godz. 8.00
Bioetyka18, 19, 20.X.
godz. 9.00
15, 16, 17.XI.
godz. 9.00
20, 21, 22.XI.
godz. 9.00
Orzecznictwo lekarskie
9, 10, 11.X.
godz. 9.00
24, 25, 26.X.
godz. 9.00
6, 7, 8.XI.
godz. 9.00


Koordynatorzy stażu zostaną poinformowani o przynależności lekarzy do poszczególnych grup. (kd)


KOMISJA WYBORCZA - INFORMACJE

Lista wybranych Delegatów na Okregowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji.pdf 2017.09.27    (54 KB) 
Terminy wyborów w rejonach.pdf 2017.09.06    (59 KB) 


Kalendarz wyborczy - VIII kadencja.pdf 2017.02.16    (1115 KB) 
Regulamin wyborów.pdf
UCHWAŁA Nr 12 X KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych
 2017.02.16    (463 KB) 
Rejony_wyborcze - 8 kadencja.pdf 2017.02.22    (40 KB) 
Uchwala Nr 1 OKW w Białymstoku z dnia 29.05.2017r. w sprawie obserwatorów.pdf 2017.06.23    (40 KB) 
Uchwala Nr 2 OKW w Białymstoku z dnia 29.05.2017r. w sprawie zamknięcia listy kandydatów na delegatów.pdf 2017.06.01    (138 KB) 
Uchwala OKW w Białymstoku z dnia 18.04.2017r. w sprawie ustalenia ostatecznych list członków rejonów wyborczych oraz liczby mandatów dla delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych.pdf 2017.06.01    (235 KB) 
Zalacznik do Uchwaly Nr 2 OKW w Białymstoku z dnia 29.05.2017r. - Lista zgłoszonych Delegatów VIII kadencji.pdf 2017.06.07    (345 KB) 
Zgloszenie_kandydata_VIII_kadencja.pdf 2017.04.22    (203 KB) 

Zgłoszenie kandydata na delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencja. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja 2017 r.

Przydział do rejonów wyborczych 8 kadencja

Wypełnione wnioski o przeniesienie do innego rejonu wyborczego powinny być dostarczone do biura Izby do dnia 14.04.2017 roku

Aktualny numer Biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym, trzecim numerem Biuletynu OIL(3/2017) w Internecie.

Reklama na łamach Biuletynu
Uprzejmie informujemy o możliwości promowania produktów lub usług na łamach naszego biuletynu, który:
 • jest dwumiesięcznikiem,
 • ukazuje się w nakładzie 5.900 egz., format A-5,
 • dociera do wszystkich członków OIL w Białymstoku oraz do wszystkich Okręgowych Izb Lekarskich a także stałych odbiorców.

Ceny i warunki przyjmowania reklam są następujące:
 1. kolor czarno-biały wewnątrz numeru - 400,00 zł.;
 2. dwa kolory wewnątrz numeru - 500,00 zł.;
 3. pełny kolor wewnątrz numeru - 850,00 zł.;
 4. do w/w należy doliczyć podatek VAT.

Za wielokrotne (min. pięć kolejnych numerów) zamieszczenie reklamy udzielany jest rabat w wysokości 20% na pisemny wniosek reklamodawcy.

Opracowane w programie Corel 9 bądź wyższym lub w PDF-ie materiały reklamowe proszę przesyłać wraz z zamówieniem na adres bialystok@hipokrates.org i/lub j.wroblewska@hipokrates.org.
Opłatę należy uiścić na podstawie faktury przed oddaniem do drukarni.

Wszelkich informacji na ww. temat udzieli p. Jolanta Wróblewska, tel. (85) 73-21-935 wew. 102 lub korzystając z adresu e-mail (j/w).

Część tekstowa nie może przekraczać wielkości 130 x 195 mm.

    Unia Polskich Pisarzy Lekarzy

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W 2015 ROKU
Naczelna Rada Lekarska, posiadając delegację ustawową, określiła wysokość naszych składek członkowskich od 1 stycznia 2015 roku.

§ Lekarze i lekarze dentyści, członkowie okręgowej izby lekarskiej - 60 zł miesięcznie;

§ Lekarze i lekarze dentyści posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu - 10 zł.

§ Obowiązek opłacania składki powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz został wpisany do rejestru członków okręgowej izby lekarskiej lub utracił prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.

§ Zwolnienie z obowiązku opłacania składki następuje, kiedy lekarz:
 • ukończył 75 lat,
 • został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej,
 • pozostaje na emeryturze lub rencie i nie osiąga innych przychodów - konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia.

1. Uchwała_NRL_w_spr.wysokosci_składki_członkowskiej.pdf 2014.12.18    (76 KB) 
2. OSWIADCZENIE_O_NIEOSIAGANIU_PRZYCHODÓW.doc 2014.12.30    (26 KB)  
3. ZAWIADOMIENIE_O_OSIAGANIU_PRZYCHODOW.doc 2014.12.30    (24 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat: 79124011541111000021488177.
W tytule przelewu prosze podać IMIĘ i NAZWISKO LEKARZA.
    AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH członka OIL w Białymstoku
Aktualizacja danych lekarza w rejestrze:
 • jest naszym obowiązkiem ustawowym
 • zapobiegnie niewłaściwemu naliczaniu składek członkowskich, powstawaniu zaległości i doliczaniu karnych odsetek
Wypełniony formularz należy dostarczyć do najbliższej Delegatury OIL lub przesłać na adres: Okręgowa Izba Lekarska, ul. Świętojańska 7, 15-082 Białystok

Formularz_aktualizacyjny.doc 2014.08.05    (32 KB)  
Formularz_aktualizacyjny.pdf 2014.08.05    (44 KB) 

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Ubezpieczenia OC lekarzy
Poniedziałek10.00 - 16.00
Wtorek9.00 - 15.00
Czwartek9.00 - 15.00
tel. 85 732 16 94, 691 363 053

    Oferta ubezpieczenia grupowego w PZU ŻYCIE S.A. dla członków OIL w Białymstoku

Oferta_ubezpieczenia_grupowego_PZU_Życie_SA.pdf 2017.03.13    (35 KB) 
Ogólne_warunki_ubezpieczenia_Polisa_712173184_38,50_zł.pdf 2017.03.13    (2337 KB) 
Ogólne_warunki_ubezpieczenia_Polisa_712173197_50,00_zł.pdf 2017.03.13    (2931 KB) 

Osoba do kontaktu: Anna Zajączkowska, tel. 85-732-19-35

Ubezpieczenia lekarzy w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku
Czasy szybko zmieniają się i liczba pacjentów skarżących tych, którzy pomagali im w związku z problemami zdrowotnymi rośnie. Wykonywanie zawodu wymagającego wyjątkowych kwalifikacji i umiejętności, jest obciążone ryzykiem wyrządzenia szkody. Zasada podstawowa mówi, kto wyrządzi szkodę - obowiązany jest do jej naprawienia. Naprawienie szkody wyrządzonej pacjentowi następuje poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej określonej w wyroku.
Odszkodowanie na rzecz pacjenta obejmuje:
 1. jednorazową rekompensatę związaną z pokryciem kosztów leczenia, specjalnej diety, leków, aparatów ortopedycznych, transportu, opieki pielęgniarskiej, zabiegów rehabilitacyjnych;
 2. odszkodowanie za utracone przez poszkodowanego zarobki i dochody, które mógłby osiągnąć, gdyby nie została wyrządzona szkoda;
 3. rentę lub wyrównanie szkód trwałych, gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej;
 4. zadośćuczynienie za szkodę.
Zakres odpowiedzialności łączy się więc z pełną rekompensatą szkód poniesionych przez poszkodowanego, powodując w efekcie ponoszenie znacznych ciężarów finansowych. Ciągle przeważają skargi dotyczące błędu medycznego (terapeutycznego, diagnostycznego lub rokowania). Coraz częściej mamy problemy z przekroczeniem zakresu zgody lub działaniem bez wymaganej zgody. Niektórzy z nas wciąż wierzą, że problem roszczeń ze strony pacjentów dotyczy kogoś innego, ale na pewno nie nas. Czasem jednak przychodzi niespodziewany pech.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej stanowi znaczne zabezpieczenie i złagodzenie ciężarów z tytułu szkód powstających przy wykonywaniu zawodu lekarza.
Więcej...

Ubezpieczenia Przedsiębiorstw Podmiotu Leczniczego (Dawne NZOZ-y)
Bez ubezpieczenia nie ma możliwości prowadzenia praktyki lekarskiej.

Wynika to:
 1. z zapisu ustawy narzucającego obowiązek zawarcia umowy z ubezpieczycielem,
 2. z rozsądku i zapobiegliwości.

Ubezpieczenie obowiązkowe jakim obarczono lekarzy udzielających świadczeń medycznych w prywatnych gabinetach zostało uregulowane dwustopniowo:
 1. rozporządzenie ministra finansów z 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (wydane na podstawie art. 25 z 15.04.2011 r. ustawy o działalności leczniczej). Z tej ustawy wynika, że lekarze, pielęgniarki oraz inne podmioty lecznicze obowiązane są zawrzeć ubezpieczenie na warunkach minimalnych określonych w rozporządzeniu.

  Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania ich udzielania (§ 1 rozporządzenia).
  Ubezpieczeniem objęto szkody wynikające z zabiegów chirurgii plastycznej oraz kosmetycznej pod warunkiem, że były związane z wadą wrodzoną, chorobą bądź urazem (§ 2 ust. 3 rozporządzenia).
  Lekarze wykonujący działalność leczniczą, którego ubezpieczenie nie obejmuje szkód wynikających z zabiegów opisanych powyżej powinni zadbać o pozyskanie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 2. akt prawny traktowany nadrzędnie kodeks cywilny. Znajdujemy w nim szereg ważnych postanowień.
Więcej...


Elektroniczne zwolnienia lekarskie


ezla@zus.pl
    
Obsługa ubezpieczeń OC lekarzy


h.ofmanska@hipokrates.org

Praca dla lekarzy
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy dla lekarzy.Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@bialystok.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2016-09-05