00-764 Warszawa, ul. Sobieskiego 110
Sekretariat
tel: (22) 559-13-00, (22) 559-13-24
fax: (22) 559-13-23

 
Informacja o egzaminie ze znajomości języka polskiego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa. (Dz. U. Nr 205, poz. 1740) wymagana znajomość języka polskiego obejmuje:
 • rozumienie tekstu pisanego,
 • umiejętność porozumiewania się z pacjentami,
 • umiejętność pisania.
W związku z tym egzamin składa się z czterech standardowych sprawdzianów/części:
 • dyktando z płyty CD,
 • testowy sprawdzian rozumienia tekstu mówionego z płyty CD,
 • sprawdzian z umiejętności czytania i zrozumienia tekstu,
 • sprawdzian praktyczny z umiejętności zbierania wywiadów lekarskich i udzielania porad pacjentom.

Aby przystąpić do egzaminu należy:
 • złożyć w biurze Komisji skierowany do Naczelnej Rady Lekarskiej pisemny wniosek o dopuszczenie do egzaminu; wniosek musi zawierać adres do korespondencji oraz informację o obywatelstwie osoby przystępującej do egzaminu,
 • kserokopię tłumaczenia na język polski dyplomu lekarza,
 • kserokopię zaświadczenia stwierdzającego równoważność dyplomu lekarza uzyskanego za granicą z dyplomem obowiązującym w Polsce (zaświadczenie jest wydawane przez Ministerstwo Zdrowia lub jeżeli jest wymagana nostryfikacja dyplomu - przez uczelnię medyczną),
 • jeżeli obecnie używane nazwisko jest inne niż na dyplomie - świadectwo zawarcia związku małżeńskiego lub dokument potwierdzający zmianę nazwiska.

Egzamin odbywa się w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie przy ulicy Sobieskiego 110. Osoby przystępujące do egzaminu otrzymują zawiadomienie o terminie i miejscu z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Terminy egzaminów są wyznaczane przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i są publikowane na .

Egzamin jest odpłatny. Ustalona rozporządzeniem opłata wynosi 400 zł i może być wniesiona wyłącznie przelewem na konto Naczelnej Izby Lekarskiej (numer konta jest podawany w zawiadomieniu o terminie egzaminu). W szczególnie uzasadnionych przypadkach Naczelna Rada Lekarska może zmniejszyć opłatę o 50% albo całkowicie z niej zwolnić. Wniosek w tej sprawie zawierający dokładne uzasadnienie można złożyć w biurze Komisji.

Najpóźniej 3 dni przed egzaminem Komisja musi otrzymać potwierdzenie uczestnictwa w egzaminie oraz kopię dowodu wpłaty za egzamin.

W dniu egzaminu należy zgłosić się przed godziną 09:00 do biura Komisji. Wymagane jest posiadanie ze sobą dokumentu tożsamości. Nie ma możliwości wpłaty gotówkowej za egzamin w biurze (opłatę należy wcześniej wnieść przelewem).

Egzamin nie jest sprawdzianem fachowej wiedzy medycznej. Sprawdza znajomość polskiej terminologii medycznej i sprawność komunikowania się z pacjentami, lekarzami i innymi pracownikami ochrony zdrowia.

Pierwszą częścią jest dyktando. Dyktowany tekst jest opisem jednostki chorobowej. Sprawdzana i punktowana jest czytelność pisma, kompletność tekstu oraz ortografia. Druga część polega na wysłuchaniu opisu jednostki chorobowej i odpowiedzi w formie testu pojedynczego wyboru na 10 pytań dotyczących przedstawionego schorzenia. Trzecia część polega na głośnym przeczytaniu opisu przypadku i udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań. W czwartej części należy zebrać wywiad lekarski uzupełniający krótką informację wstępną przedstawioną na piśmie, a następnie na tej podstawie sformułować informacje i zalecenia dla pacjenta.

Każda część jest punktowana i aby zdać egzamin należy uzyskać wymagane minimum punktów (55%) w każdej części. Naczelna Rada Lekarska wydaje zaświadczenie o zdaniu egzaminu.

Osoby, które nie zdały egzaminu mogą przystąpić doń ponownie po upływie co najmniej 6 miesięcy. Ponowny egzamin jest odpłatny tak samo jak pierwszy. Zdaje się tylko niezaliczone części, przy czym należy ponownie złożyć wniosek o dopuszczenie do kolejnego egzaminu z języka polskiego.


Naczelna Izba Lekarska. Ul. J. Sobieskiego 110. 00-764 Warszawa. E-mail: sekretariat@hipokrates.org. Tel. (22) 559 13 00. Fax (22) 559 13 24.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2008 Naczelna Izba Lekarska  
Korespondencja: sekretariat@hipokrates.org  
Uwagi techniczne: serwis@nil.org.pl  
Data utworzenia: 2010-04-08