00-764 Warszawa, ul. Sobieskiego 110
Sekretariat
tel: (22) 559-13-00, (22) 559-13-24
fax: (22) 559-13-23

 
Rejestr Felczerów


Komunikaty:
 • Data ukazania: 2004-07-22
  Osoba wprowadzająca: kkwasiborski

  Informacja o przyznaniu "Prawa wykonywania zawodu felczera" na terenie Polski

  (dla osób nie posiadających prawa wykonywania zawodu felczera w Polsce)

  Aby wykonywać zawód felczera w Polsce, niezbędne są następujące dokumenty:

  Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe:
  1. dyplom ukończenia szkoły felczerskiej w Polsce,
  2. albo
  3. dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie UE, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów odrębnych:
   • decyzją Ministra Zdrowia potwierdzającą kwalifikacje zawodowe felczera,
   • uznawania w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważne na podstawie umów międzynarodowych,
  4. albo
  5. zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu felczera nabytych w państwie członkowskim UE innym niż Rzeczpospolita Polska, uznanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2001r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002r. Nr 71, poz. 655 oraz z 003r. Nr 190, poz. 1864),
  6. oraz
  7. zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze państwa, w którym został wydany dyplom, że:
   • felczer posiada na terenie tego państwa prawo do wykonywania zawodu felczera, które nie zostało zawieszone ani którego nie został pozbawiony,
   • nie toczy się przeciwko felczerowi postępowanie w sprawach pozbawienia albo zawieszenia prawa wykonywania zawodu.

  Informacja na temat uznania kwalifikacji zawodowych jest dostępna na stronie: www.buwiwm.edu.pl

  Inne wymagane dokumenty:

  1. Obywatele Unii Europejskiej:
   1. orzeczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu felczera - wydane w Polsce albo wymagane dla wykonywania zawodu felczera w państwie członkowskim, którego obywatelem jest felczer, lub w państwie członkowskim, z którego felczer przybywa. Jeśli dokumenty tego rodzaju nie są wymagane, za wystarczające uważa się dokumenty wydane w tym państwie odnoszące się do stanu zdrowia,
   2. wypełniony wniosek F1 (dostępny w siedzibie NIL lub w siedzibach okręgowych izb lekarskich), zawierający m.in.:
    • oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu felczera,
    • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wg prawa polskiego).

  2. Obywatele państw innych niż państwa członkowskie UE:
   1. orzeczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu felczera (wydane w Polsce),
   2. zaświadczenie o złożeniu egzaminu z języka polskiego - egzamin jest przeprowadzany przez NRL
   3. wypełniony wniosek F1 (dostępny w siedzibie NIL lub w siedzibach okręgowych izb lekarskich), zawierający m.in. - oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wg prawa polskiego).

  Dokumenty powinny zostać przesłane na adres:
  Zespół ds. rejestracji felczerów
  Naczelna Izba Lekarska
  Ul. Sobieskiego 110
  00 - 764 Warszawa

  Jeśli wszystkie warunki przyznania prawa wykonywania zawodu felczera są spełnione, Naczelna Rada wydaje "Prawo wykonywania zawodu felczera" w ciągu 3 miesięcy. Dokument ten zezwala zainteresowanej osobie na wykonywanie zawodu felczera na terenie Polski.
  Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją Naczelnej Rady Lekarskiej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć do Naczelnej Rady Lekarskiej w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. W tym okresie decyzja nie podlega wykonaniu.

  Wszelkie pytania proszę kierować do Pana Mariusza Przybycienia pod nr telefonu: (22) 559 13 31 lub na adres mailowy zrf [at] hipokrates.org


 • Data ukazania: 2004-07-22
  Osoba wprowadzająca: kkwasiborski

  Informacja o wymianie "Prawa wykonywania zawodu felczera"

  (dla osób posiadających prawo wykonywania zawodu felczera w Polsce na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2004r.)

  W celu wymiany dotychczasowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu felczera na nowy dokument "Prawo wykonywania zawodu felczera" zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2003r. o zmianie ustawy o zawodzie felczera, należy złożyć następujące dokumenty:
  1. kopia dyplomu ukończenia szkoły lub liceum felczerskiego w Polsce,
  2. dotychczasowe zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu felczera,
  3. orzeczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu felczera (wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych pracowników),
  4. wypełniony wniosek F2 (należy go pobrać w siedzibie okręgowej izby lekarskiej lub pobrać ze strony internetowej NIL),
  5. kserokopię obu stron dowodu osobistego (lub kserokopię dwóch pierwszych stron starego dowodu osobistego),
  6. 2 zdjęcia.

  Ponadto, należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. kopię zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji starszego felczera,
  2. zaświadczenie o ciągłości pracy przez okres ostatnich 5 lat (jeśli felczer nadal pracuje w zawodzie),
  3. kopię decyzji organu rentowego o przyznaniu emerytury lub renty,
  4. upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich wydawane przez ZUS (jeśli felczer je posiada).

  Wypełniony wniosek, wraz z załączonymi dokumentami należy wysłać na adres:
  Zespół ds. rejestracji felczerów
  Naczelna Izba Lekarska
  ul. Sobieskiego 110
  00 - 764 Warszawa

  Jeśli wszystkie warunki przyznania prawa wykonywania zawodu felczera są spełnione, Naczelna Rada wydaje "Prawo wykonywania zawodu felczera" w ciągu 3 miesięcy. Dokument ten zezwala zainteresowanej osobie na wykonywanie zawodu felczera na terenie Polski.
  Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją Naczelnej Rady Lekarskiej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć do Naczelnej Rady Lekarskiej w ciągu 14 dni od daty deręczenia decyzji. W tym okresie decyzja nie podlega wykonaniu.
  Wszelkie pytania proszę kierować do Pana Mariusza Przybycienia pod nr telefonu: (22) 559 13 31 lub na adres mailowy zrf [at] hipokrates.org

  Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 20 lipca 1950r. o zawodzie felczera (Dz. U. 2004, Nr 53, pos. 531),
  2. Rozporządzenie Zdrowia z dn. 26 maja 2004r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu felczera" (Dz. U. Nr 136, poz. 1459),
  3. Uchwała Nr 87-IV-04 Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu felczera oraz prowadzenia rejestru felczerów.

  Pobierz wniosek F2:
  wniosek_F2.pdf 2009.01.08    (213 KB) 
Naczelna Izba Lekarska. Ul. J. Sobieskiego 110. 00-764 Warszawa. E-mail: sekretariat@hipokrates.org. Tel. (22) 559 13 00. Fax (22) 559 13 24.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2008 Naczelna Izba Lekarska  
Korespondencja: sekretariat@hipokrates.org  
Uwagi techniczne: serwis@nil.org.pl