Strona główna OIL

 

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
15-082 Białystok, ul. Świętojańska 7
e-mail:
bialystok@hipokrates.org
tel.: (85) 732-19-35, fax: (85) 732-71-72

 
Szukaj:
Białystok 24.05.2019 r.

Ogłoszenie


Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Podlaskiego w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 1996r o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U z 2018 r poz.617 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2014 r , poz.474 z późn. zm.)

uprzejmie informuje,

że absolwenci wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych Uniwersytetów Medycznych posiadający stałe miejsce zameldowania na obszarze województwa podlaskiego, którzy zamierzają rozpocząć staż podyplomowy od dnia 1 października 2019 r. powinni zgłosić się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku ul. Świętojańska 7 pok.101 – (I piętro).

w terminie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.07.2019 r.

celem wstępnego ustalenia miejsca odbywania stażu.

Dokumenty wymagane do realizacji stażu należy złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku ul. Świętojańska 7 pok.101 w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.07.2019 r.

Wykaz dokumentów koniecznych do złożenia w OIL Białystok znajduje się na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku http://www.bialystok.oil.org.pl
Ostateczna decyzja o skierowaniu na staż podyplomowy podjęta zostanie przez Okręgową Radę Lekarską w Białymstoku po uzyskaniu dyplomu przez absolwenta w oparciu o:
- miejsce stałego zameldowania,
- średnią ocen.

Jak załatwić sprawę?
 • Prawa Wykonywania Zawodu, rejestracja w OIL
 • Doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów - rejestracja podmiotów
 • Rejestr Praktyk Prywatnych
 • Inne sprawy
Więcej...

Aktualny numer Biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym, drugim numerem Biuletynu OIL(2/2019) w Internecie.


    ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE (e-ZLA) dla lekarzy

Od 1 grudnia 2018 roku będziesz wystawiać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) możesz wystawiać na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) albo w aplikacji, której używasz w swoim gabinecie - jeśli ma ona taką funkcję.

Większość danych potrzebnych do tego, aby wypełnić e-ZLA, automatycznie pobierze się z systemu albo wybierzesz je z listy. Jeśli wystawiasz e-ZLA, w systemie masz dostęp do danych swojego pacjenta, jego pracodawców (płatników składek) oraz członków rodziny. Poza tym system sprawdza czy data początku okresu niezdolności do pracy jest zgodna z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach i z ostatnim zwolnieniem pacjenta. System podpowiada również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby, np. gdy wpiszesz fragment jej nazwy.

E-ZLA, które wystawiasz, automatycznie trafia do systemu ZUS i zostaje w nim zapisane. Nie musisz więc, jak dotychczas, dostarczać papierowych zwolnień do ZUS ani przechowywać ich drugiej kopii. Nie musisz też pobierać w placówkach ZUS bloczków formularzy ZUS ZLA.

Więcej informacji o e-ZLA znajdziesz na stronie internetowej: www.zus.pl/ezla

Apel Prezydium NRL do lekarzy i lekarzy dentystów
w sprawie udziału w manifestacji organizowanej przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy w dniu 1 czerwca 2019

Apel_Prezydium_NRL.pdf 2019.05.17    (243 KB) 

    Stypendia Naczelnej Izby Lekarskiej
Informujemy lekarzy i lekarzy dentystów, w wieku do 35 roku życia, należących do Okręgowej Izby Lekarskiej o zbliżającej się drugiej sesji Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Każdy uczestnik może aplikować o kwotę do 10 tysięcy złotych na obycie stażu, kursu lub warsztatu zawodowego w Polsce oraz za granicą. Dokumenty do nadchodzącej drugiej sesji należy składać do końca maja. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie www.nil.org.pl zakładka "System Stypendialny".


Z wyrazami szacunku,
lek. Michał Bulsa
Przewodniczący Komisji Stypendialnej NRLStanowiska wobec projektu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych

Uprawnienia do podwyższonego wynagrodzenia - wzorce formularzy oświadczeń


Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w Naczelnej Izbie Lekarskiej przygotowane zostały wzory formularzy oświadczeń lekarzy rezydentów oraz lekarzy specjalistów do wykorzystania w celu skorzystania z uprawnień do podwyższonego wynagrodzenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).

Przygotowane w Naczelnej Izbie Lekarskiej formularze uwzględniają uwagi
zgłoszone przez Ministerstwo Zdrowia.

Wobec powyższego rekomendujemy ich wykorzystanie i prosimy o przekazanie jak najszerszemu gronu odbiorców informacji o dostępności tych formularzy
na stronie NIL. Proszę również, aby w miarę możliwości przekazali Państwo informację o dostępności ww. formularzy do dyrektorów szpitali.

Link do strony internetowej NIL z zamieszczonymi dokumentami


Z wyrazami szacunku

Andrzej Matyja
Prezes
Naczelnej Rady Lekarskiej
Rzecznik Prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej

RODO - oferta ISP Sp. z o.o. dla gabinetów lekarskich i stomatologicznych
Instytut Stosowania Prawa sp. z o.o. wraz z zespołem ekspertów z zakresu prawa ochrony danych osobowych opracował pakiet dokumentów dla placówek medycznych niezbędny do dostosowania każdej placówki do wymogów obowiązywania nowych przepisów o ochronie danych osobowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...) (zwanym dalej "RODO"), które weszły w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku udzielamy rabatu w wysokości 20% na podstawie ustnego oświadczenia o przynależności do Izby.

ISP_RODO_oferta.pdf 2018.07.13    (183 KB) 


Reklama na łamach Biuletynu

Uprzejmie informujemy o możliwości promowania produktów lub usług na łamach naszego biuletynu, który:
 • jest dwumiesięcznikiem,
 • ukazuje się w nakładzie 5.900 egz., format A-5,
 • dociera do wszystkich członków OIL w Białymstoku oraz do wszystkich Okręgowych Izb Lekarskich a także stałych odbiorców.

Ceny i warunki przyjmowania reklam są następujące:
 1. kolor czarno-biały wewnątrz numeru - 400,00 zł.;
 2. dwa kolory wewnątrz numeru - 500,00 zł.;
 3. pełny kolor wewnątrz numeru - 850,00 zł.;
 4. do w/w należy doliczyć podatek VAT.

Za wielokrotne (min. pięć kolejnych numerów) zamieszczenie reklamy udzielany jest rabat w wysokości 20% na pisemny wniosek reklamodawcy.

Opracowane w programie Corel 9 bądź wyższym lub w PDF-ie materiały reklamowe proszę przesyłać wraz z zamówieniem na adres bialystok@hipokrates.org i/lub j.wroblewska@hipokrates.org.
Opłatę należy uiścić na podstawie faktury przed oddaniem do drukarni.

Wszelkich informacji na ww. temat udzieli p. Jolanta Wróblewska, tel. (85) 73-21-935 wew. 102 lub korzystając z adresu e-mail (j/w).

Część tekstowa nie może przekraczać wielkości 130 x 195 mm.

    Terminy szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku w 2018 r.

Grupa I – 65 osób z USK

11, 12, 15, 16 października – PRAWO MEDYCZNE
17, 18, 19 października – BIOETYKA
5, 6, 7 listopada – ORZECZNICTWO LEKARSKIE

Grupa II – 35 osób z USK + 30 osób SZPITAL WOJEWÓDZKI

22, 23, 24 października – BIOETYKA
25, 29, 30, 31 października – PRAWO MEDYCZNE
8, 9, 12 listopada – ORZECZNICTWO LEKARSKIE

Grupa III – 27 osób LEK.DENT + 18 osób SZPITALE TERENOWE

13, 14, 15 listopada – ORZECZNICTWO LEKARSKIE
19, 20, 21 listopada – BIOETYKA
22, 23, 26, 27 listopada – PRAWO MEDYCZNE

KOD POCZTOWY PACJENTA NA RECEPCIE
UWAGA:
W związku z pojawiającymi się informacjami z aptek o braku kodu pocztowego pacjenta na receptach, Prezydium ORL przypomina o konieczności i obowiązku wpisania przez lekarza na recepcie kodu pocztowego pacjenta.


Miejsca rezydenckie oraz miejsca nieobjęte rezydenturąUprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, pod następującym adresem znajduje się wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach akredytowanych na terenie województwa podlaskiego oraz wykaz przyznanych na najbliższe postępowanie miejsc rezydenckich oraz miejsc nieobjętych rezydenturą.


Jednocześnie informujemy, że Wojewoda Mazowiecki udostępnił dla województwa podlaskiego jedno miejsce szkoleniowe w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a Minister Zdrowia uruchomił przedmiotowe miejsce szkoleniowe w trybie rezydentury na postępowanie kwalifikacyjne odbywające się w terminie 1-31 października 2017 roku.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W 2015 ROKU
Naczelna Rada Lekarska, posiadając delegację ustawową, określiła wysokość naszych składek członkowskich od 1 stycznia 2015 roku.

§ Lekarze i lekarze dentyści, członkowie okręgowej izby lekarskiej - 60 zł miesięcznie;

§ Lekarze i lekarze dentyści posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu - 10 zł.

§ Obowiązek opłacania składki powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz został wpisany do rejestru członków okręgowej izby lekarskiej lub utracił prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.

§ Zwolnienie z obowiązku opłacania składki następuje, kiedy lekarz:
 • ukończył 75 lat,
 • został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej,
 • pozostaje na emeryturze lub rencie i nie osiąga innych przychodów - konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia.

1. Uchwała_NRL_w_spr.wysokosci_składki_członkowskiej.pdf 2014.12.18    (76 KB) 
2. OSWIADCZENIE_O_NIEOSIAGANIU_PRZYCHODÓW.doc 2014.12.30    (26 KB)  
3. ZAWIADOMIENIE_O_OSIAGANIU_PRZYCHODOW.doc 2014.12.30    (24 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat: 79124011541111000021488177.
W tytule przelewu prosze podać IMIĘ i NAZWISKO LEKARZA.
    AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH członka OIL w Białymstoku
Aktualizacja danych lekarza w rejestrze:
 • jest naszym obowiązkiem ustawowym
 • zapobiegnie niewłaściwemu naliczaniu składek członkowskich, powstawaniu zaległości i doliczaniu karnych odsetek
Wypełniony formularz należy dostarczyć do najbliższej Delegatury OIL lub przesłać na adres: Okręgowa Izba Lekarska, ul. Świętojańska 7, 15-082 Białystok

Formularz_aktualizacyjny.doc 2014.08.05    (32 KB)  
Formularz_aktualizacyjny.pdf 2014.08.05    (44 KB) 

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Ubezpieczenia OC lekarzy
Poniedziałek10.00 - 16.00
Wtorek9.00 - 15.00
Czwartek9.00 - 15.00
tel. 85 732 16 94, 691 363 053

    Oferta ubezpieczenia grupowego w PZU ŻYCIE S.A. dla członków OIL w Białymstoku

Oferta_ubezpieczenia_grupowego_PZU_Życie_SA.pdf 2017.03.13    (35 KB) 
Ogólne_warunki_ubezpieczenia_Polisa_712173184_38,50_zł.pdf 2017.03.13    (2337 KB) 
Ogólne_warunki_ubezpieczenia_Polisa_712173197_50,00_zł.pdf 2017.03.13    (2931 KB) 

Osoba do kontaktu: Anna Zajączkowska, tel. 85-732-19-35

Ubezpieczenia lekarzy w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku
Czasy szybko zmieniają się i liczba pacjentów skarżących tych, którzy pomagali im w związku z problemami zdrowotnymi rośnie. Wykonywanie zawodu wymagającego wyjątkowych kwalifikacji i umiejętności, jest obciążone ryzykiem wyrządzenia szkody. Zasada podstawowa mówi, kto wyrządzi szkodę - obowiązany jest do jej naprawienia. Naprawienie szkody wyrządzonej pacjentowi następuje poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej określonej w wyroku.
Odszkodowanie na rzecz pacjenta obejmuje:
 1. jednorazową rekompensatę związaną z pokryciem kosztów leczenia, specjalnej diety, leków, aparatów ortopedycznych, transportu, opieki pielęgniarskiej, zabiegów rehabilitacyjnych;
 2. odszkodowanie za utracone przez poszkodowanego zarobki i dochody, które mógłby osiągnąć, gdyby nie została wyrządzona szkoda;
 3. rentę lub wyrównanie szkód trwałych, gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej;
 4. zadośćuczynienie za szkodę.
Zakres odpowiedzialności łączy się więc z pełną rekompensatą szkód poniesionych przez poszkodowanego, powodując w efekcie ponoszenie znacznych ciężarów finansowych. Ciągle przeważają skargi dotyczące błędu medycznego (terapeutycznego, diagnostycznego lub rokowania). Coraz częściej mamy problemy z przekroczeniem zakresu zgody lub działaniem bez wymaganej zgody. Niektórzy z nas wciąż wierzą, że problem roszczeń ze strony pacjentów dotyczy kogoś innego, ale na pewno nie nas. Czasem jednak przychodzi niespodziewany pech.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej stanowi znaczne zabezpieczenie i złagodzenie ciężarów z tytułu szkód powstających przy wykonywaniu zawodu lekarza.
Więcej...

Ubezpieczenia Przedsiębiorstw Podmiotu Leczniczego (Dawne NZOZ-y)
Bez ubezpieczenia nie ma możliwości prowadzenia praktyki lekarskiej.

Wynika to:
 1. z zapisu ustawy narzucającego obowiązek zawarcia umowy z ubezpieczycielem,
 2. z rozsądku i zapobiegliwości.

Ubezpieczenie obowiązkowe jakim obarczono lekarzy udzielających świadczeń medycznych w prywatnych gabinetach zostało uregulowane dwustopniowo:
 1. rozporządzenie ministra finansów z 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (wydane na podstawie art. 25 z 15.04.2011 r. ustawy o działalności leczniczej). Z tej ustawy wynika, że lekarze, pielęgniarki oraz inne podmioty lecznicze obowiązane są zawrzeć ubezpieczenie na warunkach minimalnych określonych w rozporządzeniu.

  Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania ich udzielania (§ 1 rozporządzenia).
  Ubezpieczeniem objęto szkody wynikające z zabiegów chirurgii plastycznej oraz kosmetycznej pod warunkiem, że były związane z wadą wrodzoną, chorobą bądź urazem (§ 2 ust. 3 rozporządzenia).
  Lekarze wykonujący działalność leczniczą, którego ubezpieczenie nie obejmuje szkód wynikających z zabiegów opisanych powyżej powinni zadbać o pozyskanie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 2. akt prawny traktowany nadrzędnie kodeks cywilny. Znajdujemy w nim szereg ważnych postanowień.
Więcej...


Elektroniczne zwolnienia lekarskie


e-ZLA informacje dla lekarzy

    
Obsługa ubezpieczeń OC lekarzy


h.ofmanska@hipokrates.org

Praca dla lekarzy
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy dla lekarzy.

poMOC, a nie przeMOCOkręgowa Izba Lekarska w Białymstoku jest partnerem ogólnopolskiego programu "poMOC, a nie przeMOC"
    

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@bialystok.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2016-09-05