NFZ: O czym warto pamiętać wystawiając recepty pro auctore i pro familiaeNFZ

O czym warto pamiętać wystawiając recepty pro auctore i pro familiae


Zasady wystawiania receptpro auctore i pro familiae reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 97.646 z późn. zm).

Jeżeli osoba wypisująca receptę wystawia ją dla siebie; dla małżonka lub krewnych w linii prostej (zstępnych lub wstępnych) oraz dla własnego rodzeństwa, w części recepty przeznaczonej na wpisanie danych pacjenta wpisuje dodatkowo adnotację: pro auctore lub pro familiae. Na recepcie wystawianej z adnotacją pro auctore dane dotyczące pacjenta mogą nie zawierać elementów, które są umieszczone na pieczątce lekarskiej.

Dane umieszczane na recepcie w miejscu świadczeniodawcy

W przypadku, gdy recepta pro auctore lub pro familiae wstawiania jest w ramach świadczeniodawcy (np. szpitala, nzoz-u, prywatnego gabinetu, indywidualnej praktyki lekarskiej itp.) dane umieszczane na recepcie, w miejscu "Świadczeniodawca", obejmująnastępujące informacje:

  1. nazwę zakładu opieki zdrowotnej (indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej)
  2. adres i numer telefonu upoważnionego podmiotu;
  3. identyfikator upoważnionego podmiotu lub jego komórki organizacyjnej, jeżeli są one wyodrębnione w jego strukturze, stanowiący 9 pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON.

W przypadku, gdy lekarz wystawia receptę w innych warunkach, niż wspomniane powyżej, czyli np. w domu, na recepcie w miejscu "Świadczeniodawca", powinno znaleźć się:

  1. imię i nazwisko lekarza
  2. adres i numer telefonu lekarza
  3. dziewięciocyfrowy numer umowy upoważniającej do wystawiania recept na refundowane produkty lecznicze i wyroby medyczne, nadawany przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, zaczynający się od cyfr 9806_______

Dane umieszczane na recepcie w miejscu ID lekarza

W tym miejscu powinny znaleźć się dane osoby wystawiającej receptę, w tym co najmniej : imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu lekarza. Optymalne jest stosowanie dotychczasowo użytkowanej pieczęci lekarskiej. Treść pieczęci odzwierciedla posiadany ewentualny tytuł, imię i nazwisko lekarza lub lekarza dentysty, nr prawa wykonywania zawodu i określenie specjalizacji zgodne z odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Dopuszczalne techniki nanoszenia danych lekarza i świadczeniodawcy na receptach

Zarówno dane umieszczane w miejscu świadczeniodawcy jak i dane lekarza, mogą być dodatkowo przedstawione na recepcie np. w postaci kodów kreskowych; nadruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez zniszczenia druku recepty, przy zachowaniu czytelności wszystkich danych.

Kontrola ordynacji lekarskiej

Wszelkie wystawiane recepty na refundowane leki i wyroby medyczne - zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych -- podlegają kontroli NFZ. Obejmuje ona badanie i ocenę prawidłowości działań osób wystawiających recepty, a w szczególności: zgodność danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną oraz prawidłowość i zasadność wystawienia recepty.

Wystawienie recepty musi być każdorazowo odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta bez względu na miejsce jej wystawienia.

Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej określony jest stosownymi regulacjami prawnymi: zasady prowadzenia dokumentacji w ramach zakładów opieki zdrowotnej zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 06 r. Nr 247 poz. 1819). Natomiast sposób prowadzenia dokumentacji medycznej poza zakładami opieki zdrowotnej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz.U. 01. 83.903).


dr n. med. Krzysztof Mawlichanów
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Małopolskiego Oddziału NFZ