var mainmenu = new FMenu_Class("mainmenu","00","#02028B",0,605,0,0); var temp; temp = new FSubMenu_Class("W\u0142adze, struktura","/xml/oil/oil75/wladze",300,0,"W\u0142adze i struktura organizacyjna - uprawnienia, kompetencje, zadania i podstawa prawna dzia\u0142ania. Dane teleadresowe. Informacje o osobach zajmuj\u0105cych stanowiska i pe\u0142ni\u0105cych kluczowe funkcje. Funkcje do wyszukiwania informacji (os\u00f3b, dokument\u00f3w itp.). Archiwum z lat ubieg\u0142ych."); temp.addItem("Wybory 2017","/xml/oil/oil75/wladze/wybory",false,"Lista rejon\u00f3w wyborczych, przydzia\u0142 lekarzy do rejon\u00f3w wyborczych.") temp.addItem("Biuro Izby","/xml/oil/oil75/wladze/biuro",false,"Dane teleadresowe. Kompetencje, uprawnienia i zadania poszczeg\u00f3lnych kom\u00f3rek organizacyjnych. Osoby - stanowiska, funkcje, dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).") temp.addItem("Jak za\u0142atwi\u0107 spraw\u0119","/xml/oil/oil75/wladze/sprawy",false,"Kolejno\u015b\u0107 za\u0142atwiania spraw. Formularze wniosk\u00f3w i o\u015bwiadcze\u0144 do pobrania. Prawa wykonywana zawodu, rejestracja praktyk lekarskich.") temp.addItem("Osoby","/xml/oil/oil75/wladze/osoby",false,"Nazwiska i podstawowe informacje o osobach pe\u0142ni\u0105cych kluczowe funkcje w organach Okr\u0119gowej Izby Lekarskiej. Funkcje do wyszukiwania os\u00f3b po nazwisku, funkcji i strukturze samorz\u0105du.") temp.addItem("Podstawy prawne dzia\u0142ania","/xml/oil/oil75/wladze/podstprawna",false,"Organ za\u0142o\u017cycielski. Spos\u00f3b sprawowania nadzoru przez organ za\u0142o\u017cycielski. Teksty akt\u00f3w prawnych.") temp.addSeparator(); temp.addItem("Schemat struktury organizacyjnej","/xml/oil/oil75/wladze/str_sch",false,"Struktura organizacyjna Okregowej Izby Lekarskiej. Wybrane przepisy prawa.") temp.addItem("Okr\u0119gowa Rada Lekarska","/xml/oil/oil75/wladze/str_rl",false,"Statut organu - zadania i podstawa prawna dzia\u0142ania. W\u0142adze i struktura organizacyjna organu - Przewodnicz\u0105cy ORL, Prezydium, Rzecznik Prasowy. Sk\u0142ad osobowy organu - dane kontaktowe os\u00f3b (telefon, e-mail, adres). Dokumenty do pobrania, archiwum.") temp.addItem("Okr\u0119gowy Rzecznik Odpowiedzialno\u015bci Zawodowej","/xml/oil/oil75/wladze/str_rzecz",false,"Statut organu - zadania i podstawa prawna dzia\u0142ania. W\u0142adze i sk\u0142ad osobowy organu. Dane kontaktowe os\u00f3b (telefon, e-mail, adres). Struktura organizacyjna organu. Dokumenty do pobrania, archiwum.") temp.addItem("Okr\u0119gowy S\u0105d Lekarski","/xml/oil/oil75/wladze/str_sad",false,"Statut organu - zadania i podstawa prawna dzia\u0142ania. W\u0142adze i sk\u0142ad osobowy organu. Dane kontaktowe os\u00f3b (telefon, e-mail, adres). Struktura organizacyjna organu. Dokumenty do pobrania, archiwum.") temp.addItem("Okr\u0119gowa Komisja Rewizyjna","/xml/oil/oil75/wladze/str_kr",false,"Statut organu - zadania i podstawa prawna dzia\u0142ania. W\u0142adze i sk\u0142ad osobowy organu. Dane kontaktowe os\u00f3b (telefon, e-mail, adres). Struktura organizacyjna organu. Dokumenty do pobrania, archiwum.") temp.addItem("Okr\u0119gowa Komisja Wyborcza","/xml/oil/oil75/wladze/str_kw",false,"Statut organu - zadania i podstawa prawna dzia\u0142ania. W\u0142adze i sk\u0142ad osobowy organu. Dane kontaktowe os\u00f3b (telefon, e-mail, adres). Struktura organizacyjna organu. Dokumenty do pobrania, archiwum.") temp.addItem("Okr\u0119gowy Zjazd Lekarzy","/xml/oil/oil75/wladze/str_zl",false,"Zadania i podstawa prawna dzia\u0142ania. Lista Delegat\u00f3w. Dane kontaktowe os\u00f3b (telefon, e-mail, adres). Uchwa\u0142y i stanowiska podj\u0119te na zje\u017adzie. Dokumenty do pobrania, archiwum.") temp.addItem("Delegatury","/xml/oil/oil75/wladze/str_del",false,"Struktury terenowe - lista Delegatur Okr\u0119gowej Izby Lekarskiej. Podstawowe dane teleadresowe. Osoby - stanowiska, funkcje, dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).") mainmenu.addSubmenu(temp); temp = new FSubMenu_Class("OIL","/xml/oil",200,120,"Lista stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej w Okr\u0119gowych Izbach Lekarskich. Dane teleadresowe."); temp.addItem("Podstawowe dane Izb Lekarskich","/xml/nil/wladze/oil",false,"Lista Okr\u0119gowych Izb Lekarskich. Dane teleadresowe. Adresy internetowe.") temp.addSeparator(); temp.addItem("OIL w Bia\u0142ymstoku (50)","/xml/oil/oil50",true,"Serwis Okr\u0119gowej Izby Lekarskiej w Bia\u0142ymstoku. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej.") temp.addItem("OIL w Bielsku-Bia\u0142ej (51)","/xml/oil/oil51",true,"Serwis Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Bia\u0142ej. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej.") temp.addItem("OIL w Bydgoszczy (52)","http://www.bip.bil.org.pl",true,"Serwis Bydgoskiej Izby Lekarskiej. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej.") temp.addItem("OIL w Gda\u0144sku (53)","/xml/oil/oil53",true,"Serwis Okr\u0119gowej Izby Lekarskiej w Gda\u0144sku. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej.") temp.addItem("OIL w Gorzowie Wlkp. (54)","/xml/oil/oil54",true,"Serwis Okr\u0119gowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej.") temp.addItem("OIL w Katowicach (55)","http://www.izba-lekarska.org.pl",true,"Serwis \u015al\u0105skiej Izby Lekarskiej w Katowicach. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej.") temp.addItem("OIL w Kielcach (56)","/xml/oil/oil56",true,"Serwis Okr\u0119gowej \u015awi\u0119tokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej.") temp.addItem("OIL w Krakowie (57)","/xml/oil/oil57",true,"Serwis Okr\u0119gowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej.") temp.addItem("OIL w Lublinie (58)","http://www.oil.lublin.pl",true,"Serwis Okr\u0119gowej Izby Lekarskiej w Lublinie. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej.") temp.addItem("OIL w \u0141odzi (59)","/xml/oil/oil59",true,"Serwis Okr\u0119gowej Izby Lekarskiej w \u0141odzi. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej.") temp.addItem("OIL w Olsztynie (60)","http://www.owmil.olsztyn.pl",true,"Serwis Warmi\u0144sko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej.") temp.addItem("OIL w Opolu (61)","/xml/oil/oil61",true,"Serwis Okr\u0119gowej Izby Lekarskiej w Opolu. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej.") temp.addItem("OIL w P\u0142ocku (62)","http://www.oilplock.pl",true,"Serwis Okr\u0119gowej Izby Lekarskiej w P\u0142ocku. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej.") temp.addItem("OIL w Poznaniu (63)","http://www.wil.org.pl",true,"Serwis Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej.") temp.addItem("OIL w Rzeszowie (64)","/xml/oil/oil64",true,"Serwis Okr\u0119gowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej.") temp.addItem("OIL w Szczecinie (65)","/xml/oil/oil65",true,"Serwis Okr\u0119gowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej.") temp.addItem("OIL w Tarnowie (66)","/xml/oil/oil66",true,"Serwis Okr\u0119gowej Izby Lekarskiej w Tarnowie. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej.") temp.addItem("OIL w Toruniu (67)","/xml/oil/oil67",true,"Serwis Kujawsko-Pomorskiej Okr\u0119gowej Izby Lekarskiej w Toruniu. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej.") temp.addItem("OIL w Warszawie (68)","/xml/oil/oil68",true,"Serwis Okr\u0119gowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej.") temp.addItem("OIL we Wroc\u0142awiu (69)","http://www.bip.dilnet.wroc.pl",true,"Serwis Dolno\u015bl\u0105skiej Izby Lekarskiej we Wroc\u0142awiu. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej.") temp.addItem("OIL w Zielonej G\u00f3rze (70)","/xml/oil/oil70",true,"Serwis Okr\u0119gowej Izby Lekarskiej w Zielonej G\u00f3rze. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej.") temp.addItem("WIL w Warszawie (72)","/xml/oil/oil72",true,"Serwis Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej.") temp.addItem("OIL w Koszalinie (74)","http://www.oil.koszalin.pl",true,"Serwis Okr\u0119gowej Izby Lekarskiej w Koszalinie. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej.") temp.addItem("OIL w Cz\u0119stochowie (75)","/xml/oil/oil75",true,"Serwis Okr\u0119gowej Izby Lekarskiej w Cz\u0119stochowie. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej.") mainmenu.addSubmenu(temp); temp = new FSubMenu_Class("Tematy","/xml/oil/oil75/tematy",220,175,"Sprawy cz\u0142onkowskie. Sposoby finansowania dzia\u0142alno\u015bci. Bud\u017cet Izby i stan jego realizacji. Prowadzone akcje i przedsi\u0119wzi\u0119cia o charakterze zawodowym. Komisje problemowe. Komunikaty, pytania i odpowiedzi. Archiwum komunikat\u00f3w."); temp.addItem("Aktualno\u015bci","/xml/oil/oil75/tematy/aktual",false,"Komunikaty, pytania i odpowiedzi. Archiwum komunikat\u00f3w. Funkcje do wyszukiwania po tytu\u0142ach oraz tekstach komunikat\u00f3w.") temp.addSeparator(); temp.addStaticText("PRAWO"); temp.addItem("Prawo stanowione przez NIL","/xml/nil/tematy/prawo_nil",true,"Uchwa\u0142y i stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej. Funkcje do wyszukiwania po tytu\u0142ach oraz tekstach dokument\u00f3w.") temp.addItem("Prawo stanowione przez OIL","/xml/oil/oil75/tematy/prawo_oil",true,"Uchwa\u0142y i stanowiska poszczeg\u00f3lnych Okr\u0119gowych Rad Lekarskich. Funkcje do wyszukiwania po tytu\u0142ach oraz tekstach dokument\u00f3w.") temp.addItem("Prawo dotycz\u0105ce medycyny","http://www.portalmed.pl/xml/prawo/medycyna/medycyna",true,"Teksty ustaw i rozporz\u0105dze\u0144 dotycz\u0105cych medycyny. Wykaz podstawowych ustaw wraz z tekstami ujednoliconymi. Funkcje do wyszukiwania po tytu\u0142ach oraz tekstach dokument\u00f3w.") temp.addItem("Komentarze","http://www.portalmed.pl/xml/prawo/medycyna/komentarze",true,"Komentarze, zestawienia i om\u00f3wienia wybranych akt\u00f3w prawnych dotycz\u0105cych medycyny. Funkcje do wyszukiwania po tytu\u0142ach oraz tekstach dokument\u00f3w.") temp.addSeparator(); temp.addItem("Sposoby finansowania dzia\u0142alno\u015bci","/xml/oil/oil75/tematy/finanse",false,"Sposoby finansowania dzia\u0142alno\u015bci Izby oraz jej poszczeg\u00f3lnych organ\u00f3w. Podstawa prawna") temp.addItem("Bud\u017cet Izby i stan jego realizacji","/xml/oil/oil75/tematy/budzet",false,"Bud\u017cet Izby oraz stan jego realizacji. Archiwum z lat ubieg\u0142ych.") temp.addSeparator(); temp.addItem("Komisje problemowe","/xml/oil/oil75/tematy/komisje",false,"Spis komisji i zespo\u0142\u00f3w problemowych. Listy sk\u0142ad\u00f3w osobowych poszczeg\u00f3lnych komisji. Dane kontaktowe os\u00f3b (telefon, e-mail, adres). Komunikaty i dokumenty dotycz\u0105ce prac poszczeg\u00f3lnych komisji.") temp.addItem("Sprawy cz\u0142onkowskie r\u00f3\u017cne","/xml/oil/oil75/tematy/sprawy",false,"Spis spraw. Dokumenty dotycz\u0105ce poszczeg\u00f3lnych spraw.") temp.addItem("Prowadzone akcje","/xml/oil/oil75/tematy/akcje",false,"Prowadzone akcje i przedsi\u0119wzi\u0119cia o charakterze zawodowym. Komunikaty i dokumenty dotycz\u0105ce prac poszczeg\u00f3lnych komisji.") temp.addSeparator(); temp.addItem("Redakcja BIP","/xml/oil/oil75/tematy/redakcja",false,"Lista os\u00f3b odpowiedzialnych za tre\u015b\u0107 informacji i sprawy techniczne dotycz\u0105ce dzia\u0142ania Biuletynu Informacji Publicznej. Dane kontaktowe os\u00f3b (telefon, e-mail, adres).") mainmenu.addSubmenu(temp); temp = new FSubMenu_Class("Gazeta Lekarska","/xml/oil/oil75/gazeta",270,235,"Cz\u0119stochowska Gazeta Lekarska. Spis numer\u00f3w i tytu\u0142\u00f3w artyku\u0142\u00f3w, teksty artyku\u0142\u00f3w. Funkcje wyszukuj\u0105ce po tytu\u0142ach artyku\u0142\u00f3w oraz w pe\u0142nym tek\u015bcie artyku\u0142\u00f3w. Informacje dotycz\u0105ce Redakcji."); temp.addItem("Aktualny numer","/xml/oil/oil75/gazeta/numery/n2004/n200405",false,"Spis tytu\u0142\u00f3w artyku\u0142\u00f3w. Teksty poszczeg\u00f3lnych artyku\u0142\u00f3w.") temp.addSeparator(); temp.addItem("Przegl\u0105d numer\u00f3w - archiwum","/xml/oil/oil75/gazeta/numery",false,"Roczniki - kolejne numery. Spis tytu\u0142\u00f3w artyku\u0142\u00f3w. Teksty poszczeg\u00f3lnych artyku\u0142\u00f3w.") temp.addItem("Komunikaty","/xml/oil/oil75/gazeta/komunikaty",false,"Komunikaty Cz\u0119stochowskiej Gazety Lekarskiej - archiwum.") temp.addItem("Redakcja","/xml/oil/oil75/gazeta/redakcja",false,"Dane kontaktowe os\u00f3b (telefon, e-mail, adres). Zasady drukowania reklam i og\u0142osze\u0144.") temp.addSeparator(); temp.addItem("Szukaj w Cz\u0119stochowskiej Gazecie Lekarskiej","/xml/oil/oil75/szukaj/serwis?pageType=simple&searchClassId=/oil/oil75/gazeta",false,"Funkcje do wyszukiwania po tytu\u0142ach oraz tekstach artyku\u0142\u00f3w.") mainmenu.addSubmenu(temp); temp = new FSubMenu_Class("Rejestr Lekarzy","/xml/oil/oil75/rejlek",155,350,"Wybrane informacje i raporty z baz danych Centralnego Rejestru Lekarzy. Wybrane informacje dotycz\u0105ce Praktyk Lekarskich."); temp.addItem("Centralny Rejestr Lekarzy","/xml/oil/oil75/rejlek/hurtd",false,"Wybrane informacje i raporty z baz danych Centralnego Rejestru Lekarzy. Mo\u017cliwo\u015bci wyszukiwania wg zadanych kryteri\u00f3w.") mainmenu.addSubmenu(temp); temp = new FSubMenu_Class("Serwisy","",240,350,"Wybrane serwisy tematyczne, kartoteki i klasyfikacje zwi\u0105zane z medycyn\u0105 i s\u0142u\u017cb\u0105 zdrowia."); temp.addItem("Ministerstwo Zdrowia","http://www.mz.gov.pl/",false,"") temp.addItem("Medycyna w WWW","http://stary1.portalmed.pl/finn2/klasyfikacje/index.stm?klas=linki&linki7=true",false,"Katalog link\u00f3w najciekawszych adres\u00f3w stron internetowych zwi\u0105zanych z medycyn\u0105 oraz dotycz\u0105cych urz\u0119d\u00f3w i instytucji. R\u00f3\u017cne serwisy wybierane poprzez tematyczn\u0105 klasyfikacj\u0119. Baza jest systematycznie aktualizowana.") temp.addItem("Urz\u0119dy i instytucje","http://stary1.portalmed.pl/finn2/klasyfikacje/index.stm?klas=adresy",false,"Og\u00f3lnopolski katalog adres\u00f3w instytucji, jednostek i firm medycznych. Baza danych zawiera dane teleadresowe, informacje opisowe i multimedialne; ewentualnie link (po\u0142\u0105czenie) z serwisem internetowym jednostki lub firmy. Baza jest systematycznie aktualizowana.") temp.addSeparator(); temp.addItem("Procedury medyczne ICD-9","http://stary1.portalmed.pl/finn2/klasyfikacje/index.stm?klas=icd9",false,"Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD - 9. Klasyfikacja zosta\u0142a przygotowana i udost\u0119pniona licencyjnie firmie LTC Sp. z o.o. przez Fundacj\u0119 Zdrowia Publicznego w Krakowie oraz przez Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne \'Vesalius\'. Jest to klasyfikacja pe\u0142na i cyklicznie aktualizowana.") temp.addItem("Choroby ICD-10","http://stary1.portalmed.pl/finn2/klasyfikacje/index.stm?klas=icd10",false,"Mi\u0119dzynarodowa Klasyfikacja Chor\u00f3b i Problem\u00f3w Zdrowotnych ICD - 10. Klasyfikacja zosta\u0142a przygotowana i udost\u0119pniona licencyjnie firmie LTC Sp. z o.o. przez Fundacj\u0119 Zdrowia Publicznego w Krakowie oraz przez Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne \'Vesalius\'. Jest to klasyfikacja pe\u0142na i cyklicznie aktualizowana.") temp.addItem("Podzia\u0142 terytorialny kraju GUS","http://stary1.portalmed.pl/finn2/klasyfikacje/index.stm?klas=gus",false,"Klasyfikacja zawiera unikalne nazwy element\u00f3w nowego podzia\u0142u administracyjnego kraju wraz z nazw\u0105 i identyfikatorem gminy zgodnymi z Krajowym Rejestrem Urz\u0119dowego Podzia\u0142u Terytorialnego Kraju.") temp.addItem("Leki","http://leki.finn.pl/jsp/",false,"Baza danych ponad 73.000 pozycji lek\u00f3w i materia\u0142\u00f3w medycznych. Kartoteka zawiera informacje Urz\u0119dowego Wykazu Lek\u00f3w. Baza jest systematycznie aktualizowana.") temp.addItem("Europejska Klasyfikacja Dzia\u0142alno\u015bci (EKD)","http://stary1.portalmed.pl/finn2/klasyfikacje/index.stm?klas=ekd",false,"Europejska Klasyfikacja Dzia\u0142alno\u015bci zosta\u0142a opracowana na podstawie projektu wydawnictwa Biura Statystycznego Europejskiej Wsp\u00f3lnoty EUROSTAT. Ma charakter przedmiotowy, stanowi usystematyzowany zbi\u00f3r rodzaj\u00f3w dzia\u0142alno\u015bci spo\u0142eczno - gospodarczych wyst\u0119puj\u0105cych w gospodarce narodowej.") temp.addItem("Klasyfikacja Zawod\u00f3w i Specjalno\u015bci","http://stary1.portalmed.pl/finn2/klasyfikacje/index.stm?klas=zawody",false,"Klasyfikacja Zawod\u00f3w i Specjalno\u015bci jest podstawowym narz\u0119dziem polityki zatrudnienia, poradnictwa zawodowego i po\u015brednictwa pracy. Prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015b\u0107 gospodarcz\u0105 cz\u0119sto wykorzystuj\u0105 kody poj\u0119\u0107 klasyfikacji do sporz\u0105dzanych deklaracji.") mainmenu.addSubmenu(temp); temp = new FSubMenu_Class("Szukaj","",145,215,"Szukaj - funkcje umo\u017cliwiaj\u0105ce wyszukiwanie w zasobach serwisu lub wybranych dzia\u0142\u00f3w serwisu. Spisy stron serwisu. Najpopularniejsze wyszukiwarki internetowe."); temp.addItem("W portalu","/xml/szukaj/serwis",false,"Szukaj - funkcje umo\u017cliwiaj\u0105ce wyszukiwanie w zasobach serwisu Naczelnej Izby Lekarskiej i wszystkich serwisach Okr\u0119gowych Izb Lekarskich.") temp.addItem("W serwisie NIL","/xml/szukaj/serwis?searchClassId=/nil",false,"Szukaj - funkcje umo\u017cliwiaj\u0105ce wyszukiwanie w zasobach serwisu Naczelnej Izby Lekarskiej.") temp.addItem("W serwisie OIL","/xml/oil/oil75/szukaj/serwis",false,"Szukaj - funkcje umo\u017cliwiaj\u0105ce wyszukiwanie w zasobach serwisu Okr\u0119gowej Izby Lekarskiej.") temp.addItem("W serwisie Prawo","http://www.portalmed.pl/xml/szukaj/serwis?pageType=simple&searchClassId=/prawo",false,"Szukaj - funkcje umo\u017cliwiaj\u0105ce wyszukiwanie w tytu\u0142ach i tekstach akt\u00f3w prawnych oraz komentarzy i om\u00f3wie\u0144 prawa.") temp.addItem("W Internecie","/xml/szukaj/internet",false,"Najpopularniejsze wyszukiwarki internetowe.") temp.addSeparator(); temp.addItem("Spis stron serwisu NIL","/xml/szukaj/spis",false,"Spisy tre\u015bci stron serwisu Naczelnej Izby Lekarskiej oraz spisy stron serwis\u00f3w poszczeg\u00f3lnych Okr\u0119gowych Izb Lekarskich.") temp.addItem("Spis stron serwisu OIL","/xml/oil/oil75/szukaj/spis",false,"Spis tre\u015bci stron serwisu Okr\u0119gowej Izby Lekarskiej.") temp.addSeparator(); temp.addItem("Przegl\u0105darki, narz\u0119dzia","/xml/szukaj/przegladarki",false,"Na tej stronie znajduj\u0105 si\u0119 programy umo\u017cliwiajce przegl\u0105danie dokument\u00f3w zamieszczonych w serwisie internetowym") mainmenu.addSubmenu(temp); temp = new FSubMenu_Class("M\u00f3j serwis","",180,265,"Funkcje logowania. Rejestracja nowych u\u017cytkownik\u00f3w. Funkcje administratora. Pomoc - instrukcja korzystania z serwisu i Biuletynu. Statystyki ogl\u0105dania serwisu."); temp.addItem("Logowanie","/xml/serwis/logon",false,"Autoryzacja dost\u0119pu do wybranych funkcji i zasob\u00f3w serwisu poprzez podanie nazwy i has\u0142a u\u017cytkownika.") temp.addItem("Zmiana danych","/xml/serwis/zmianadanych",false,"Zmiana danych u\u017cytkownika - polecenie dost\u0119pne dla posiadaj\u0105cego uprawnienia.") temp.addItem("Wylogowanie","/xml/serwis/logoff",false,"Zamykanie dost\u0119pu do wybranych funkcji i zasob\u00f3w nabytych w trakcie ogl\u0105dania serwisu.") temp.addItem("Rejestracja - nowy u\u017cytkownik","/xml/serwis/rejestracja",false,"Wprowadzanie danych przez u\u017cytkownika ubiegaj\u0105cego si\u0119 pierwszy raz o nadanie uprawnie\u0144 dost\u0119pu do wybranych funkcji i zasob\u00f3w serwisu.") temp.addSeparator(); temp.addItem("Administrator","/xml/admin",false,"Dost\u0119p do polece\u0144 (funkcji narz\u0119dziowych) administruj\u0105cych serwisem.") temp.addSeparator(); temp.addItem("Pomoc - opis serwisu","/xml/pomoc",false,"Instrukcja korzystania z serwisu i Biuletynu Informacji Publicznej.") temp.addItem("Statystyki ogl\u0105dalno\u015bci","/xml/serwis/stats?searchClassId=/oil/oil75",false,"Raporty statystyczne ogl\u0105dalno\u015bci poszczeg\u00f3lnych stron serwisu.") mainmenu.addSubmenu(temp); var finnmenu = null;