Strona główna OIL

 

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
15-082 Białystok, ul. Świętojańska 7
e-mail:
bialystok@hipokrates.org
tel.: (85) 732-19-35, fax: (85) 732-71-72

 
Szukaj:

Jak załatwić sprawę?
 • Prawa Wykonywania Zawodu, rejestracja w OIL
 • Doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów - rejestracja podmiotów
 • Rejestr Praktyk Prywatnych
 • Inne sprawy
Więcej...
    

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy odbędzie się 24 marca 2018r. w Ośrodku
Konferencyjnym OIL w Turośni Kościelnej.
Początek obrad godz. 10.00


Miejsca rezydenckie oraz miejsca nieobjęte rezydenturąUprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, pod następującym adresem znajduje się wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach akredytowanych na terenie województwa podlaskiego oraz wykaz przyznanych na najbliższe postępowanie miejsc rezydenckich oraz miejsc nieobjętych rezydenturą.


Jednocześnie informujemy, że Wojewoda Mazowiecki udostępnił dla województwa podlaskiego jedno miejsce szkoleniowe w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a Minister Zdrowia uruchomił przedmiotowe miejsce szkoleniowe w trybie rezydentury na postępowanie kwalifikacyjne odbywające się w terminie 1-31 października 2017 roku.

KOMISJA WYBORCZA - INFORMACJE

Lista wybranych Delegatów na Okregowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji.pdf 2017.09.27    (54 KB) 
Terminy wyborów w rejonach.pdf 2017.09.06    (59 KB) 


Kalendarz wyborczy - VIII kadencja.pdf 2017.02.16    (1115 KB) 
Regulamin wyborów.pdf
UCHWAŁA Nr 12 X KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych
 2017.02.16    (463 KB) 
Rejony_wyborcze - 8 kadencja.pdf 2017.02.22    (40 KB) 
Uchwala Nr 1 OKW w Białymstoku z dnia 29.05.2017r. w sprawie obserwatorów.pdf 2017.06.23    (40 KB) 
Uchwala Nr 2 OKW w Białymstoku z dnia 29.05.2017r. w sprawie zamknięcia listy kandydatów na delegatów.pdf 2017.06.01    (138 KB) 
Uchwala OKW w Białymstoku z dnia 18.04.2017r. w sprawie ustalenia ostatecznych list członków rejonów wyborczych oraz liczby mandatów dla delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych.pdf 2017.06.01    (235 KB) 
Zalacznik do Uchwaly Nr 2 OKW w Białymstoku z dnia 29.05.2017r. - Lista zgłoszonych Delegatów VIII kadencji.pdf 2017.06.07    (345 KB) 
Zgloszenie_kandydata_VIII_kadencja.pdf 2017.04.22    (203 KB) 

Zgłoszenie kandydata na delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencja. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja 2017 r.

Przydział do rejonów wyborczych 8 kadencja

Wypełnione wnioski o przeniesienie do innego rejonu wyborczego powinny być dostarczone do biura Izby do dnia 14.04.2017 roku

Aktualny numer Biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym, pierwszym numerem Biuletynu OIL(1/2018) w Internecie.

Reklama na łamach Biuletynu
Uprzejmie informujemy o możliwości promowania produktów lub usług na łamach naszego biuletynu, który:
 • jest dwumiesięcznikiem,
 • ukazuje się w nakładzie 5.900 egz., format A-5,
 • dociera do wszystkich członków OIL w Białymstoku oraz do wszystkich Okręgowych Izb Lekarskich a także stałych odbiorców.

Ceny i warunki przyjmowania reklam są następujące:
 1. kolor czarno-biały wewnątrz numeru - 400,00 zł.;
 2. dwa kolory wewnątrz numeru - 500,00 zł.;
 3. pełny kolor wewnątrz numeru - 850,00 zł.;
 4. do w/w należy doliczyć podatek VAT.

Za wielokrotne (min. pięć kolejnych numerów) zamieszczenie reklamy udzielany jest rabat w wysokości 20% na pisemny wniosek reklamodawcy.

Opracowane w programie Corel 9 bądź wyższym lub w PDF-ie materiały reklamowe proszę przesyłać wraz z zamówieniem na adres bialystok@hipokrates.org i/lub j.wroblewska@hipokrates.org.
Opłatę należy uiścić na podstawie faktury przed oddaniem do drukarni.

Wszelkich informacji na ww. temat udzieli p. Jolanta Wróblewska, tel. (85) 73-21-935 wew. 102 lub korzystając z adresu e-mail (j/w).

Część tekstowa nie może przekraczać wielkości 130 x 195 mm.

    Unia Polskich Pisarzy Lekarzy

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W 2015 ROKU
Naczelna Rada Lekarska, posiadając delegację ustawową, określiła wysokość naszych składek członkowskich od 1 stycznia 2015 roku.

§ Lekarze i lekarze dentyści, członkowie okręgowej izby lekarskiej - 60 zł miesięcznie;

§ Lekarze i lekarze dentyści posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu - 10 zł.

§ Obowiązek opłacania składki powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz został wpisany do rejestru członków okręgowej izby lekarskiej lub utracił prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.

§ Zwolnienie z obowiązku opłacania składki następuje, kiedy lekarz:
 • ukończył 75 lat,
 • został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej,
 • pozostaje na emeryturze lub rencie i nie osiąga innych przychodów - konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia.

1. Uchwała_NRL_w_spr.wysokosci_składki_członkowskiej.pdf 2014.12.18    (76 KB) 
2. OSWIADCZENIE_O_NIEOSIAGANIU_PRZYCHODÓW.doc 2014.12.30    (26 KB)  
3. ZAWIADOMIENIE_O_OSIAGANIU_PRZYCHODOW.doc 2014.12.30    (24 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat: 79124011541111000021488177.
W tytule przelewu prosze podać IMIĘ i NAZWISKO LEKARZA.
    AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH członka OIL w Białymstoku
Aktualizacja danych lekarza w rejestrze:
 • jest naszym obowiązkiem ustawowym
 • zapobiegnie niewłaściwemu naliczaniu składek członkowskich, powstawaniu zaległości i doliczaniu karnych odsetek
Wypełniony formularz należy dostarczyć do najbliższej Delegatury OIL lub przesłać na adres: Okręgowa Izba Lekarska, ul. Świętojańska 7, 15-082 Białystok

Formularz_aktualizacyjny.doc 2014.08.05    (32 KB)  
Formularz_aktualizacyjny.pdf 2014.08.05    (44 KB) 

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Ubezpieczenia OC lekarzy
Poniedziałek10.00 - 16.00
Wtorek9.00 - 15.00
Czwartek9.00 - 15.00
tel. 85 732 16 94, 691 363 053

    Oferta ubezpieczenia grupowego w PZU ŻYCIE S.A. dla członków OIL w Białymstoku

Oferta_ubezpieczenia_grupowego_PZU_Życie_SA.pdf 2017.03.13    (35 KB) 
Ogólne_warunki_ubezpieczenia_Polisa_712173184_38,50_zł.pdf 2017.03.13    (2337 KB) 
Ogólne_warunki_ubezpieczenia_Polisa_712173197_50,00_zł.pdf 2017.03.13    (2931 KB) 

Osoba do kontaktu: Anna Zajączkowska, tel. 85-732-19-35

Ubezpieczenia lekarzy w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku
Czasy szybko zmieniają się i liczba pacjentów skarżących tych, którzy pomagali im w związku z problemami zdrowotnymi rośnie. Wykonywanie zawodu wymagającego wyjątkowych kwalifikacji i umiejętności, jest obciążone ryzykiem wyrządzenia szkody. Zasada podstawowa mówi, kto wyrządzi szkodę - obowiązany jest do jej naprawienia. Naprawienie szkody wyrządzonej pacjentowi następuje poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej określonej w wyroku.
Odszkodowanie na rzecz pacjenta obejmuje:
 1. jednorazową rekompensatę związaną z pokryciem kosztów leczenia, specjalnej diety, leków, aparatów ortopedycznych, transportu, opieki pielęgniarskiej, zabiegów rehabilitacyjnych;
 2. odszkodowanie za utracone przez poszkodowanego zarobki i dochody, które mógłby osiągnąć, gdyby nie została wyrządzona szkoda;
 3. rentę lub wyrównanie szkód trwałych, gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej;
 4. zadośćuczynienie za szkodę.
Zakres odpowiedzialności łączy się więc z pełną rekompensatą szkód poniesionych przez poszkodowanego, powodując w efekcie ponoszenie znacznych ciężarów finansowych. Ciągle przeważają skargi dotyczące błędu medycznego (terapeutycznego, diagnostycznego lub rokowania). Coraz częściej mamy problemy z przekroczeniem zakresu zgody lub działaniem bez wymaganej zgody. Niektórzy z nas wciąż wierzą, że problem roszczeń ze strony pacjentów dotyczy kogoś innego, ale na pewno nie nas. Czasem jednak przychodzi niespodziewany pech.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej stanowi znaczne zabezpieczenie i złagodzenie ciężarów z tytułu szkód powstających przy wykonywaniu zawodu lekarza.
Więcej...

Ubezpieczenia Przedsiębiorstw Podmiotu Leczniczego (Dawne NZOZ-y)
Bez ubezpieczenia nie ma możliwości prowadzenia praktyki lekarskiej.

Wynika to:
 1. z zapisu ustawy narzucającego obowiązek zawarcia umowy z ubezpieczycielem,
 2. z rozsądku i zapobiegliwości.

Ubezpieczenie obowiązkowe jakim obarczono lekarzy udzielających świadczeń medycznych w prywatnych gabinetach zostało uregulowane dwustopniowo:
 1. rozporządzenie ministra finansów z 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (wydane na podstawie art. 25 z 15.04.2011 r. ustawy o działalności leczniczej). Z tej ustawy wynika, że lekarze, pielęgniarki oraz inne podmioty lecznicze obowiązane są zawrzeć ubezpieczenie na warunkach minimalnych określonych w rozporządzeniu.

  Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania ich udzielania (§ 1 rozporządzenia).
  Ubezpieczeniem objęto szkody wynikające z zabiegów chirurgii plastycznej oraz kosmetycznej pod warunkiem, że były związane z wadą wrodzoną, chorobą bądź urazem (§ 2 ust. 3 rozporządzenia).
  Lekarze wykonujący działalność leczniczą, którego ubezpieczenie nie obejmuje szkód wynikających z zabiegów opisanych powyżej powinni zadbać o pozyskanie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 2. akt prawny traktowany nadrzędnie kodeks cywilny. Znajdujemy w nim szereg ważnych postanowień.
Więcej...


Elektroniczne zwolnienia lekarskie


e-ZLA informacje dla lekarzy

    
Obsługa ubezpieczeń OC lekarzy


h.ofmanska@hipokrates.org

Praca dla lekarzy
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy dla lekarzy.Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@bialystok.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2016-09-05